لامیران

شرکت لامیران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100537713
تهران خ خاوران جنب پمپ بنزين دوم 1799814111
13
افراد
15
آگهی‌ها
14347
شماره ثبت
1349/9/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605488
آگهی تصمیمات شرکت لامیران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ کامیار بهبودی کلهری به کدملی۰۰۳۹۸۹۹۸۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به جای حسن صباغیان بیدگلی بسمت عضو هیئت مدیره و حسن صباغیان بیدگلی به کدملی۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ به جای ناصر گرامی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. حسن رسولیان به کدملی۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا سلطانزاده به کدملی۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر گرامی به کدملی۰۰۴۷۴۹۳۵۲۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل و علیرضا رئیس پور به کدملی۰۰۴۳۲۶۸۶۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۶۶۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992277
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۹۱ و تنفس مورخ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به ش م۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به ش م۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۰۴۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265557
آگهی تغییرات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل آورده مطالبات حال شده و آورده نقدی طی گواهی بانکی به شماره ۶۴۳۸۶۲۹۶ مورخ ۲۵/۷/۹۲ بانک ملت شعبه خاوران و شماره ۱/۲۳ مورخ ۱/۲/۹۲ بانک ملت شعبه خاوران و شماره ۲/۲۳ مورخ ۱/۲/۹۲ بانک ملت شعبه خاوران تامین گردیده افزایش یافته است. در نتیجه ماده اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۹/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. پ۱۷۴۷۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389645
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۴۳۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ بنمایندگی آقای علیرضا رئیس پور بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۴۳۲۶۸۶۵۱ شرکت تولیدی پلی اوره تان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ بنمایندگی مهران نوری بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۴۴۵۰۰۹۲۰ شرکت شیمی صنعت فرزان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ بنمایندگی حسن صباغیان بیدگلی بعنوان عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ حسن رسولیان بعنوان رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ رضا سلطانزاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شماره ملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ ناصر گرامی بشماره ملی ۰۰۴۷۴۹۳۵۲۶ خارج از اعضا بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها چکها سفته‌ها بروات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری باامضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۰۱۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9396052
آگهی تغییرات شرکت لامیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۳۰۳۳۷۲۱۱۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288283
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361377
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۹/۸۹ ناصر گرامی به کد ملی ۰۰۴۷۴۹۳۵۲۶ بجای حیدرعلی نعمت الهی به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ فرزان به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11025595
آگهی تصمیمات شرکت لامیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ حسن رسولیان بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا سلطانزاده بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا رئیس پور به نمایندگی شرکت پلی اوره تان ایران و حمیدعلی نعمت الهی به نمایندگی شرکت شیمی صنعت قرزان و حسن صباغیان بیدگلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران بسمت اعضای هیات مدیره و ناصر گرامی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقهی مدت تصدی انتخاب گردید و اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه بوی تفویض گردید. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12641781
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به سمت عضو اصلی شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰به سمت عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵به سمت عضو اصلی حسن رسولیان به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶به سمت عضو اصلی رضا سلطانزاده به کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳به سمت عضو اصلی شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲به سمت عضو علی البدل پ۹۴۱۱۱۴۱۱۴۷۷۷۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12699076
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به نمایندگی حسن صباغیان بیدگلی به کدملی۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ به نمایندگی مهران نوری به کدملی ۰۰۴۴۵۰۰۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به نمایندگی مهدی محمدی به کدملی ۱۸۱۷۸۱۱۹۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن رسولیان به کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا سلطانزاده به کدملی۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصرگرامی به کدملی۰۰۴۷۴۹۳۵۲۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۱۷۶۶۲۸۹۸۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831148
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اختیارات بندهای ۱ و ۲ و ۵ و ۶ (بند‌های ۲ و ۵ و ۶ بعد از تصویب هیات مدیره) و ۷ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار تنظیم و ارسال گزارشات مالی پس از تأئید و تصویب هیات مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۳۱۲۵۶۰۸۵۹۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322950
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم داداش به کدملی شماره ۰۰۷۹۳۳۲۵۶۰ به جای مهدی محمدی به شماره ملی۱۸۱۷۸۱۱۹۲۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند محمد شمس امانی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۹۴۹۱۱ خارج از اعضاء به جای ناصر گرامی به شماره ملی ۰۰۴۷۴۹۳۵۲۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۲ و ۵ و ۶ (بندهای ۲ و ۵ و ۶ بعد از تصویب هیئت مدیره) و ۷ و ۱۴ (بند ۱۴بدون صلح و سازش) و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸و ۱۹از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار تنظیم و ارسال گزارشات مالی پس از تأئید و تصویب هیئت مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۱۲۰۴۸۳۱۸۴۵۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322955
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۰۴۷۳۹۶۷۷۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13884314
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان و صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱و شرکت تولیدی پلی اوره تان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ و شرکت مکین به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵و شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت نیک تجارت قاره به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۲۴۳۹به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره پ۹۶۱۱۳۰۹۲۳۵۵۲۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13942827
آگهی تغییرات شرکت لامیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رسولیان با کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ به سمت رییس هیئت مدیره آقای حسن صباغیان بید گلی با کدملی ۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹ به نمایندگی شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر صالحی با کدملی ۰۰۷۹۴۶۸۳۴۹ به نمایندگی شرکت مکین به شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد رضا صادقیان با کدملی ۴۴۳۱۷۶۸۸۹۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای بابک یونسی زاده با کدملی ۰۰۵۵۱۰۷۶۰۵ به نمایندگی شرکت پلی اوره تان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد شمس امانی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۹۴۹۱۱ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک‌ها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات بندهای ۲و۵و۶ (بندهای ۲و۵و۶ بعد از تصویب هیئت مدیره) و ۷و ۱۴ (بند ۱۴ بدون صلح و سازش) و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ و ۱۹ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض گردید. همچنین اختیار تنظیم و ارسال گزارشات مالی پس از تأیید و تصویب هیئت مدیره به سازمان بورس و اوراق بهادارتهران به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۱۲۲۳۵۳۷۲۹۷۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک