شرکت گروه صنعتی پاکشو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100578556


شماره ثبت:
15781
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1351/4/12
آدرس:
تهران خ بهشتي خ پاكستان كوچه دوم پلاك 29 1531638111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیاوش سهیلی 712756
آقای مهدی فضلی 746561
آقای علی ابراهیمی کردلر 1085530
آقای شاهرخ ایرجی 1176576
آقای محمد شرکت بزازان 1247883
مسعود سزاوارذاکریان 1247883
حسن بیاتی 13660533
آقای محمد عالمی 13660533
آقای مسعود گودرزی 14249552
سید شهریار بوذرجمهری 14364728
سید جعفر موسوی 14364728

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 712756
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۵۷۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۶۵۰۳ بسمت بازرس اصلی و سیاوش سهیلی به کد ملی ۱۳۷۹۵۶۲۵۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۱۸۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746561
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشوسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به ش م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی مسعود گودرزی به ک م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نماینگی علی ابراهیمی کردلر به ش. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گلرنگ پخش به شماره ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی حسن بیاتی به ک م ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بنابراین مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره، مسعود سزاوارذاکریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء یکی از سه امضای مهدی فضلی و مسعود سزاوارذاکریان و حسن بیاتی به همراه یکی از سه امضا مسعود گودرزی و علی ابراهیمی کردلر و محمد شرکت بزازان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۱۸۸۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1085530
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۲ اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی آقای مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی آقای مسعود گودرزی به شماره ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱، شرکت گل پخش اول به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گلرنگ پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی آقای حسن بیاتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با یکی از سه امضای آقایان مهدی فضلی و مسعود سزاوارذاکریان و حسن بیاتی به همراه یکی از سه امضای آقایان مسعود گودرزی و علی ابراهیمی کردلر و محمد شرکت بزازان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۹۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176576
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ب ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۶ و اقای شاهرخ ایرجی با شماره ملی: ۱۲۰۹۴۱۹۰۳۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۵۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247883
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوارذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و آقای حسن بیاتی کدملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود گودرزی یا محمد شرکت بزازان و یا علی ابراهیمی کردلر به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۰۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247884
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر کدملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت تولیدی و شیمیائی گسترش پاکشو به ش. ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوارذاکریان کدملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و شرکت گل پخش اول به ش. ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی کدملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ و شرکت گلرنگ پخش به ش. ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان کدملی ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای حسن بیاتی کدملی ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶. پ۱۷۴۰۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314612
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و همچنین اساسنامه شرکت و دو تراز و حساب سود و زیان آن و صورت داراییهای شرکت و اموال منقول و غیر منقول در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد اعلامیه تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل می‌باشد. ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت گروه صنعتی پاکشو به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ ۲) موضوع شرکت و موضوع فعالیت آن: موضوع شرکت مطابق با ماده دوم اساسنامه عبارت است از: تولید و ساخت و پخش انواع محصولات بهداشتی و شیمیایی و آرایشی، انجام کلیه فعالیتهای مرتبط، کلیه عملیات بازرگانی و صنعتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوعات فوق الذکر می‌گردد، مشارکت با سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از طریق تاسیس شرکت‌های جدید یا خرید سهام در داخل و یا خارج از کشور، اخذ نمایندگی کارخانجات و شرکتهای خارجی و داخلی. خرید و فروش سهام سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات پخش و توزیع و فروش اقلام مجاز به داخل و خارج از کشور. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری، انجام هرگونه سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و تشکیل و اداره سبدی از اوراق بهادار از محل دارایی‌های شرکت به نام شرکت. ۳) مرکز اصلی شرکت و کدپستی آن: آدرس مرکز اصلی مطابق با ماده چهارم اساسنامه: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۲۹، کدپستی ۱۵۳۱۶۳۸۱۱۱ ۴) مدت شرکت مطابق با ماده سوم اساسنامه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده مطابق با ماده پنجم اساسنامه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال است که به هفتصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت شرکت تولیدی و شمیایی گسترش پاکشو ۳۴۸۹۰۲ ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ مسعود سزاوارذاکریان علی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ ۷۳۵۲۳ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت گل پخش اول ۱۶۷۱۲۴ ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ مسعود گودرزی حجت اله ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ۴۹۵۲ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ ۲۱۳۳۴۶ علی ابراهیمی کردلربیگ محمد ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ ۴۶۱ عضو هیات مدیره شرکت گلرنگ پخش ۱۶۷۰۵۵ ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ محمد شرکت بزازان غلامحسین ۰۸۷۲۲۷۴۲۵۱ ۳۳۷ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ۳۳۸۷۶۴ ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ حسن بیاتی نصرت ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ ۴۶۳۸ عضو هیات مدیره شرکت فاقد عضو علی البدل می‌باشد. ۸) شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رای گیری ماده ۱۹ اساسنامه: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. براساس ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. براساس ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد. تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی جاری شرکت: ۳۳۵۰ میلیارد ریال بدهی غیر جاری شرکت: ۵۱ میلیارد ریال ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه رسالت. پ۱۷۶۹۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9755169
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به نمایندگی مهدی فضلی به ک م ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی مسعود سزاوارذاکریان به ش م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ و شرکت تولیدی و شیمیایی گسترش پاکشو به ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به نمایندگی مسعود گودرزی به ک م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ شرکت گل پخش اول به ش. م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ به نماینگی علی ابراهیمی کردلر به ش. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ و شرکت گلرنگ پخش به شماره ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ به نمایندگی حسن بیاتی به ک م ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بنابراین مهدی فضلی به سمت رئیس هیئت مدیره، مسعود سزاوارذاکریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء یکی از سه امضای مهدی فضلی و مسعود سزاوارذاکریان و حسن بیاتی به همراه یکی از سه امضا مسعود گودرزی و علی ابراهیمی کردلر و محمد شرکت بزازان همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10063645
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۶/۶/۸۹ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تولید و پخش انواع مواد اولیه محصولات شیمیائی آرایشی و بهداشتی سلولزی صنایع غذایی و سایر صنایع مجاز واردات مواد اولیه واردات محصولات غذایی و تنقلات از قبیل آدامس شکلات کیک صادرات محصولات شرکت تاسیس و اداره کارخانجات برای تهیه و تولید محصولات شیمیایی و آرایشی و بهداشتی و هر نوع کار تولیدی و صنفی دیگر و اقدام به هر گونه عملیات بازرگانی مجاز و سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها اخذ اعتبار از کلیه بانکها اعم از دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و انجام هر نوع فعالیت و خدمتی در رابطه با موضوعات فوق در داخل و خارج کشور که مستقیم ویا غیر مستقیم با مقاصد مذکور ارتباط داشته باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991920
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۷۳۱۴۱۶۵۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508713
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۰۷۴۵۱۰۳۴/ ۹۶۹ مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۲۹۲۰۷۷۴۵۴۰۰۰ و آورده نقدی طی گواهی بانکی شماره ۵۹۸ / ص مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ بانک صادرات ایران شعبه خیابان قائم مقام فراهانی نبش فجر به مبلغ ۷۹۲۲۵۴۶۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه شرکت اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لخاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۴۲۰۴۴۳۲۶۵۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13648166
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور ش م ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. افراد ذیل بمدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ شرکت گلرنگ پخش ش م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ وشرکت گل پخش اول ش م ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ پ۹۶۰۷۱۷۵۰۷۱۴۳۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660533
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰با نمایندگی مسعود سزاوار ذاکریان ش م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گل پخش اول ش م۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ش م۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ ش م ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ش م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش ش م ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بانمایندگی آقای محمد عالمی ش م ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای حسن بیاتی ش م ۰۰۵۶۵۶۳۰۸۶ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۷۲۴۱۲۰۲۵۳۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193439
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۰۷۳۲۹۸۷۲۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249552
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان به ش م۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گلپخش اول با نمایندگی آقای مسعود گودرزی به۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ ش م بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی گلرنگ با نمایندگی آقای سید شهریاربوذرجمهری به ش م ۰۰۴۴۵۰۱۱۹۶ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت گلرنگ پخش بانمایندگی آقای محمد عالمی به ش م ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی به ش م بعنوان عضو هیئت مدیره باری بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید شهریاربوذرجمهری یا محمد عالمی یا سید جعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر است. ترهین و توثیق سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت نزد بانکها با امضاء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. همچنین اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین نقل و انتقال سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از صاحبان مجاز حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۷۱۶۷۸۸۴۵۸۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364728
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پاکشو سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۸۵۵۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود سزاوار ذاکریان کد ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ بنمایندگی شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مسعود گودرزی کد ملی ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ بنمایندگی شرکت گلپخش اول شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۵۴۸ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید شهریاربوذرجمهری کد ملی ۰۰۴۴۵۰۱۱۹۶ بنمایندگی شرکت گروه صنعتی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد عالمی کد ملی ۶۱۹۹۶۴۱۳۶۱ بنمایندگی شرکت گلرنگ پخش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۵۸۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیر عامل آقای سید جعفر موسوی کد ملی۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهد آور نزد بانک مربوط به توثیق و ترهین سهام و اموال غیر منقول و منقول شرکت که طی اوراق و اسناد رسمی در ترهین بانک قرار گرفته است و همچنین کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از آقایان مسعود سزاوارذاکریان یا مسعود گودرزی یا سید شهریاربوذرجمهری یا محمد عالمی یا سید جعفر موسوی یا محمد رضا قلی پور همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و اسناد رسمی مربوط ترهین و توثیق اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت با امضا ء متفق یکی از آقایان مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعود گودرزی به همراه یکی دیگر از صاحبان مجاز حق امضاء واوراق و اسناد رسمی و عادی مربوط به نقل و انتقال سهام و اموال منقول وغیر منقول شرکت با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک ازصاحبان مجاز حق امضاء همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه