شرکت تامین ماسه ریخته گری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100580397


شماره ثبت:
15874
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1351/5/15
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-شهيد قندي-كوچه شهيد محمد طاهري(بيست و دوم)-خيابان شهيد دكتر قندي-پلاك 41-طبقه اول 1554985311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
معصومه سبحانی پور 1047155
سیداحمد علوی 1139207
آقای هوشنگ معتمدی 1697988
منصور عرب یار محمدی 1697988
آقای محمد صمدی 1697988
آقای محسن سبحانی دلیگانی 1697988
آقای علی اصغر عطاریان 10683824
آقای عبدالرضا توسلیان 12766861
آقای امیر مسعود خادمیان 13404078
محمد شموسی 13404095
آقای مهدی دهقان کوهپر 13404095
آقای محمود کلانتری بنجار 13404095
آقای محسن سلطانی کسلانی 13446130
آقای سیدمسعود نوربخش 13792639
آقای کوروش عاطفی 14039675
آقای آرش عظیمی ویشتهء 14039675
آقای علی علوی ارجاس 14039675
آقای سیدمحسن عبدالعظیمی 14039675

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707367
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرفبین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۱۳۵۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896752
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۹۱ رامین مردانی به کدملی ۸۱۹۵۷۵۳۹۳۳ به سمت عضو هیئتمدیره جایگزین علیاصغر عطاریان برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۰۲۹۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047155
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد صمدی به ک. م ۰۵۷۹۶۸۲۸۸۹ و معصومه سبحانی پور به ک. م ۲۵۹۱۰۵۱۲۸۳ و شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به ش. م ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ و شرکت صنعتی کاوره به ش. م ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش. م ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ پ۱۶۴۰۶۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059143
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید: محمد صمدی به ک م ۰۵۷۹۶۸۲۸۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره رامین مردانی به ک م ۱۱۵۳۲۲۵۳۸ بنمایندگی شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به ک م ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ بسمت عضو و محسن سبحانی دلیگانی به ک م ۱۲۸۶۶۵۶۶۹۹ بنمایندگی شرکت صنعتی کاوه به ش م ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و معصومه سبحانی پور به ک م ۲۵۹۱۰۵۱۲۸۳ بسمت عضو هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و هوشنگ معتمدی به ک م ۵۸۸۹۴۷۵۳۳۹ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش م ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از محمد صمدی یا هوشنگ معتمدی و یا معصومه سبحانی پور و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۴۸۵۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139207
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیداحمد علوی به کدملی ۱۲۸۲۸۰۴۹۸۷ به عنوان نماینده شرکت تولیدی تحقیقات مبارز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۶۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1170313
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۰۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1657973
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۹۸۱۲۱۷۵۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1697988
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد صمدی ش م ۰۵۷۹۶۸۲۸۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ومعصومه سبحانی پور ش م ۲۵۹۱۰۵۱۲۸۳ و هوشنگ معتمدی ش م ۵۸۸۹۴۷۵۳۳۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ش م ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و محسن سبحانی دلیگانی ش م ۱۲۸۶۶۵۶۶۹۹ به نمایندگی شرکت صنعتی کاوه ش م ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ به سمت اعضای هیئت مدیره و منصور عرب یارمحمدی ش م ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز ش م ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره تا مورخ ۱۵/ ۱۲/ ۹۳ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات وغیره با امضای مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با مضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی عزل و نسب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل حقوق و دستمزد پاداش نقدی و غیرنقدی ترفیع تنبیه تعیین ساعات کار شرایط استخدام معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شد. گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت. پ۹۳۰۸۲۵۴۱۴۹۹۳۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10014153
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۹/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سپاهان تراز بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت تولیدی و تحقیقاتی مبارز و شرکت صنعتی کاوه بجای محمود حجتی و فرهنگ شریفی به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۸۹ محمد صمدی به نمایندگی از شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن سبحانی دلیگانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان محمد صمدی و امیر افسر و معصومه سبحانی پور و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اشخاص فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10683824
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام ثبت شده به شماره۱۵۸۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر عطاریان به کد ملی۱۲۸۵۴۴۱۶۳۱ معصومه سبحانی پور به کد ملی۲۵۹۱۰۵۱۲۸۳ شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۷۱۱۹ شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021158
آگهی تصمیمات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681754
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۲/۱۰/۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۰۴۴ ۲۳۰۷۶۶ , ۹۴۹ مورخ۰۵/۱۱/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایهای ثابت به مبلغ ۱۳۰۰۶۹۱۳۳۴۵۶ریال و سود انباشته به مبلغ ۴۳۰۸۶۶۵۴۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۴۱۲۰۹۸۶۲۷۵۴۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766861
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن سبحانی دلیگانی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۵۶۶۹۹ به جای آقای عبدالرضا توسلیان به شماره ملی ۰۰۴۷۵۹۳۲۲۹ به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تهعد آور از جمله چک، سفته؛ برات و غیره با مضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با مضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیرنقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شده است گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت. پ۹۵۰۲۰۷۳۴۷۷۴۱۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000486
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۱۳۶۸۹۱۱۹۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321965
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دهقان کوهپر با کدملی ۲۲۱۹۵۴۶۸۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی کاوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۵۳۵۷ به جای آقای محسن سبحانی دلیگانی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۵۶۶۹۹ گردید. پ۹۵۱۲۰۳۱۹۰۸۹۴۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404078
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به عنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمود کلانتری بنجار دارای کدملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ آقای مهدی دهقان کوهپر دارای کدملی ۲۲۱۹۵۴۶۸۲۹ آقای امیر مسعود خادمیان دارای کدملی ۱۲۹۱۱۳۲۹۹۶ شرکت یکتا انتخاب ساختار دارای شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۳۹۲ شرکت کوشا تجارت سدید دارای شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۲۰۹ پ۹۶۰۲۰۹۴۶۹۸۴۳۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404095
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای محمد شموسی دارای کدملی ۱۷۵۰۸۹۰۰۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره اقای امیرمسعود خادمیان دارای کدملی ۱۲۹۱۱۳۲۹۹۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره اقای محمود کلانتری بنجار دارای کدملی ۳۶۲۲۱۶۹۳۱۱ به سمت عضو اقای مهدی دهقان کوهپر دارای کدملی ۲۲۱۹۵۴۶۸۲۹ به سمت عضو اقای محسن سبحانی دلیگانی دارای کدملی ۱۲۸۶۶۵۶۶۹۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. طبق ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مدیرعامل مسئولیت اداره امور شرکت را بر اساس مصوبات هیات مدیره اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارا بوده و اختیارات زیر نیز بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲ عزل و نصب وتعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل حقوق و دستمزد پاداش نقدی و غیرنقدی ترفیع تنبیه تعیین ساعات کار شرایط استخدام معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شده است ۳ گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت پ۹۶۰۲۰۹۱۳۸۶۰۴۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446130
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی دهقان کوهپر با کدملی ۲۲۱۹۵۴۶۸۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محسن سلطانی کسلانی با کدملی ۰۰۷۶۹۹۲۴۵۴به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت یکتا انتخاب ساختار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۸۱۳۹۲ جایگزین. آقای محسن سبحانی دلیگانی گردید. آقای امیرمسعود خادمیان با کدملی ۱۲۹۱۱۳۲۹۹۶ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. طبق ماده ۴۴ اساسنامه کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاو مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل مسئولیت اداره امور شرکت را براساس مصوبات هیئت مدیره اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارا بوده و اختیارات زیر نیز بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردیدک نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداتش نقدی و غیرنقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت وخروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شده است گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت. پ۹۶۰۳۰۶۵۷۰۲۸۰۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566036
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و جهان اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای علی علوی ارجاس به شمار ه ملی ۳۰۴۰۱۸۴۹۷۰ بعنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای محمود کلانتری بنجار برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۸۴۷۵۹۰۰۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13775485
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی داد اندیشان پارساگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۷۶۸۴ شرکت تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا به شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۳۰۷ شرکت رفاه آوران آریایی به شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۲۶۶۴ شرکت مشاوران گفتمان خلاق به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۰۶۰ شرکت البرز گستر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۳۰۵ پ۹۶۱۰۰۳۹۵۲۵۳۵۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792639
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش عاطفی دارای کدملی ۰۰۵۰۱۱۱۴۰۱ به نمایندگی از موسسه مطالعاتی داد اندیشان پارساگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۷۶۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمسعود نوربخش دارای کدملی ۱۱۴۱۰۵۸۸۲۰ به نمایندگی از شرکت البرز گستر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۳۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرش عظیمی ویشتهء دارای کدملی ۰۰۷۸۲۸۷۴۳۱ به نمایندگی از شرکت مشاوران گفتمان خلاق به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۰۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی علوی ارجاس دارای کدملی ۳۰۴۰۱۸۴۹۷۰ به نمایندگی از شرکت رفاه آوران آریایی به شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۲۶۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر مسعود خادمیان دارای کدملی ۱۲۹۱۱۳۲۹۹۶ به نمایندگی شرکت تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا به شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۳۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مدیرعامل مسئولیت اداره امور شرکت را براساس مصوبات هیئت مدیره، اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارا بوده و اختیارات زیر نیز بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۲ عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و سایر رده سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیر نقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شد. ۳ گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت. پ۹۶۱۰۱۰۸۸۶۶۷۱۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886856
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شررکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید قندی کوچه شهید محمد طاهری (بیست و دوم) خیابان شهید دکتر قندی پلاک ۴۱ طبقه اول کدپستی۱۵۵۴۹۸۵۳۱۱ انتقال یافت. پ۹۶۱۱۳۰۳۵۱۹۴۲۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039675
آگهی تغییرات شرکت تامین ماسه ریخته‌گری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۳۹۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کوروش عاطفی دارای کدملی ۰۰۵۰۱۱۱۴۰۱ به سمت مدیرعامل به نمایندگی موسسه مطالعاتی داد اندیشان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۷۶۸۴، آقای سیدمسعود نوربخش دارای کدملی۱۱۴۱۰۵۸۸۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت البرز گستر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۶۳۰۵، آقای علی علوی ارجاس دارای کدملی ۳۰۴۰۱۸۴۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی شرکت رفاه آوران آریایی به شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۲۶۶۴، آقای آرش عظیمی ویشته دارای کدملی ۰۰۷۸۲۸۷۴۳۱ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی شرکت مشاوران گفتمان خلاق به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۲۰۶۰ و آقای سیدمحسن عبدالعظیمی دارای کدملی ۰۰۵۴۵۳۳۱۲۰ به سمت عضو هیات مدیره موظف به نمایندگی شرکت تعاونی تسهیل گران کارآفرینی پویا به شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۰۴۳۰۷ برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل شرکت و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات زیر به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی ۲ عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش کلیه مدیران اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و سایر رده‌های سازمانی کارکنان شرکت شامل تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش نقدی و غیرنقدی، ترفیع، تنبیه، تعیین ساعات کار، شرایط استخدام، معافیت و خروج آنها یا مرخصی و مستمری وراث به مدیرعامل داده شده است. ۳ گشایش هر نوع حساب ریالی و ارزی اعم از جاری یا مدت دار در بانکها بنام شرکت پ۹۷۰۲۳۱۴۵۴۴۹۷۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه