شرکت پشمبافی ایران برک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100549456


شماره ثبت:
14762
تعداد بازدید:
23
تأسیس:
1354/7/1
آدرس:
تهران - خيابان وصال شيرازي- خيابان ايتاليا - پلاك 35 1416614966

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی سوادلو 10038407
فرنود سوری 13420385
خانم مهسا باقرزاده شاهخالی 13420385
قاسم ضرابیه 13420385
مهدی پهلوان ناصرانی 13420385
آقای مرتضی پرتواندازان پور 13420385

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 749035
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برکسهامی عام به شماره ثبت۱۴۷۶۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۳۳۳۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360719
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به اینکه پلاک شرکت توسط شهرداری محل از ۶۳ به ۳۵ تغییر یافته لذا به استناد اختیار تفویض شده بموجب ماده ۵ اساسنامه نشانی پلاک مرکز اصلی شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۸۱۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428205
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۱۴۱۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935304
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به شماره ثبت۱۴۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به ش م ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9939696
آگهی تصمیمات شرکت پشم بافی ایران برک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10038407
آگهی تصمیمات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و کارخانجات تولیدی پلاستیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ و شرکت یزد باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ و شرکت گردباف یزد با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴ و کارخانجات تولیدی رنگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968978
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۵۳۳۶۶۴۴۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279496
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت‌های یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹. شیمیائی رنگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ و پلاستیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ و کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و گردباف یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴ برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره تعیین گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420385
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ضرابیه به شماره ملی۴۴۳۰۴۵۲۹۶۲ به نمایندگی شرکت پلاستیران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ به سمت عضو هیأت مدیره و فرنود سوری به شماره ملی۰۰۶۰۰۶۳۸۶۶ به نمایندگی شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ به سمت رئیس هیأت مدیره و مهدی پهلوان ناصرانی به شماره ملی۲۵۹۴۲۴۹۸۱۵ به نمایندگی شرکت گردباف یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و مهسا باقرزاده شاهخالی به شماره ملی ۲۵۸۰۶۸۲۶۰۰ به نمایندگی شرکت شیمیائی رنگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ومرتضی پرتواندازان پور به شماره ملی۰۰۷۱۳۹۶۸۰۲ به نمایندگی شرکت یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ به سمت عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهد آور، چک، سفته، برات و غیره به امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب ایشان امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۱۹۵۳۶۱۸۱۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750972
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۹۱۹۵۵۵۹۸۵۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13927319
آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان وصال شیرازی خیابان ایتالیا پلاک ۳۵ کدپستی ۱۴۱۶۶۱۴۹۶۶ تغییر یافت پ۹۶۱۲۱۹۸۴۵۲۳۴۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه