شرکت نساجی بابکان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100601024


شماره ثبت:
16912
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1352/2/18
آدرس:
خيابان شريعتي ، خيابان كلاهدوز ( دولت ) ، خيابان شهيد اصغر نعمتي ، نبش كوچه ششم ، پلاك 2 1939697941

اشخاص

عنوان طبق آگهی
یوسف امیری 1400552
حامد حسینی 1400552
آقای کاظم نیک چی 1679369
خانم فهیمه السادات حسینی کد م 1679369
آقای ناصر اسدی 1679369
حسین نیکچی 9829310
آقای امید مرادی 13256966
آقای یوسف ابراهیم پور 13256966
سید هادی حسینی 13256976

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 645610
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بسمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کد ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۸۹۲۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706369
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۹۱۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۸۰۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 988401
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بسمت بازرس اصلی و محمد قریب به ش م ۰۰۳۹۹۴۶۰۹۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۷۳۸۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202078
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۱/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵/۱۶ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱۲۹ ریال منقسم به۰۰۰/۴۰۰/۱۲۹ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۸ ریال بموجب گواهی شماره ۷۹۷/۵۱۹/۹۲ مورخ۰۶/۰۵/۹۲ موسسه مالی و اعتباری عسکریه شعبه دکتر فاطمی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۳۰/۷/۱۳۹۲ تکمیل امضا گردیده است.. پ۱۷۱۶۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400552
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقایان حسین نیک چی ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۷۰۸۶۰، سید هادی حسینی ک م ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹، کاظم نیک چی ک م ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰، حامد حسینی ک م ۰۴۵۱۶۹۹۷۰۱ و خانم فهیمه السادات حسینی ک م ۳۰۵۱۳۴۴۲۴۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا شماره ثبت ۲۸۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف امیری شماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۲۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400553
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۶۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. امید مرادی بشماره ملی ۰۰۸۱۷۴۷۹۴۲ بعنوان بازرس اصلی و ناصر اسدی بشماره ملی ۰۰۷۶۲۷۷۵۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۲۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400555
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقای سید هادی حسینی ک م ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه السادات حسینی ک م ۳۰۵۱۳۴۴۲۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نیک چی ک م ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش بسمت عضو و مدیر عامل شرکت، آقای کاظم نیک چی ک م ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد حسینی ک م ۰۴۵۱۶۹۹۷۰۱بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۲۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586416
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به سمت بازرس اصلی وآقای یوسف امیری به شماره ملی۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۶۰۳۸۶۸۹۲۵۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679369
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی حسینی ک م ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه السادات حسینی ک م ۳۰۵۱۳۴۴۲۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین نیک چی ک م ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش بسمت عضو و مدیرعامل شرکت، آقای کاظم نیک چی ک م ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر اسدی ک م ۰۰۷۶۲۷۷۵۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۸۰۵۱۲۴۱۲۰۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679370
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین نیک چی۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۷۰۸۶۰، سید هادی حسینی ک م ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹، کاظم نیک چی ک م ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰، ناصر اسدی ک م ۰۰۷۶۲۷۷۵۹۳ و خانم فهیمه السادات حسینی ک م ۳۰۵۱۳۴۴۲۴۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۸۰۵۴۱۱۱۷۱۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829310
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مرآت پرشین کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۰۸۶۰ به نمایندگی حسین نیک چی به کدملی ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ سید هادی حسینی به کدملی ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹ کاظم نیک چی به کدملی ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰ حامد حسینی به کدملی ۰۴۵۱۶۹۹۷۰۱ فهیمه السادات حسینی به کدملی ۳۰۵۱۳۴۴۲۱۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ سید هادی حسینی به سمت رئیس هیئت مدیره و فهیمه السادات حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسین نیک چی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9926022
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بسمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کد ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10340869
آگهی تصمیمات شرکت نساجی بابکان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۹۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10383161
آگهی تصمیمات شرکت نساج بابکان سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و سعید صداقت کیش بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256966
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی حسینی ش م ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹ خانم فهیمه السادات حسینی ش م ۳۰۵۱۳۴۴۲۴۹ آقای حسین نیک چی ش م ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۷۰۸۶۰ آقای کاظم نیک چی ش م ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰ و آقای ناصر اسدی ش م ۰۰۷۶۲۷۷۵۹۳ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای امید مرادی به شماره ملی ۰۰۸۱۷۴۷۹۴۲به عنوان بازرس اصلی وآقای یوسف ابراهیم پور به شماره ملی ۲۲۴۸۷۴۶۴۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آرمان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. تراز وصورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۲۶۳۰۵۹۲۵۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256976
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی حسینی ش م ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم فهیمه السادات حسینی ش م ۳۰۵۱۳۴۴۲۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین نیک چی ش م ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۷۰۸۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای کاظم نیک چی ش م ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر اسدی ش م ۰۰۷۶۲۷۷۵۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۲۶۱۲۸۹۵۶۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه