شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100594509


شماره ثبت:
16584
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1351/12/3
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-دروازه دولت-خيابان رامسر-خيابان سميه-پلاك 102-طبقه همكف- 1581875513

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی اصغر عطاریان 1367484
آقای سعید صادقی شاهدانی 1367484
جعفر سلیمی 1367484
لطف اله سعیدی 1367484
آقای محمدرضا حاجی علیخانی 1367484
آقای علی بابادی 13595215
آقای محمد امراللهی 13595215
اسداله احمد پور 13595215
آقای بهروز جلیلوند 13595215
آقای حاتم فتوحی 13595215

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1367483
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود به شرح مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمودند. پ۱۷۸۷۵۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367484
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر عطاریان به کدملی ۱۲۸۵۴۴۱۶۳۱ به نمایندگی از شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای لطف الله سعیدی با کدملی ۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱ به نمایندگی از شرکت مبارز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صادقی شاهدانی با کدملی ۱۲۸۵۶۴۳۴۰۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا حاجی علیخانی با کدملی ۰۵۳۲۸۱۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۴۱۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر سلیمی با کدملی ۰۵۳۲۷۶۵۸۴۲ به نمایندگی از شرکت تامین ماسه ریخته‌گری (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۷۵۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367485
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت واگن سازی کوثر (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۹۰۸۹ شرکت صنعتی کاوه (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ شرکت تامین ماسه ریخته‌گری (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷ شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ شرکت لیزینگ ماشین آلات سنگین ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۴۱۸۱ پ۱۷۸۷۵۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367486
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۷۵۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367487
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۷۵۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1367488
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۳۹۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۳/۳۳۶/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۶۵۳/۳۳۶/۲ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق محل تجدید ارزیابی دارایهای شرکت افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۸۷۵۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412424
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۲۴۲۵۷/۴۱ مورخ ۰۴/۱۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۸۹۷۶۵۳۲۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510057
آگهی تصمیمات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735716
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۶۷۴۰/۴۱ مورخه ۲۴/۱۲/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: - اجرای مصوبات هیئت مدیره. - نصب و عزل کلیة مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد وپاداش و ترفیع و تنبیه آنان و موافقت با معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و تعیین مستمری وراث آنان. - پیش بینی و تنظیم بودجة سالانة شرکت و تغییرات آن درطی دوره وارائه آن به هیئت مدیرة شرکت جهت بررسی و تصویب. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن درموردخریدوفروش ومعاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیة عملیات ومعاملات مذکوردرمادة ۲ اساسنامه بامراعات آئین نامة معاملات وسایردستورالعملهای مصوب هیئت مدیره و با اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی. - پیشنهاد سرمایه گذاری در سایر شرکتها و یا ایجاد شرکتهای جدید، ایجاد و حذف نمایندگیها ویا شعب درهرنقطه درداخل وخارج از ایران در چهارچوب قوانین و مقررات به هیئت مدیرة شرکت جهت تصویب. - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام ونشان وتصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقة اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب وپیشه وتجارت (سرقفلی) پس ازتصویب هیئت مدیره. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت مؤجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجارة بهاء و تخلیه عین مستأجره. - ارائه هرنوع پیشنهاد برای بهبود کسب وکارشرکت به هیئت مدیره. - تنظیم خلاصة صورت دارائی و قروض شرکت هرشش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تسلیم آن به بازرس شرکت. - تنظیم خلاصة صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی وتصویب و تسلیم به بازرس شرکت. - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هردعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، ازطرف شرکت و بنام شرکت، درهریک ازدادگاههای اختصاصی یا عمومی درجهت یکایک حقوق واقعی یا متصور و ….. شرکت و نیز دفاع ازشرکت و بنام شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی وچه حقوقی درهریک از مراجع اختصاصی یا عمومی درجهت استیفای حقوق مذکور باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ازجمله حضوردرجلسات، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامة داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب - باحق صلح یا بدون آن - واجرای حکم نهایی وقطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرروزیان وصدور دستورلازم الاجراء (اجرائیه)، وتعقیب آنها و معرفی بدهکارو … وکارشناس واموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون ومتهم و قبول اموال بدهکاردرجلسات مزایده درمقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرر واقراردرماهیت دعوا وجلب ثالث ودعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها وتأمین خواسته وتأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امورمشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تبصره: صلح وسازش وارجاع به داوری باید پس از تصویب هیئت مدیره به انجام برسد. پ۹۵۰۱۲۱۷۰۶۸۸۲۶۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092288
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵و مجوز شماره ۱۴۵۱۸/ ۴۱ مورخ ۱۱/ ۷/ ۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۴۲۸۷۵۶۷۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595215
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۷۵۶/۴۱ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسداله احمدپور با کدملی ۴۱۳۲۸۷۱۶۹۱ به نمایندگی از شرکت هیدرو اطلس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۸۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی بابادی با کدملی ۱۹۷۱۸۹۷۵۱۵ به نمایندگی از شرکت خدماتی تجهیزات سنگین همگام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۲۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهروز جلیلوند با کد ملی ۰۴۵۲۳۰۵۸۴۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی هپکو اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۵۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد امراللهی با کدملی ۲۹۹۲۴۲۴۷۰۶ به نمایندگی از شرکت فرتاک ماشین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۱۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حاتم فتوحی با کدملی ۱۵۳۲۰۲۹۸۶۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و قطعات ماشین آلات راهسازی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۴۱۹۷۱۸۵۳۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595219
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۹۲۹۰/۴۱ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت هیدرو اطلس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۸۳۹ شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی کشاورزی هپکو اراک با شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۰۸۵۶۷ شرکت خدماتی تجهیزات سنگین همگام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۳۲۱۰ شرکت فرتاک ماشین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۱۳۳ شرکت مهندسی و قطعات ماشین آلات راهسازی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۲۵ پ۹۶۰۶۱۴۳۲۰۸۸۵۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716185
آگهی تغییرات شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۰۷۵۶/۴۱ مورخه ۱۵/۵/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شماره ثبت ۲۸۷۸۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه امین مشاور بصیر به شماره ثبت ۱۷۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۸۲۴۲۶۴۳۷۵۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه