تولی پرس

شرکت تولی پرس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100595801
تهران خيابان آفريقا خيابان عاطفي شرقي شماره 27 1917796941
8
افراد
8
آگهی‌ها
16649
شماره ثبت
1351/12/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677960
آگهی تصمیمات شرکت تولی پرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۳۲۶۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045991
آگهی تصمیمات شرکت تولی پرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: مهناز عقبائی به شماره ملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ به جای علی بهروزی به ک م ۰۰۴۰۷۹۳۲۸۱ بعنوان نماینده شرکت دمیای شیمی پلیمر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. بیژن اسمعیلی به ک م ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و نیلوفر اسمعیلی به ک. م ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۴۰۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1112725
آگهی تغییرات شرکت تولی پرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۱۱/۹۱ که در تاریخ۲۷/۳/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: صفرعلی امیری به شماره ملی۰۵۶۹۵۷۲۰۶۱ بجای سید هاشم تبریزی دانا بعنوان نماینده بنیاد پانزده خرداد به ش.۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ در هیات مدیره تعیین گردید. بیژن اسمعیلی بشماره ملی۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ بسمت رییس هیات مدیره و نیلوفر اسمعیلی بشماره ملی۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ بسمت نایب رییس هیات مدیره و صفرعلی امیری بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۱۶۷۳۳۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159683
آگهی تغییرات شرکت تولی پرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت سهامی عام کف شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ و دنیای شیمی پلیمر شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸۰ و بین المللی جهان تیراژه پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۱۶۴۴ و ارزش آفرینان سرمایه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۲۸۱۵ و بنیاد پانزده خرداد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۶۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632913
آگهی تصمیمات شرکت تولی پرس سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ مهناز عقبائی به کدملی ۰۰۶۲۳۸۱۶۳۶ به جای مسعود بهزادپور به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125804
آگهی تصمیمات شرکت تولی پرس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۶۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام کف به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶ بنیاد ۱۵ خرداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۸۰۹ شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۱۶۴۴ شرکت دنیای شیمی پلیمر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸۰ شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۹۴۳۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ بیژن اسمعیلی به کد ملی ۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷ به نمایندگی شرکت سهامی عام کف بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بهروزی به کد ملی ۰۰۴۰۷۹۳۲۲۸۱ به نمایندگی شرکت دنیای شیمی پلیمر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود بهزادپور به کد ملی ۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و نیلوفر اسمعیلی به کد ملی ۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷ به نمایندگی شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان و سید هاشم تبریزی دانا به کد ملی ۴۴۱۰۱۲۳۵۲۱ به نمایندگی بنیاد ۱۵ خرداد و فاطمه عبدالهی به کد ملی ۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳ به نمایندگی شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10476597
آگهی تغییرات شرکت تولی پرس سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ناصر سالار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد درخشنده به نمایندگی از شرکت پخش البرز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید هاشم تبریزی دانا به نمایندگی از بنیاد ۱۵ خرداد بسمت عضو هیئت مدیره و محمدحسین رمضانی فوکلائی به نمایندگی شرکت البرز دارو بسمت عضو هیئت مدیره و سعید شمیرانی به نمایندگی از شرکت تولید دارو بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067919
آگهی تصمیمات شرکت تولی پرس سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک