شرکت گروه تولیدی مهرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100542221


شماره ثبت:
14498
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1349/12/8
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله عباس آباد-انديشه-خيابان نعيمي-خيابان شهيد استاد مطهري-پلاك 333-طبقه همكف- 1595718311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرمحمد تقی گنجی 727886
سهراب رسته 727886
محمدرضا تقی گنجی 727886
فرخ صمدیان 727886
آقای نصرت اله منزوی 937132
غلام حسین احمدی 1200505
بیژن فتح اله پور 1200505
جهانیگر صیدفروش لاهیجی 1428372
خسرو مانی 10313921
آقای پیام شاه علی 10313921
آقای وفا تقی پوریان ماشینچی 12967220
آقای فریدون ابراهیم زاده 13246362
فرخ صمدیان 13849841
آقای امیر چکنی 13849841
آقای پیروز ملک زاده 14225876

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691254
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۹۷۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727886
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرامسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ واصل گردید: محمدرضا تقی گنجی به کدملی ۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرمحمد تقی گنجی به کدملی ۰۰۷۰۸۱۱۶۹۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سعید جارودی به کدملی ۰۰۳۶۰۵۲۴۳۴ و سهراب رسته به کدملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ و بیژن فتح اله پور به کدملی ۳۹۳۲۶۲۵۶۰۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۱۹۳۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937132
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۴۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۱۰/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نصرت اله منزوی به کدملی۲۵۷۱۶۲۲۲۶۹ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به ش. ملی۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ جایگزین محمدرضا تقی گنجی به کدملی۰۰۴۰۶۷۲۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. غلامحسین احمدی به کدملی۰۹۴۰۴۳۷۰۸۲ به نمایندگی شرکت دنیای علم پویا به ش. ملی۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ جایگزین امیرمحمد تقی گنجی به کدملی۰۰۷۰۸۱۱۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سعید جارودی به کدملی۰۰۳۶۰۵۲۴۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به کدملی۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بیژن فتح اله پور به کدملی۳۹۳۲۶۲۵۶۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و درغیاب هریک از آنان به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۵۱۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200500
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹۰ شرکت ایرانیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰ شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۷۶۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200505
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ به نمایندگی بیژن فتح اله پور ک م ۳۹۳۲۶۲۵۶۰۹ عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ به نمایندگی جهانیگر صیدفروش لاهیجی ک م ۲۷۲۱۳۸۱۳۶۹ عضو هیات مدیره شرکت ایرانیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰ به نمایندگی سعید جارودی ک م ۰۰۳۶۰۵۲۴۳۴ رئیس هیئت مدیره شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ به نمایندگی غلام حسین احمدی ک م ۰۹۴۰۴۳۷۰۸۲ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ به نمایندگی سهراب رسته ک م ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ نایب رئیس هیئت مدیره نصرت اله منزوی ک م ۰۶۴۲۳۵۷۹۱۲۴ مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۱۷۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428372
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۴۹۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نصرت اله منزوی ۲۵۷۱۶۲۲۲۶۹ بعنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ بجای آقای جهانگیر صیدفروش لاهیجی ۲۷۲۱۳۸۱۳۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۳۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1602148
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۲ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات آئین محاسبان امین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۸۸۰ به سنت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۱۱۱۱۲۱۸۶۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10017050
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10053673
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ و شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ و شرکت ایرانیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰ و شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ و شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ به سمت اعضا اصلی و شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۸۳۷ و شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ به سمت اعضا علی البدل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10313921
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۰ امیرمحمدتقی گنجی به ش ملی ۰۰۷۰۸۱۱۶۹۵ به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سهراب رسته به ش ملی ۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید جارودی به ش ملی ۰۰۳۶۰۵۲۴۳۴ به نمایندگی از شرکت ایرانیت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۰۷۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بیژن فتح اله پور به ش ملی ۳۹۳۲۶۲۵۶۰۹ به عنوان نماینده شرکت دنیای فن آوران پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ و پیام شاه علی به ش ملی ۰۰۵۸۳۷۶۲۹۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری کامیار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۳۴۵۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خسرو مانی به ش ملی ۲۲۹۶۵۰۳۲۴۱ به عنوان نماینده سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۸۸۳۷ و وفا تقی پوریان ماشینچی به ش ملی ۰۰۴۰۷۰۰۲۹۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ جهت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026755
آگهی تصمیمات شرکت گروه تولیدی مهرام سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۴۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942593
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات آئین محاسبان امین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۵۱۱۷۲۵۲۹۳۹۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967220
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وفا تقی پوریان ماشینچی بشماره ملی ۰۰۴۰۷۰۰۲۹۱ بعنوان نماینده شرکت دنیای علم پویا با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای غلامحسین احمدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۵۲۴۶۰۷۶۸۲۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246362
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فریدون ابراهیم زاده بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۵۸۱۱ بعنوان نماینده شرکت تحول گران فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۴۵۷۰ بجای بیژن فتح اله پور بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۰۱۸۵۴۳۵۴۴۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594652
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گسترپویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملت بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ شرکت دنیای فن آوران پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ شرکت دنیای علم پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ شرکت دارو تجارت سامان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸ شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ پ۹۶۰۶۱۳۴۷۸۱۷۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13849841
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرخ صمدیان به کدملی۴۲۸۴۶۰۵۷۴۷به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۸۳۷ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سهراب رسته به کدملی۱۸۱۷۷۵۵۲۱۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملت بشناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۴۴۷ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای نصرت اله منزوی به کدملی۲۵۷۱۶۲۲۲۶۹ به نمایندگی از شرکت دارو تجارت سامان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۸۸بسمت مدیرعامل عضو هیات مدیره و آقای وفا تقی پوریان ماشینچی به کدملی ۰۰۴۰۷۰۰۲۹۱به نمایندگی از شرکت دنیای علم پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹بسمت عضو هیات مدیره و آقای امیر چکنی به کدملی ۰۰۵۱۰۲۴۳۵۷ به نمایندگی از شرکت شرکت دنیای فن آوران پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۵۶۱۱ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل از طرف هیئت مدیره به شرح زیر تعیین و اختیارات مشروحه ذیل مطابق مفاد اساسنامه در ۱۹ بند از ماده ۳۷ به ایشان تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقوقی و حقیقی ثالث وکلیه ادارات دولتی و عمومی و موسسات خصوصی و نهادهای انقلاب. انجام کلیه مکاتبات اداری بر اساس شرایط و مقررات مربوطه و تعیین و پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مربوط به نحوه اجرای هدفها و عملیات شرکت و همچنین مقررات و ائین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج به هیئت مدیره. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و تسویه حساب و مرخصی و بازنشستگی ورات آنان و تصویب وامهای پرسنلی کارکنان طبق آئین نامه وام با رعایت قوانین و مقررات جاری اعطای پاداش اعم از نقدی و غیرنقدی یا مرخصی تشویقی به منظور افزایش بازده کار، اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد تشویقی به منظور افزایش بازده کار اتخاذ تصمیم نسبت به انجام ماموریتهای داخلی و خارجی کارکنان و همچنین پیشنهاد در خصوص عزل و نصب و تعیین حقوق و مزایای معاونین شرکت مطابق چارت سازمانی مصوب و هر گون پیشنهاد در خصوص اصلاحات مربوط به ساختار سازمانی شرکت به هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و یا خارج از کشور و تعیین و معرفی اشخاص که حق برداشت و استفاده از اینگونه حسابها را دارند و انسداد حسابهای مذکور. صدور، ظهرنویسی، قبولی، دریافت، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با رعایت بند ۳ این صورتجلسه و رعایت مقررات شرکت عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و انجام مناقصه ومزایده که به موضوع شرکت ارتباط پیدا می‌کند با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و در صورت لزوم فسخ قراردادهای مزبور و خریدهای داخلی و خارجی و واردات بابت هر نوع لوازم و قطعات و اجناس مورد نیاز شرکت و خرید اموال سرمایه‌ای و انعقاد قراردادهای خدماتی و نیز فروش اموال و فروش ضایعات و تعمیرات اساسی ماشین آلات و فروش مواد اولیه زائد بر احتیاجات تولید و فروش صادراتی کالاهای تولیدی و یا ارائه خدمات و اجاره دارائیهای شرکت تمام موارد فوق با رعایت آئین نامه معاملات مصوب شرکت و رعایت سقف مبالغ پیش بینی شده در آن قابل اجرا می‌باشد همچنین اهدا کمکهای جنسی از محصولات شرکت به موسسات خیریه و عام المنفعه و اشخاص ثالث تا سقف ده میلیون ریال در ماه. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری مربوط به شرکت. به امانت گذراندن هر نوع اسناد و مدراک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوص و استرداد آنها. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات مالی مجاز پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و ترتیب موجبات فک آن ولو کرارا به هیات مدیره. احداث، تکمیل و اتمام ساخت تاسیسات و ساختمان‌ها و نیز عمران زمینهای شرکت مطابق مصوبات. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضاء قراردادها حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح و یا بدون آن) اجرا حکم نهایی و قطعی داور در خواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با رعایت امضاء مجاز شرکت. تهیه بودجه سالیانه و تشکیل کمیته بودجه و تسلیم آن به هیات مدیره و اخذ مصوبه. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فهالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ی در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی شش ماه به بازرس و حسابرس پیشنهاد به هیئت مدیره در خصوص مشارکت در شرکتها و موسساتی که طبق قانون در ایران به ثبت رسیده و یا خواهند رسید حتی بعنوان عضو موسسات و خرید سهام و سایر اوراق بهادار. معرفی نمایندگان جهت حضور در مجامع عمومی شرکت‌های تحت پوشش. پیشنهاد شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی پ۹۶۱۱۱۱۹۷۰۵۸۲۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195830
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گسترپویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۱۱۷۹۱۶۹۲۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218545
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله عباس آباد - اندیشه - خیابان نعیمی - خیابان شهید استاد مطهری - پلاک ۳۳۳ - طبقه همکف - کدپستی ۱۵۹۵۷۱۸۳۱۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۶۲۵۳۲۹۴۸۴۸۱۵ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225876
آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی مهرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۲۲۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیروز ملک زاده بشماره ملی ۰۰۵۸۳۳۲۴۶۴ بعنوان نماینده شرکت دنیای علم پویا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۴۹۶۹ بجای آقای وفا تقی پوریان ماشینچی به کدملی ۰۰۴۰۷۰۰۲۹۱ بسمت عضو هیات مدیره شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۷۰۱۴۷۱۵۱۰۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه