شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100554325


شماره ثبت:
42009
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1350/5/11
آدرس:
شيراز- بلوار مدرس- خيابان شهيد دوران 7157994593

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13198510
آگهی تغییرات شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۲۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مجتبی عرفانی و آقای محمدعلی قائمیان و آقای رضا فولادی وآقای علیرضا قائمیان و آقای سید حسین کفائی ضیائی وشرکت هوشمند شهاب رایانه آسیا بنمایندگی آقای مسیح قائمیان و آقای محمد قائمیان همگی اعضا هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۹۶۲۸۶۱۸۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263016
آگهی تغییرات شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مجتبی عرفانی بعنوان رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) آقای مسیح قائمیان به نمایندگی از شرکت هوشمند شهاب رایانه آسیا بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) آقای علیرضا قائمیان بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) آقای محمد قائمیان بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) آقای محمد علی قائمیان بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) آقای سید حسین کفائی ضیائی بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل (موظف) آقای رضا فولادی بعنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) ش۹۵۱۰۲۹۸۴۶۱۹۹۶۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300895
آگهی تغییرات شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۳۲۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر کدام از آنها یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر می‌باشد. ضمنا کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا نائب رئیس هیأت مدیره صورت می‌پذیرد. ش۹۵۱۱۲۰۲۹۴۶۳۲۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه