توسعه صنایع بهشهر

شرکت توسعه صنایع بهشهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100539090
تهران خيابان قائم مقام فراهاني خيابان 24 پلاك 8 طبقه 5 1586973611
20
افراد
30
آگهی‌ها
14393
شماره ثبت
1349/10/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679876
آگهی تغییرات در شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۳۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش. ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. فرشاد حیدری به کدملی۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش. م۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایراندخت عطاریان به کدملی۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش. م۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداشی به کدملی۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش. م۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش. م۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و مرتضی سامی به کدملی۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش. م۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و رحیم اسماعیلی دانا به کدملی۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش. م۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و ایرج ندیمی به کدملی۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش. م۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش. م۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش. م۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجارتی اعم از چک و سفته تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال با امضاء متفق حمید مقیم زاده و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۵۶۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1121412
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۲۴/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۶۲۸/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۰۰/۶۲۸/۳ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۳۹۷/۳۲۶/۴۸۳/۱۰ ریال بموجب گواهی‌های شماره ۱۰۵۴/۱۰۱/۹۲ و ۳۹۴/۹۲/۱۰۱ مورخ ۵/۴/۹۲ و ۱۷/۲/۹۲ بانک اقتصادنوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده ۶ اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۶۷۶۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251857
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالناصر همتی ک. م ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بسمت عضو و رئیس هیات مدیره بجای آقای فرشاد حیدری برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۰۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256481
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۱۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338766
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۹۰۶۰۲۲۶۰۶ مورخ ۱۲/۹/۹۲ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به نمایندگی عبدالناصر همتی به شماره ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره صحیح میباشد که بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۱۷۶۷۶۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700174
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالناصر همتی به شماره ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا دلشادی بزدی به شماره ملی ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای ابوذر ندیمی به شماره ملی ۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مجتبی فهیم هاشمی به شماره ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی داداش به شماره ملی ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به سمت مدیرعامل وسرکار خانم ایران دخت عطاریان به شماره ملی ۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت صورت گیرد. ضمنا صدور چک و هر گونه سند پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء متفق آقای حمید مقیم زاده و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر میباشد. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره براساس ماده ۵۱ اساسنامه بشرح زیر به اتفاق آرا اعضای هیئت مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید: امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت باحق تفویض به کارکنان شرکت. عقد قرار داد‌های استخدامی، نصب و عزل مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت، خروج از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب قوانین مربوطه و آئین نامه‌های مصوب. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (به استثناء موارد مندرج در بند ۳) و کلیه ادارات اعم از دولتی یا خصوصی و هر شخص حقیقی و حقوقی. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و هزینه و متفرعات. عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، قبول، فسخ و اقاله و یا تغییرات آن و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول با حق توکیل به غیر همگی در چارچوب آئین نامه معاملات. خرید و فروش اوراق بهادار منجمله سهام و اوراق مشارکت و غیره، اعم از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس و همچنین سرمایه گذاری در طرح‌های جدید، براساس ضوابط هیئت مدیره خواهد بود. تقاضای افتتاح و انسداد هر نوع حساب اعم از جاری و یا سرمایه گذاری نزد بانک‌ها بنام شرکت. اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این تقاضا در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره و یا اجرای آن. اقامه و طرح و تعقیب ودفاع و جوابگویی هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری بطرفیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی اعم از اینکه شرکت خواهان یا خوانده باشد با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراجع عمومی و اختصاصی در تمام مراحل نخستین و پژوهشی و فرجامی و ارجاع امر به داوری و کارشناسی و تعیین انتخاب داور و کارشناس و دعوی خسارت و جلب شخص ثالث و دعوای متقابل و جوابگویی به آن توقیف اشخاص و اموال و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند جوابگویی به دعوی طرف و استرداد دعوی و مراجعه به ادارات و دوایر ثبت و اجرای ثبت دفاتر اسناد رسمی و حق امضاء اوراق و اسناد دفاتر رسمی و تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات مذکور ئر این بند بوکیل یا وکلای منتخب یا دادن حق توکیل ولو کرارا و حق العمل آنان و تعیین حق الوکاله و پرداخت آن. تنظیم خلاصه صورت دارایی و تسهیلات دریافتی شرکت هر شش ماه یک مرتبه و تسلیم آن به بازرس قانونی. تنظیم و تسلیم صورتحسابها طبق مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. تهیه و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد مبانی تهیه و تدوین سیاستهای کلی بودجه شرکت‌های زیر مجموعه و شرکت و تلفیق بودجه کلیه شرکت‌های زیر مجموعه و گزارش نهایی جهت تصویب به هیئت مدیره. ابلاغ و پیگیری بودجه سالانه شرکتهای زیر مجموعه و مراقبت از عملکرد آنان و نظارت بر کنترل بودجه سالانه بصورت ادواری. حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت. ه الف) کلیه اعضاء هیئت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار پ۹۳۰۸۲۶۴۴۹۶۴۳۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700181
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰وشرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵وشرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰وشرکت سرمایه گذاری و توسعه صتایع سیمان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴وشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷وشرکت سرمایه گذاری غدیرشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴وشرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳وشرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۶۵۰۷۷۰۰۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9578752
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: علیرضا فولادآملی به کدملی ۲۱۴۱۸۳۵۹۸۴ به جای مرتضی داداش به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9610200
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام بشماره ثبت۱۴۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۸ بشرح ذیل اتخاذ گردید: غلامرضا دلشادی یزدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بجای حمیدرضا کسیلی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782120
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10110879
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و عباس هشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10339403
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ایراندخت عطاریان به ش ملی ۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ به جای احمد ورزشکار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10342969
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۶۱۲۹۹۳۳۱۸۲ به نمایندگ فرشاد حیدری به کدملی ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10363681
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۳/۹۰ واصل گردید: ایراندخت عطاریان به ش ملی ۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ به جای احمد ورزشکار به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۴۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505142
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمودرضا خاوری به کد ملی ۶۱۲۹۹۳۳۱۸۲ بجای علیرضا فولادآملی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹ و مرتضی داداش به کد ملی ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ بجای عبدالحسین ثابت بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. مرتضی داداش به کد ملی ۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ بجای عبدالحسین ثابت بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. سمت سایر اعضای هیئت مدیره و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری مطابق با مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10860307
آگهی تغییرات در شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۳۹۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ۲۶/۴/۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش. ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۷ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. فرشاد حیدری به کدملی۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش. م۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایراندخت عطاریان به کدملی۰۷۹۳۲۳۰۳۵۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به ش. م۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مرتضی داداشی به کدملی۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش. م۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و غلامرضا دلشادی بزدی به کدملی۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش. م۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و مرتضی سامی به کدملی۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش. م۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و رحیم اسماعیلی دانا به کدملی۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به ش. م۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و ایرج ندیمی به کدملی۲۷۲۰۵۴۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به ش. م۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به ش. م۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و شرکت سرمایه گذاری بهمن به ش. م۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجارتی اعم از چک و سفته تا مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال با امضاء متفق حمید مقیم زاده و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال به بالا با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717944
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی محمود شهشهانی پور بشماره ملی ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره بجای محمدرضا ترابی برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید حق امضای کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری و اختیارات مدیر عامل مطابق با مفاد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ صورت پذیرد. پ۹۴۱۲۲۶۴۷۹۱۴۸۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865992
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۴ و مجوز شماره ۰۲۱ ۲ ۲۵۶۳۵ , ۹۵۹ مورخ ۱۲/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۸۰۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۲۱۰۰۲۲۴۰۰۰۰ ریال منقسم به ۷۰۲۱۰۰۲۲۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۱۸۵۸۰۴۶۷۶۶۸۳۹ ریال وآورده نقدی به مبلغ ۸۲۶۳۵۴۷۳۱۶۱ ریال افزایش یافت و مبلغ واریزی بموجب گواهی شماره ۹۵۳۳۸ , ۱۰۱ مورخ ۹/۳/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۳۳۱۹۳۰۷۸۷۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008865
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۴بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: اعضای اصلی هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گشوری (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۳۰۲ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۷۸۷۶۷۰۱۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191146
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد حنیفی بشماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ بجای آقای عبدالناصر همتی به شماره ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۹۲۴۷۱۰۱۵۰۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216462
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی دادمان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۳۳۰۴۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ وآقای امیرحسین ارضا به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند وآقای محمدهادی دادمان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل مطابق با مفاد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۹۳ صورت میپذیرد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت صورت پذیرد. ضمنا صدور چک و هرگونه سند پرداخت تا مبلغیک میلیارد ریال هم با امضا متفق مدیرعامل و آقای احمد دودانگهء ش م ۱۹۷۱۸۱۴۱۴۸همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۰۵۹۰۶۲۶۸۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255702
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمال دامغانیان به شماره ملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا دلشادی بزدی به شماره ملی۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد هادی دادمان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۳۳۰۴۸ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیرحسین ارضاء به شماره ملی۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا بابائی به شماره ملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سما به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری اعم از چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت صورت پذیرد. ضمنا، صدور چک و هر گونه سند پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال هم با امضای متفق مدیرعامل و آقای احمد دودانگۀ همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. احکام و قراردادهای استخدامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۵۴۱۷۳۰۱۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269944
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان ۲۴، پلاک۸، طبقه ۵، کدپستی۱۵۸۶۹۷۳۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۰۳۳۲۱۲۲۵۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309331
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدجواد موسوی ک م ۱۵۵۱۹۴۲۲۶۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ش م ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند پ۹۵۱۱۲۶۷۵۶۵۲۳۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419574
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا دلشادی بزدی به شماره ملی ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به جای آقای جمال دامغانیان به شماره ملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نادر جعفر یوسفی به شماره ملی۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به جای آقای جمال دامغانیان به شماره ملی ۴۵۶۹۳۵۴۵۷۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر اوراق تجاری و اختیارات مدیرعامل مطابق با مفاد آخرین صورتجلسه هیات مدیره در این ارتباط صورت پذیرد. پ۹۶۰۲۱۸۹۹۱۵۸۵۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567330
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۲۸۶۱۱۷۶۰۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689446
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۶۲/۳۲۰۵۳۲ , ۹۶۹ مورخه ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۲۱۰۰۲۲۴۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ واریزی بموجب گواهی‌های شماره ۳۷۶۰ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ و ۳۲۰۴/۹۶ , ۱۰۱ مورخه ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۸۱۰۹۲۹۹۹۳۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963438
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود غلام زاده لداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو جدید هیات مدیره انتخاب شدند سمت اعضا هیات مدیره بشرح زیر میباشد آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای نادر جعفر یوسفی به شماره ملی ۱۹۳۰۶۶۰۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سیدجواد موسوی به شماره ملی ۱۵۵۱۹۴۲۲۶۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر حسین ارضاء به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد هادی دادمان به شماره ملی ۰۰۶۸۳۳۳۰۴۸به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود غلام زاده دلداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا دلشادی بزدی به شماره ملی ۰۷۳۰۲۲۳۳۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل پ۹۷۰۱۱۸۱۴۳۳۱۴۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198447
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و بموجب مجوز شماره ۳۷۶۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۹/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره بتصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۶۱۲۶۵۶۱۹۱۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217219
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۳۰۲ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت سرمایه گذار ی گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بعنوان اعضاء علی البدلل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۲۴۴۷۲۸۱۶۵۸۴ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک