گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیوم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100577370
تهران شهر تهران-جمالزاده-خيابان سين دخت-خيابان هما-پلاك 28-طبقه همكف-- 1418654381
15
افراد
19
آگهی‌ها
15721
شماره ثبت
1351/3/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628231
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه تولیدی نورد آلومینیومسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲۰ به نمایندگی محمد تاجدوست به کدملی ۰۵۳۲۷۲۴۰۳۸ و شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ به نمایندگی نیما خواجه مهمدی به کدملی ۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴ و شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۶۱۹۱ به نمایندگی محمدرضا شیروان فرد به کدملی ۰۰۵۲۶۷۲۱۰۷ و ابوالفضل هاشمی نیا به کدملی ۰۰۳۹۷۴۱۶۰۵ و حسنعلی رضایی مقدم به کدملی ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ ابوالفضل هاشمی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد تاج دوست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسنعلی رضایی مقدم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۳۲۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185583
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌ای تولید نورد آلومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ و موسسه حسابرسی مدبران مستقل بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۶۱۹۱ و شرکت برگ آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۱۴ و شرکت آرین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ و شرکت بالمین کامرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲۰ و شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۱۹۵ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۰۲۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199058
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید ربیعی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۹۵۰۲۴ به نمایندگی شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲ بسمت عضو هیئت مدیره و ابوالفضل هاشمی نیا بشماره ملی ۰۰۳۹۷۴۱۶۰۵ به نمایندگی شرکت برگ آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا فلاح نژاد بشماره ملی ۲۶۹۰۹۱۷۰۹۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مرتضی رضی زاده بشماره ملی ۱۲۸۷۶۲۴۴۴۸ به نمایندگی شرکت اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۶۱۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسنعلی رضایی مقدم کد ملی ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲ بنمایندگی شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۱۹۵ بسمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مفاد بند ۱، بند ۲ بجز آیین نامه معاملات شرکت. بند ۳، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندها ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴ از ماده۳۷ اساسنامه اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۱۴۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351285
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدباقر برادر کد ملی ۴۷۲۱۲۶۱۸۲۹ به نمایندگی از شرکت برگ آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۱۴ به جای ابوالفضل هاشمی نیا کد ملی ۰۰۳۹۷۴۱۶۰۵ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۱۷۷۶۴۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9729390
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ رمضان رمضانی پور به جای داریوش اعتمادی به نمایندگی شرکت بالمین کومرز آ. گ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲۰ و محمدرضا شیروانی فرد به کدملی ۰۰۵۲۶۷۲۱۰۷ به جای نعمت اله غلامی به نمایندگی شرکت آرذین اینوسمنت‌ها هاوس قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۶۱۹۱ برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997440
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابسری دایا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10238155
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۴/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057086
آگهی تصمیمات شرکت گروه کارخانه تولیدی نورد آلومینیوم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲۰ به نمایندگی محمد تاجدوست به کدملی ۰۵۳۲۷۲۴۰۳۸ و شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ به نمایندگی نیما خواجه مهمدی به کدملی ۲۲۹۸۹۹۷۹۳۴ و شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۶۱۹۱ به نمایندگی محمدرضا شیروان فرد به کدملی ۰۰۵۲۶۷۲۱۰۷ و ابوالفضل هاشمی نیا به کدملی ۰۰۳۹۷۴۱۶۰۵ و حسنعلی رضایی مقدم به کدملی ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ ابوالفضل هاشمی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد تاج دوست به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، حسنعلی رضایی مقدم به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973088
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: الف موضوعات اصلی: تأسیس کارخانجات تولیدی و صنعتی به منظور ساخت ورق آلومینیوم و هرنوع فرآورده‌های دیگر آلومینیومی و تصدی به هر نوع امور تولید و صنعتی و فروش محصولات و مصنوعات شرکت، ارائه دهنده خدمات آزمون بعنوان آزمایشگاه همکار به اداره کل استاندارد و سایر سازمانها و متقاضیان مراکز دولتی و خصوصی پیرامون: استاندارد آلیاژهای آلومینیوم و آلومینیوم کارپذیر (مطابق استاندارد ملی شماره ۱۶۵۸۸) آزمون کشش در دمای محیط، آزمون سختی سنجی و آزمون آنالیز شیمیایی (کوانتومتری) و انجام کلیه اموری که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به موضوع شرکت باشد. ب موضوعات فرعی: سرمایه گذاری در اوراق سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق تجاری. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ۹۵۰۵۲۷۶۵۲۹۷۱۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12973119
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۷۱۳۴۹۱۰۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052952
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی کاردگر به شماره ملی ۶۵۹۹۷۹۶۴۲۷ به نمایندگی از شرکت آرین قشم شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید پ۹۵۰۷۱۲۶۴۹۵۹۳۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552093
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد به تصویب رسید. شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲۰، شرکت آرین آینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۴۰۵۲۷، شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴، شرکت برگ آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۰۸۱۴ و شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۱۱۹۵ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردید، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۱۸۲۱۵۸۱۶۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552101
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی ساریخانی دارای شماره ملی ۰۶۲۲۱۴۶۵۳۱ به نمایندگی شرکت بالمین کامرز آ. گ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد باقر برادر دارای شماره ملی ۴۷۲۱۲۶۱۸۲۹ به نمایندگی شرکت برگ آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۰۸۱۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی کاردگر دارای شماره ملی ۶۵۹۹۷۹۶۴۲۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آرین قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ به سمت عضو هیات مدیره و اقای رضا حمیدی دارای شماره ملی ۰۰۴۶۲۹۳۹۲۲ به نمایندگی شرکت اینوستمنت هاوس قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۴۰۵۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسنعلی رضایی مقدم دارای شماره ملی ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲ به نمایندگی شرکت نماد اندیش آرین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۱۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا مفاد بند ۱، بند ۲ بجز آیین نامه معاملات شرکت، بند ۳، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۲، ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه، اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۵۱۸۴۷۸۳۴۶۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606895
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران جمالزاده خیابان سین دخت خیابان هما پلاک ۲۸ طبقه همکف کد پستی ۱۴۱۸۶۵۴۳۸۱ انتقال یافت. پ۹۶۰۶۲۱۷۱۰۷۴۸۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959429
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهرداد محمدی به شماره ملی ۰۵۲۰۹۴۱۹۲۶ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آرین قشم ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ (سهامی خاص) در هیات مدیره شرکت بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند پ۹۷۰۱۱۴۵۳۴۵۱۹۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092183
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضائی به شماره ملی ۰۵۳۱۲۵۶۶۷۷ به عنوان نماینده جدید شرکت بالمین کومرز آ. گ به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۰۲۰ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۹۷۰۴۰۴۴۱۳۵۰۵۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191953
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت آلومینیوم تابنده اراک (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۹۷۰ شرکت تابان پروفیل پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۹۱۹۶ شرکت پیشران سرمایه پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۰۵ شرکت هوشمند سرمایه پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۵۹۸۶ و شرکت آرین قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۷۲۱۴۵۹۲۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222512
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حمیدی دارای شماره ملی ۰۰۴۶۲۹۳۹۲۲ به نمایندگی شرکت آرین قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۴۸۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهرداد محمدی دارای شماره ملی ۰۵۲۰۹۴۱۹۲۶ به نمایندگی شرکت آلومینیوم تابنده اراک به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۷۱۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین کریمی دارای شماره ملی ۰۵۳۴۱۲۲۱۴۰ به نمایندگی شرکت تابان پروفیل پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۱۳۹۱۹۶ و محمد رضائی دارای شماره ملی ۰۵۳۱۲۵۶۶۷۷ به نمایندگی شرکت پیشران سرمایه پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۶۰۰۵ به سمت اعضای هیئت مدیره و حسنعلی رضائی مقدم دارای شماره ملی ۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲ به نمایندگی شرکت هوشمند سرمایه پردیس به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۰۵۹۸۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۶۲۷۴۶۱۵۳۰۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14323841
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد الومینیوم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیات مدیره از مفاد بند ۱، بند ۲ به جز آیین نامه معاملات شرکت، بند ۳، بند ۴ فقط به صورت فردی و بندهای ۶، ۷، ۹، ۱۲ و ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۷۰۸۳۰۱۷۲۸۷۵۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک