پارس خودرو

شرکت پارس خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100599444
ك9 جاده مخصوص 1389745711
21
افراد
26
آگهی‌ها
16832
شماره ثبت
1352/2/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589753
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ علیرضا مصدقی به کدملی ۵۰۶۹۸۰۷۹۱۹ به جای علی ملک به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اوتمبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک سفته با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۴۶۸۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710718
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۸۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ عبارت انجام هرگونه سرمایه گذاری و عملیات صنعتی بازرگانی و خدمات سودآور مجاز به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۴۳۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896572
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: سعید مدنی به ک م ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و محمد کبریتی به ک م ۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷ به نماینگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و روحاله صمدیمله به ک م ۲۱۶۰۵۹۲۸۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و نعمتاله پوستیندوز به ک م ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و علیرضا مصدقی به ک م ۵۰۶۹۸۰۷۹۱۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که سعید مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبریتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و روحاله صمدیمله بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۹۷۴۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196851
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی با ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۲۹۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202025
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود دودانگه با کد ملی ۵۰۹۶۹۹۰۲۵۴ بجای آقای نعمت اله پوستین دوز به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱ به عنوان هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، و غیره با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین اسناد و اوراق عادی نیز به امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۱۸۰۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1230755
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر , نماینده هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب نماینده هیات مدیره با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء نماینده هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۰۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345811
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر آقامحمدی به شماره ملی ۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای متفق دو نفر، مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۷۳۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424440
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸۳۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود جدید بناب با کد ملی (۱۵۸۰۱۱۰۵۷۶) بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا ب شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بجای آقای سعید مدنی بسمت عضو غیر موظف برای باقیمانده دوره تصدی تعیین شدند. آقای داود جدید بناب با کد ملی (۱۵۸۰۱۱۰۵۷۶) بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بجای آقای سعید مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کبریتی با کد ملی (۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷) بنمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بسمت نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره آقای ناصر اقا محمدی با کد ملی (۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶) بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای محمود دودانگه با کد ملی (۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴) بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت عضو غیر موظف هیئت مدیره آقای علیرضا مصدقی با کد ملی (۵۰۶۹۸۰۷۹۱۹) بنمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو موظف هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی تعیین شدند. با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی خویش را بسمت فوق اعلام نمودند. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳ (به استثنا خارج از ایران) ۴ (در چارچوب آیین نامه‌های مصوب) ۶، ۷، ۸ (به استثنا ظهر نویسی) ۹ (با رعایت آیین نامه معاملات به استثنا جدول حد نصاب خریدها موضوع بند ۱ ۵) ۱۱، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین اعزام کارکنان شرکت به ماموریت‌های داخلی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را وفق آیین نامه‌های مصوب به مدیرعامل تفویض نمود کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۲۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565343
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۱۵۶۰ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۳/۷۷۳/۶ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۵۳/۷۷۳/۶ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائیها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۵۲۰۴۱۳۸۱۹۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597624
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ پ۹۳۰۶۰۹۹۷۷۷۶۲۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9806532
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9915812
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10251620
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۳/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سعید مدنی به کدملی ۰۴۷۴۱۸۹۲۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و نعمت الله پوستین دوز به کدملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری از شرکت تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علی ملک به کدملی ۴۵۹۰۵۰۵۸۰۰ بنمایندگی از شرکت تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد کبریتی به کدملی ۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و حسن امیری هنزکی به کدملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272540
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۲/۹۰ واصل گردید: حسن امیری هنزکی به کدملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بعنوان عضو هیات میدره و نعمت اله پوستین دوز به کدملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقت و نوآوری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبریی به کدملی ۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷ بنمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید مدنی به کدملی ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10372919
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: سعید مدنی به ک م ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و محمد کبریتی به ک م ۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷ به نماینگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و روحاله صمدیمله به ک م ۲۱۶۰۵۹۲۸۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به ش م ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و نعمتاله پوستیندوز به ک م ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا به ش م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و علیرضا مصدقی به ک م ۵۰۶۹۸۰۷۹۱۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا به ش م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان اعضاء هیئتمدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند که سعید مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبریتی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و روحاله صمدیمله بسمت مدیرعامل و عضو هیئتمدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئتمدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720622
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۸۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ عبارت انجام هرگونه سرمایه گذاری و عملیات صنعتی بازرگانی و خدمات سودآور مجاز به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10935813
آگهی تصمیمات شرکت پارس خودرو سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به نمایندگی علیرضا مصدقی به کد ملی ۵۰۶۹۸۰۷۹۱۹ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به نمایندگی حسن امیری هنزکی به کد ملی ۰۰۵۲۳۱۵۶۳۰ و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به نمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کد ملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به نمایندگی محمد کبریتی به کد ملی ۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به نمایندگی سعید مدنی به کد ملی ۰۰۴۷۴۱۸۹۲۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777486
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نظر به ضرورت ظهر نویسی چکها جهت واگذاری به بانکها جهت خرید دین و انجام عملیات نقل و انتقال، با عنایت به بالا بودن تعداد چکها و عدم امکان ظهر نویسی آنها توسط اعضای هیئت مدیره، هیئت مدیره ظهر نویسی چکهای تسهیلات دولتی (فقط طرح مذکور) را به اشخاص مشروحه ذیل تفویض نمود: آقایان:۱ علی کرامتی کدم ۱۶۵۲۷۶۹۳۷۴ معاون مالی و اقتصادی ۲ مصطفی فرهمند آزموده کدم ۰۰۴۱۲۱۶۷۹۲ مدیر حسابداری خرید ۳ مهدی شریفی قطب آبادی کدم ۲۴۷۱۵۹۱۸۶۸ مدیرحسابداری مدیریت ۴ هوشنگ رنجبر زره شوران کدم۲۹۴۹۸۲۷۴۳۸ مدیر حسابداری مالی و عمومی ۵ علیرضا رضائی کدم ۰۰۵۴۹۰۶۹۳۸ مدیر حسابداری فروش ۶ فرشید کلانتری کدم ۰۹۴۳۲۲۹۱۸۹ مدیر تامین منابع مالی و خزانه داری با دریافت تضامین لازم تفویض نمود. پ۹۵۰۲۱۴۴۳۲۱۲۹۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900572
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کدملی (۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱) به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای محمد کبریتی با کدملی (۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷) به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره آقای ناصر آقا محمدی با کدملی (۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره آقای محمود دودانگه با کدملی (۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴) به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای مهدی قدرتی با کدملی (۲۰۰۰۹۰۱۷۵۱) به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا (سهامی عام) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره در بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر حقوقی شرکت اقای بهروز سجودی به کدملی ۱۶۵۲۷۸۱۷۲۲ تفویض گردید. پ۹۵۰۴۲۰۳۰۸۴۴۷۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090999
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168253
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جمالی با کد ملی (۱۱۸۹۵۱۶۵۶۱) به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس و عضو غیر موظف هیات مدیره - آقای محمد کبریتی با کد ملی (۰۰۳۵۰۰۸۸۵۷) به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گسترسایپا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت نایب رئیس و عضو موظف هیأت مدیره آقای ناصر آقا محمدی با کد ملی (۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره آقای محمود دودانگه با کد ملی (۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴) به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره آقای مهدی قدرتی با کد ملی (۲۰۰۰۹۰۱۷۵۱) به نمایندگی از شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل (سایپا) بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو غیر موظف هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بها دار و بانکی و اسناد تعهدآورشرکت با امضاء متفق دو نفر، مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد - هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳ (باستثناء خارج از ایران)، ۴ (در چار چوب آئین نامه‌های مصوب) ۶، ۷، ۸ (باستثناء ظهر نویسی)، ۹ (با رعایت آئین نامه معاملات باستثناء جدول حد نصاب خرید‌ها موضوع بند ۱ ۵)، ۱۱، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه و هم چنین اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را وفق آئین نامه‌های مصوب به مدیر عامل تفویض نمود. پ۹۵۰۹۱۴۴۹۷۶۸۰۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13351674
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷/۹/۹۵ و مجوز شماره ۱۳۳/۲۹۰۳۰۶ , ۹۵۹ مورخه ۱۸/۱۲/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۷۳۸۵۳۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۲۷۲۰۲۷۹۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۲۷۲۰۲۷۹۰۰۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم ۱۰۰۰ ریال که مبلغ ۷۹۸۵۹۶۵۸۶۷۶۱۹ ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و مبلغ ۳۷۹۵۲۶۰۱۳۲۳۸۱ ریال از محل آورده‌ی نقدی و مبلغ ۴۱۶۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۵۱۲۲۲۱۵۵۱۳۴۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585781
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۸۵۸۲۱۷۰۸۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13868934
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای باقیمانده دوران تصدی به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محسن قاسم جهرودی با کدملی۰۰۴۰۱۹۰۸۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد رضا هنری کیا با کد ملی۰۰۴۱۳۵۱۳۱۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای ناصر آقا محمدی با کد ملی۰۰۴۰۰۸۱۶۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای محمود دودانگه با کدملی۵۰۹۹۶۹۰۲۵۴ به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی قدرتی با کد ملی۲۰۰۰۹۰۱۷۵۱ به نمایندگی از شرکت تولیدی اتومبیل سایپا بشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳ (باستثناء خارج از ایران)، بند۴ (در چار چوب آئین نامه‌های مصوب) بند‌های ۶، ۷، ۸ (باستثناء ظهر نویسی)، بند‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه و همچنین اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیرنقدی به کارکنان را وفق آئین نامه‌های مصوب به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۱۲۳۲۵۷۶۵۲۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176530
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۸۷۹۰۶۵۱۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220491
آگهی تغییرات شرکت پارس خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۱۳۱/۱۲۲مورخ ۲۳/۰۵/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرگت گردید. پ۹۷۰۶۲۶۵۸۴۴۳۲۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک