شرکت فراورده های نسوز ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100592890


شماره ثبت:
16503
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1351/11/16
آدرس:
تهران ميدان هفت تير خيابان بهار شيرازي خيابان سليمان خاطر پلاك 51 ط اول 1579713155

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای هوشنگ قادریان 1244451
آقای حسین ناجی 9390125
حسین ناجی 9390125
بنابراین شهریار صراف نیا 10510321
خسرو هاشم 10510321
آقای مسعود مودت 10510321
حسن شایگان نیا 12693235
آقای نادر جفعر یوسفی 12839496
فضل اله سبحانی 13311233
آقای علی تدین 13993675
ایرج رخصتی 13993675
هادی اسپندیاری محلاتی 14220496

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 626784
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۰۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۰۷۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157594
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ پ۱۶۹۷۵۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244451
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسین ناجی به کدملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو هاشم به کدملی ۳۸۷۴۳۲۰۴۰۵ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان نیا به کدملی ۱۲۸۱۶۱۷۹۹۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. فضل اله سبحانی به کدملی ۱۸۱۷۸۸۵۰۴۹ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سید هاشنگ قادریان به کدملی ۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۲۶۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771187
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۰۸۷۴۸۰۴۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9390125
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی باکدملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره آقای سعید لقمانی با کدملی ۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷ به نمایندگی شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به عنوان عضو و مدیرعامل آقای حسن شایگان نیا باکدملی ۱۲۸۱۶۱۷۹۹۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره آقای فضل اله سبحانی با کدملی ۱۸۱۷۸۸۵۰۴۹ به نمایندگی شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ و آقای سید هوشنگ قادریان باکدملی ۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱ به نمایندگی صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقأ با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ۹۳۱۰۲۷۷۷۵۶۷۰۸۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052736
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۶۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10102187
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۶۵۰۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10137627
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۰ هیئت‎مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه‎گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و شرکت سرمایه‎گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ و شرکت سرمایه‎گذاری سیمان تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ و شرکت سرمایه‎گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510321
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو هاشم به ش ملی ۳۸۷۴۳۲۰۴۰۵ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی حوض ماهی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۵۴۱۴۸ انتخاب گردیدند. بنابراین شهریار صراف نیا به ش ملی ۱۲۸۴۶۳۳۷۷۲ و مسعود مودت به ش ملی ۱۲۹۰۲۸۹۲۹۸ و خسرو هاشم به سمت اعضاء هیئت مدیره و حسین ناجی به ش ملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693235
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین ناجی ک. م۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید لقمانی ک. م ۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن شایگان نیا ک. م ۱۲۸۱۶۱۷۹۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای فضل اله سبحانی ک. م ۱۸۱۷۸۸۵۰۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنردارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳بسمت عضو هیئت مدیره آقای سیدهوشنگ قادریان ک. م ۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات ماده ۳۹ را به شرح صفحات پیوست به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۴۱۲۱۶۸۷۲۲۳۱۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742487
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۰۸۱/۲۵۱۳۰۹ , ۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۷۲۸۸۵۷۵۴۰۰۰ریال منقسم به ۳۷۲۸۸۵۷۵۴ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مازاد تجدید ارزیابی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۵۰۱۲۴۴۴۰۱۶۰۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772257
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

پیرو آگهی مکانیزه بشماره ۱۳۹۴۳۰۴۰۰۹۰۱۱۲۷۶۴۸ مورخه ۲۸/۱۱/۹۴ آقای حسین ناجی ک. م۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰بسمت رئیس هیئت مدیره صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۲۱۱۱۷۷۲۲۳۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839496
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای حسین ناجی کد ملی ۱۲۸۶۳۸۰۵۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سعید لقمانی کد ملی۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای نادر جفعر یوسفی کد ملی۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰به جای آقای حسن شایگان نیا کد ملی ۱۲۸۱۶۱۷۹۹۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای فضل اله سبحانی کد ملی۱۸۱۷۸۸۵۰۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید هوشنگ قادریان کد ملی ۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. اختیارت هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. ۳. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. ۴. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. ۶. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۷. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۸. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرار داد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۰. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. ۱۱. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ۹۵۰۳۱۹۳۵۷۸۳۲۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906464
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی امجد تراز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۴۲۲۳۹۱۷۰۸۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311233
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تدین به کد ملی ۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید لقمانی به کد ملی ۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نادر جفعر یوسفی به کد ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای فضل اله سبحانی به کد ملی ۱۸۱۷۸۸۵۰۴۹ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید هوشنگ قادریان به کد ملی ۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱ به نمایندگی از طرف صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد ساختار سازمانی، تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات در چهار چوب آیین نامه معاملات شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری یا صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضورومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ۹۵۱۱۲۷۱۰۲۸۹۸۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482640
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۳۱۱۹۲۳۷۳۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993675
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی تدین با کدملی ۰۰۴۶۵۱۲۸۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ ۲ به سمت رییس هیات مدیره آقای سعید لقمانی با کدملی ۱۲۸۶۶۵۴۴۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل آقای ایرج رخصتی با کدملی ۴۶۲۰۴۷۶۴۵۵ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای فضل اله سبحانی با کدملی ۱۸۱۷۸۸۵۰۴۹ به نمایندگی ازشرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید هوشنگ قادریان با کدملی ۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چک‌های بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۲۰۲۹۷۳۲۹۸۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220496
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های نسوز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی اسپندیاری محلاتی به کدملی ۰۰۴۱۵۹۳۸۶۳ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضو هیات مدیره جایگزین سیدهوشنگ قادریان با کدملی۱۲۸۶۴۱۷۵۱۱ تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۶۸۰۸۴۱۷۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه