شرکت ملی صنایع مس ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100582059


شماره ثبت:
15957
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1351/6/7
آدرس:
تهران - خيابان وليعصر نرسيده به پارك ساعي پلاك 2161 به كد پستي : 1511813311 1511813311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی محمدی 592218
آقای محمد رضا میرزایی 592218
فریدون احمدی 592218
آقای رضا علی بافقی 592218
محمد اسفندیار 705188
آقای محمود شیری 1236527
آقای محمد علی جباری 1305722
وحید سلطانی 9984478
هوشنگ عمرانی کلوچه 9984478
حمیدرضا اخلاقی 9984478
غلامرضا اسدی کرم 9984478
حمیدرضا مهرعلی 9984478
نعمت اله پوستین دوز 10281387
محمدجواد شیخ 11161592
الیاس ایران نژاد 11161592
رضا شریفی 11161592
رضا احمدی 11161592
مهدی مجدفر 11161592
حسین امینی ازده 11161592
اردشیر سعدمحمدی 11161592
حسین نظری 11161592
عطا اله شریفیان 11161592
محمدمسعود سمیعی نژاد 11161592
آقای محمد جلال مآب 11161592
محمود محمودی 11161592
ارشد لطف اله پور 11161592
آقای مهدی کرباسیان 13170405
محسن بازارنوی 13299658
محمد حسنی 13299658
آقای احمد مرادعلیزاده 13299658
آقای ابوالفضل متین 13299658
آقای محمد حاجی آقازاده لوحی 13299658
آقای محمد رضا بنی اسدی راد 13989829
ورضا رحمانی 13989829
آقای سید عبدالحسین ثابت 13999486
حسین احمدی کاظم آبادی 13999486
آقای بهزاد رضائی سامانی 13999486
آقای محمدعلی احمدزاد اصل 13999486
آقای جلیل حسانی 13999486
آقای محمد باقر عالی 14366519

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592218
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ یا حسین نظری به کدملی ۳۱۱۰۴۴۶۳۳۲ یا وحید سلطانی به کدملی ۳۰۵۱۱۲۶۵۸۶ یا رضا شریفی به کدملی ۱۵۳۳۴۶۱۳۵۱ یا علی محمدی به کدملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ یا غلامرضا اسدی کرم به کدملی ۳۱۴۹۷۵۶۰۵۷ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی ۴۲۸۰۸۹۲۸۶۵ یا هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی ۰۰۳۲۳۱۷۱۹۰ یا مهدی مجدفر به کدملی ۰۰۵۲۵۸۹۵۵۲ یا محمدرضا میرزائی به کدملی ۴۴۴۹۸۶۳۲۷۵ یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی ۴۴۳۰۵۴۴۴۴۱ یا محمدعلی جباری به کدملی ۱۴۵۰۲۴۴۶۱۱ یا رضاعلی بافقی به کدملی ۳۰۵۱۱۴۴۰۹۶ یا ارشد لطف ا …پور به کدملی ۵۶۷۹۰۲۰۵۴۸. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۸۳۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701110
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۵۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705188
آگهی تغییرات در شرکت ملی صنایع مس ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۵۹۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد اسفندیار به کدملی۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ به جای حمیدرضا مهرعلی بعنوان نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۰در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۹۰۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734875
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایرانسهامی عام به شماره ثبت۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۵/۹۱ نعمت اله پوستین روز به کدملی۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۸۰۲۲۰ به جای اردشیر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۹۲۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131063
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۲/۹۲ هیات مدیره باستناد ماده۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود مندرج در ماده۳۷ اساسنامه باستثنای برخی موارد مندرج در صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. امیر امینی به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به جای نعمت اله پوستین دوز به عنوان رئیس هیات مدیره و نعمت اله پوستین دوز به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به جای فریدون احمدی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. پ۱۶۸۰۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234070
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۶ به سمت بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ و شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ و موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۲۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236527
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره ملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ محمود شیری به شماره ملی ۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ محمد اسفندیار به شماره ملی ۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۲۵۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305722
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضاءهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور به شرح ذیل تعیین گردید: برای مبالغ بالای پنجاه میلیارد ریال: امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مبالغ زیر پنجاه میلیارد ریال با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا بشرح ذیل: گروه الف: احمد مرادعلیزاده با ش م ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ یا محمود شیری با ش م ۴۳۲۱۸۹۴۲۳۹ یا محمدجواد شیخ با ش م ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ یا حسین نظری با ش م ۳۱۱۰۴۴۶۳۳۲ یا وحید سلطانی به ش م ۳۰۵۱۱۲۶۵۸۶ یا رضا شریفی با ش م ۱۵۳۳۴۶۱۳۵۱ یا ناصرالدین ناصح زاده با ش م ۲۹۹۱۴۸۷۶۳۱ یا سعید کمالی با ش م ۳۰۹۰۵۷۲۲۱۴ گروه ب: مهدی کرباسیان با ش م ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷ یا هوشنگ عمرانی کلوچه با ش م ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ یا محمد اسفندیار با ش م ۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ یا علی محمدی با ش م ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ یا مهدی مجدفر با ش م ۰۰۵۲۵۸۹۵۵۲ یا محمدرضا میرزایی با ش م ۴۴۴۹۸۶۳۲۷۵ یا حمیدرضا اخلاقی ۴۴۳۰۵۴۴۴۴۱ یا محمدعلی جباری با ش م ۲۴۵۰۲۴۴۶۱۱ یا رضاعلی بافقی با ش م ۳۰۵۱۱۴۴۰۹۶ یا ارشد لطف ا …پور با ش م ۵۶۷۹۰۲۰۵۴۸. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۷۶۴۲۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1347590
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۸/۰۳/۹۲ و هیئت مدیره۰۱/۱۰/۱۳۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۸۰۰/۹۳۳/۳۶۸/۱۷ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ۲۰۰/۹۴۰/۳۹۷/۸۳ ریال بموجب گواهی شماره۱۳۲۸/۶۵۴۴۱ مورخ۱۹/۰۹/۹۲ بانک ملت شعبه ولی عصر کد۱/۶۵۴۴ پرداخت گردیده است. ماده۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ۱۴/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۷۵۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603735
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش. م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی رهبین به ش. م ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۲۱۴۱۶۷۲۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778141
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ آدرس شرکت به تهران خ خالد اسلامبولی خ یازدهم پ ۲۲ کدپستی ۱۵۱۳۷۴۴۵۱۳ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9971724
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ و شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ و شرکت سرمایه گذاری استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۱۰۹۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ و موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9984478
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است. گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ یا حسین نظری به کدملی ۳۱۱۰۴۴۶۳۳۲ یا وحید سلطانی به کدملی ۳۰۵۱۱۲۶۵۸۶ یا رضا شریفی به کدملی ۱۵۳۳۴۶۱۳۵۱ یا علی محمدی به کدملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ یا غلامرضا اسدی کرم به کدملی ۳۱۴۹۷۵۶۰۵۷ گروه ب: فریدون احمدی به کدملی ۴۲۸۰۸۹۲۸۶۵ یا هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی ۴۸۳۹۵۷۸۰۴۴ یا حمیدرضا مهرعلی به کدملی ۰۰۳۲۳۱۷۱۹۰ یا مهدی مجدفر به کدملی ۰۰۵۲۵۸۹۵۵۲ یا محمدرضا میرزائی به کدملی ۴۴۴۹۸۶۳۲۷۵ یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی ۴۴۳۰۵۴۴۴۴۱ یا محمدعلی جباری به کدملی ۱۴۵۰۲۴۴۶۱۱ یا رضاعلی بافقی به کدملی ۳۰۵۱۱۴۴۰۹۶ یا ارشد لطف ا …پور به کدملی ۵۶۷۹۰۲۰۵۴۸. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052804
آگهی تغییرات در شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۵۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمد اسفندیار به کدملی۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ به جای حمیدرضا مهرعلی بعنوان نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۰در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10086937
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281387
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۵/۹۱ نعمت اله پوستین روز به کدملی۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۵۸۰۲۲۰ به جای اردشیر سعدمحمدی به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10314501
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488611
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ آدرس شرکت به تهران خ خالد استانبولی خ یازدهم پ ۲۲ کدپستی ۱۵۱۳۷۴۴۵۱۳ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11052162
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۸۸ اساسنامه جدیدی شامل ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161592
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است: گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ و یا حسین نظری به کدملی ۳۱۱۰۴۴۶۳۳۲ و یا الیاس ایران نژاد به کدملی ۳۰۷۰۶۷۶۶۷۷ و یا عطاءاله شریفیان به کدملی ۳۱۴۹۴۶۸۳۳۷ و یا رضا شریفی به کدملی ۱۵۳۳۴۶۱۳۵۱ و گروه ب: محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی ۴۰۷۲۱۸۶۶۵۱ و یا رضا احمدی به کدملی ۱۵۳۰۱۵۳۲۲۰ و یا محمدجلال مآب به کدملی ۲۹۹۱۳۹۹۵۵۴ و یا مهدی مجدفر به کدملی ۰۰۵۲۵۸۹۵۵۲ و یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی ۴۴۳۰۵۴۴۴۴۱ و یا محمود محمودی به کدملی ۳۱۴۹۷۴۹۲۰۴ و یا حسین امینی ازده به کدملی ۳۱۳۰۲۰۳۹۰۷ و یا ارشد لطف اله پور به کدملی ۵۶۷۹۰۲۰۵۴۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931661
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۵۴۲۱۲۹۸۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170405
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۸۳۷۴/۴۱ مورخ ۲۹/۰۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عبدالحسین ثابت به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به جای مهدی کرباسیان با شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۲۴۴۷به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره ورضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ به جای محمد حاجی آقازاده لوحی به شماره ملی ۱۳۷۰۷۱۷۴۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13247058
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۴/۹۵ و مجوز شماره ۲۱۸۲۸/۴۱ مورخه ۱۱/۱۰/۹۵ سازمان خصوصی سازی و مجوز شماره ۰۸۴ ۲۴۲۰۳۹ , ۹۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما از طریق مطالبات حال شده و نقدی افزایش یافته و مبلغ ۹۹۲۲۲۹۵۹۵۹۸ ریال بموجب گواهی شماره ۵۸۲۸۹۷/۹۵/۱۲ مورخ ۲۹/۸/۹۵ بانک ملت شعبه ظفر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۰۱۹۲۲۶۸۲۳۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299658
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۲۷۵۰/۴۱مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و د ر غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره معتبر می‌باشد برای مبالغ زیر سی میلیارد ریال ضمن نافذ بودن امضا‌های ذکر شده د ر بند یک با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ یا محسن بازار نوی با شماره ملی ۰۹۳۱۴۵۳۷۸۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳یا محمد اسفندیار با شماره ملی ۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ توضیح: در صورت حضور اعضای هیات مدیره اولویت امضا با اعضای هیات مدیره خواهد بود. منطقه کرمان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷محمد حسنی با شماره ملی ۲۹۹۱۴۰۰۱۸۸ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ یا محمد اسفندیار با شماره ملی ۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ یا ابوالفضل متین با شماره ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹یا حمید رضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی ۴۴۳۰۵۴۴۴۴۱ منطقه آذربایجان گروه الف: آقایان احمد مراد علیزاده با شماره ملی ۳۰۹۰۹۸۵۹۷۷ یامحمد حاجی آ قازاده لوحی با شماره ملی ۱۳۷۰۷۱۷۴۳۱ گروه ب: آقایان رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶یا سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ یامحمد اسفندیار با شماره ملی ۶۵۹۹۶۴۱۵۰۴ یا ابوالفضل متین با شماره ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ یا بهزاد رضائی سا مانی با شماره ملی ۱۳۷۰۶۸۸۵۱۲ ضمنا مکاتبات و اسناد عادی شرکت با امضای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، معاونین هماهنگی مالی، اقتصادی، منابع انسانی و توسعه شرکت معتبر است و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه کرمان با امضای مدیر منطقه کرمان و بابت مکاتبات و اسناد عادی شرکت در منطقه آذربایجان با امضای مدیر منطقه آذربایجان معتبر خواهد بود امضای قراردادهای استخدامی پرسنل شرکت با امضای مدیرعامل و یا با امضای محمد ابراهیمی معاونت منابع انسانی به همراه مهر شرکت معتبر است تمدید ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازار نوی انجام پذیرد و بیش از ان با امضا‌های مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۹۴۶۲۵۷۷۱۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461416
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۷۷۴/۴۱ مورخ ۳/۲/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمد علی جباری به شماره ملی ۲۴۵۰۲۴۴۶۱۱به امضاهای گروه ب منطقه کرمان اضافه شدند پ۹۶۰۳۱۷۳۳۱۷۵۳۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590521
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ومجوز شماره ۱۱۲۴۹/۴۱مورخ ۲۱/۵/۹۶سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ تصویب شد اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال با رعایت ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت ۱۳۹۶ تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۲۴۰۴۲۶۱۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989829
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعبدالحسین ثابت با شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲، آقای محمدرضا بنی اسدی راد با شماره ملی ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸، آقای رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵، آقای محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و آقای علی محمدی با شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ به نمایندگی از مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۵۷۶۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب و آقای رضا رحمانی به شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعبدالحسین ثابت به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا بنی اسدی راد به شماره ملی ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰ بعنوان مدیرعامل تعیین سمت گردیدند. پ۹۷۰۲۰۱۳۷۳۲۰۹۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999486
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها و … (عینا مطابق بند اساسنامه) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه، ۹ ماهه، سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره توضیح: در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد. ب به استناد ماده۴۴ اساسنامه امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. ۲ برای مبالغ زیر پنجاه میلیارد ریال، ضمن نافذ بودن امضاهای ذکر شده در بند یک، با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰ یا محسن بازارنوی با شماره ملی ۰۹۳۱۴۵۳۷۸۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ یا علی محمدی با شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸. مجتمع مس سرچشمه گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰ یا حسین احمدی کاظم آبادی با شماره ملی ۳۰۵۱۱۸۳۲۴۵ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ یا علی محمدی با شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ یا محمد علی جباری با شماره ملی ۲۴۵۰۲۴۴۶۱۱ مجتمع مس شهربابک گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰ یا جلیل حسانی با شماره ملی ۳۱۴۹۸۲۴۰۳۶ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ یا علی محمدی با شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ یا حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی ۴۴۳۰۵۴۴۴۴۱ یا محمد علی جباری با شماره ملی ۲۴۵۰۲۴۴۶۱۱ مجتمع مس سونگون گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی ۲۹۹۰۵۴۵۲۲۰ یا محمد حاجی آقازاده با شماره ملی ۱۳۷۰۷۱۷۴۳۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی ۵۰۵۹۸۸۹۲۴۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ یا علی محمدی با شماره ملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ یا بهزاد رضائی سامانی با شماره ملی ۱۳۷۰۶۸۸۵۱۲ تمدید، ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای آقای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازارنوی انجام پذیرد و بیش از آن با امضاهای مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ۹۷۰۲۰۵۹۰۱۵۴۷۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013347
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۸/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۰۹/۳۷۵۱۳۷ , ۹۶۹ مورخ۱۹/۱۲/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی بانام که مبلغ ۹۷۸۷۶۸۲۷۸۶۲۰۳ ریال آن از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۲۱۲۳۱۷۲۱۳۷۹۷ ریال از محل پرداخت نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۱۷۴۵۶۶۰/۹۶مورخ۱۳/۱۲/۹۶ بانک ملت شعبه ظفر واریز گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۷۰۲۱۶۵۰۰۱۱۸۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042666
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۹۱۴۷ مورخ ۵/۲/۹۷عبارات به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاهها دادسراها و … (عینا مطابق بند اساسنامه) بدون حق مصالحه و سازش و در چارچوب آئین نامه‌ها، مقررات و ضوابط مورد عمل شرکتها. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌ها و ضوابط و مقررات مورد عمل شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه پس از تصویب هیات مدیره و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره. پ۹۷۰۳۰۱۷۶۴۸۷۳۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366519
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باقر عالی با شماره ملی۴۹۳۹۳۸۸۴۰۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه