شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100534535


شماره ثبت:
25
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1349/7/21
آدرس:
استان قزوين - شهرستان آبيك - بخش بشاريات - شهر خاكعلي-خاكعلي-خيابان يوسفي-بلوار امام خميني-پلاك 0-طبقه همكف 3448186414

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی مصدر 1231363
آقای سید محمدرضا حسینی 1231363
آقای سیدمحمدرضا حسینی 1269241
آقای غلامرضا گودرزی راد 1269241
آقای امیر نیکپور 1269241
آقای حسین پناهیها 1269241
آقای علیرضا صباغی 1581432
آقای حسین نعمتی 1581432
آقای مسعود نیکدل 13441488
آقای کامدین غنی 13441488
آقای محمد ادب 13441488
مصطفی عباسی 14402306
آقای جواد ترابی 14402306

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1115295
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲/۴/۹۲شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب شد. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۶۷۴۳۶۳ اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231363
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شماره ۱۴۸۶/۱۲۵ مورخ ۲۶/۶/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۸/۹۲ به این اداره واصل شده است، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای امیر نیکپور به شماره ملی ۰۰۴۳۸۸۹۷۳۵ نماینده بنیاد طی حکم ۱۱۵۷۶۳ ۳/۲/۳۰ مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا حسینی به شماره ملی ۶۵۹۹۵۰۳۴۹۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس طی حکم شماره ۲۵۸۱/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۹/۶/۹۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نعمتی به شماره ملی ۵۰۹۹۲۷۲۰۳۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری شیر و دام بنیاد طی حکم ۵۱۸۶/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی مصدر به شماره ملی ۰۸۷۲۲۸۹۳۲۱ نماینده شرکت تلیسه نمونه طی حکم شماره ۵۱۸۷/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا گودرزی راد به شماره ملی ۱۱۵۹۲۲۹۳۶۸ نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران طی حکم ۵۱۸۹/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شده‌اند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر مالی (مرتضی نادری) و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۳۰۵۲۴ ثبت اسناد آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269241
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

برابر صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۲۰۳۱ ۱۲۵ ۲۷/۸/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ به این اداره واصل شده است، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای امیر نیکپور بشماره ملی ۰۰۴۳۸۸۹۷۳۵ نماینده بنیاد طی حکم۱۱۵۷۶۳۳/۲/۳۰مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدرضا حسینی به شماره ملی ۰۰۶۵۰۱۱۸۷۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس طی حکم شماره ۲۵۸۱/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۹/۶/۹۲ بعنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نعمتی به شماره ملی ۵۰۹۹۲۷۲۰۳۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری شیر و دام بنیاد طی حکم ۵۱۸۶/۱۱/۴۰۶ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای حسین پناهیها به شماره ملی ۴۳۲۳۲۷۵۷۲۲ نماینده شرکت تلیسه نمونه طی حکم شماره ۲۴۰۳/۱۰۹ مورخ ۱۳/۸/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرمالی اداری و آقای غلامرضا گودرزی راد به شماره ملی ۱۱۵۹۲۲۹۳۶۸ نماینده شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران طی حکم ۵۱۸۹/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۱/۱۲/۹۱ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شده‌اند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۴۵۹۰۱ ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475246
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید: ۱ صورت حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید و مجمع نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار تام داده شد. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۸۳۵۰۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581432
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال سهامی عام شماره ثبت ۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۹۲ شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (سهامی عام) تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید. ۱ آقای علیرضا صباغی به کد ملی ۰۰۶۲۰۶۹۴۲۱ نماینده بنیاد بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا حسینی ۰۰۶۵۰۱۱۸۷۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ آقای حسین نعمتی با کد ملی ۵۰۹۹۲۷۲۰۳۷ و حسین پناهیها با کد ملی ۴۳۲۳۲۷۵۷۲۲ و غلامرضا گودرزی راد با کد ملی ۱۱۵۹۲۲۹۳۶۸ بعنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند. ۳ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۶۱۴۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658814
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورتهای سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۱۲۶۳۸۹۹۲۶۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000894
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید.۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ۳ ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۱۳۳۱۲۹۰۷۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441482
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ و تائیدیه شماره ۱۸۹۶۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی آقای کامدین غنی شرکت گسترش کشاورزی دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ با نمایندگی آقای مسعود نیکدل شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸ با نمایندگی آقای مصطفی عباسی شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲با نمایندگی آقای حسین نعمتی شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ با نمایندگی آقای محمد ادب بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۰۱۹۱۰۴۷۶۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441488
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی آقای کامدین غنی شماره ملی ۰۰۴۹۹۰۳۷۰۵ به حکم نامه نمایندگی به شماره ۸۳۶۰۹/۲/۱۰ به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ با نمایندگی آقای مسعود نیکدل شماره ملی ۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰ به حکم نامه نمایندگی به شماره ۱۰۳۴۴/۱۳/۶/۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸ با نمایندگی آقای مصطفی عباسی شماره ملی۴۳۲۴۰۹۶۸۹۹ به حکم نامه نمایندگی به شماره ۳۵۲۳/۱۴/۱۳/۶/۴۰ به تاریخ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲ با نمایندگی آقای حسین نعمتی شماره ملی ۵۰۹۹۲۷۲۰۳۷ به حکم نامه نمایندگی به شماره ۱۲۳۶/۱۲ , ۱۵۹ به تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ با نمایندگی آقای محمد ادب شماره ملی ۵۲۰۹۴۴۴۱۵۵ به حکم نامه نمایندگی به شماره ۴۲۶۹/۹۵ م س به تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود نیکدل شماره ملی۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰ (خارج از سهامداران و هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۰۱۷۴۶۸۲۳۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517168
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ و تفویض حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ و تائیدیه شماره ۰۳۲/۲۵۹۴۹۵ , ۹۶۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به یکصد وبیست میلیارد ریال منقسم به یکصدوبیست میلیون سهم یکهزار ریالی افزایش یافت که مبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران وآورده نقدی سهامداران طبق گواهی شماره ۴۵/۲۱۳۱ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ بانک ملت شعبه خاکعلی تامین و پرداخت گردیده است و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصدوبیست میلیارد ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام یکهزار ریالی تقسیم وتماما پرداخت گردیده است. ش۹۶۰۴۲۶۲۸۵۶۷۷۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609946
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ۳ ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه۱۳۹۵بتصویب رسید. ش۹۶۰۶۲۵۱۶۹۴۹۱۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941682
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - نشانی شرکت از استان قزوین - آبیک (جای سابق) به نشانی جدید (استان قزوین - شهرستان آبیک - بخش بشاریات - شهر خاکعلی - خاکعلی - خیابان یوسفی - بلوار امام خمینی - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۳۴۴۸۱۸۶۴۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ۲ - اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ - اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل پیشنهاد در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران جهت تصویب به مجمع عمومی تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چارچوب برنامه مصوب مجمع تصویب بودجه سالانه توسط هیئت مدیره در چارچوب برنامه مصوب مجمع افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مربوط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ در مورد کلیه ایقاعات هر گونه تصمیم گیری در خصوص واگذاری حق سرقفلی و فروش اموال غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اعتراض، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول پس از تصویب در مجمع عمومی و فک رهن ولو کرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، در خواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجود ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. قرداد‌های حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری (با حق صلح یا بدون آن) پس از تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ش۹۶۱۲۲۲۵۰۴۸۳۹۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203701
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و تفویض حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۰۳۹ ۳۸۶۱۵۸ , ۹۷۹ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال به ۳۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام افزایش یافت که محل افزایش سرمایه مبلغ ۱۴۲٫۵۰۹٫۵۷۶٫۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده ومبلغ ۳۷٫۴۹۰٫۴۲۴٫۰۰۰ ریال ازآورده نقدی سهامداران که طبق تاییدیه بانکی شماره ۲۱۲۱ ۹۴ مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه خاکعلی تامین گردیده است و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال است که به ۳۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم وتماما پرداخت شده است. ش۹۷۰۶۱۴۲۰۵۴۹۴۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273472
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۷ و تاییدیه شماره ۳۸۸۸۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. ش۹۷۰۷۳۰۵۸۴۲۰۰۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14402306
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی کامدین غنی کدملی۰۰۴ ۹۹۰۳۷۰ ۵ طی حکم شماره ۸۳۶۰۹/۲/۱۰مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ بانمایندگی آقای مسعود نیکدل کدملی ۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰طی حکم شماره ۱۰۳۴۴/۱۳/۶/۴۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸ با نمایندگی مصطفی عباسی کدملی ۴۳۲۴۰۹۶۸۹۹ طی حکم شماره ۳۵۲۳/۱۴/۱۳/۶/۴۰ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت کشاورزی فجر اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۵۳۲۰۲ با نمایندگی حسین نعمتی کدملی ۵۰۹ ۹۲۷۲۰۳ ۷ طی حکم شماره ۱۲ , ۱۲۳۶/۱۵۹مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ با نمایندگی جواد ترابی کدملی ۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳ طی حکم ۲۰۹۴/۹۷ م س مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای مسعود نیکدل کدملی ۲۷۵۴۰۹۲۴۲۰ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و هیأت مدیره) تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۱۰۰۹۹۸۴۳۷۶۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه