شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100532514


شماره ثبت:
14169
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1349/6/16
آدرس:
تهران كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج (چيتگر جنوبي)- 1386143311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای داریوش گلمحمدی 565914
آقای داود کاغذگران 565914
آقای میلاد فقیه روحی 565914
آقای حسین اکرمی ثانی 1271294
محمدرضا تابش اکبری 12879186
داریوش گلمحمدی 12879186
آقای حسین شهریاری 12879186
آقای احمد ربیعی 13628525
علیرضا وظیفه 13628525
آقای محمد ابراهیم تقوی 14106295
آقای مجید محسنی مجد 14106295
مهرداد زمانی جاسکی 14238553
بهرام سبزواری 14405322
آقای محمد جواد مقدم فر 14405322

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 565914
آگهی تغییرات شرکت ایندامین سایپا سهامی عام بشماره ثبت۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ داود کاغذ گران به کدملی ۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و حسین اکرمی ثانی به کدملی ۰۰۳۹۲۹۴۱۴۵ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و حسین شهریاری به کدملی ۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و داریوش گل محمدی به کدملی ۰۶۰۰۳۹۰۹۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و میلاد فقیه روحی به کدملی ۲۷۰۹۲۹۳۹۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ که حسین اکرمی ثانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود کاغذگران بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه قراردادها چک سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض بغیر ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح مندرج در متن صورتجلسه تفویض نمود. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۳۹۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 642232
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپاسهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۰۷۵۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099584
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۴۱۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۲ علیرضا وظیفه به ک م ۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار به جای میلاد فقیه روحی بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۷۶۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146789
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. ۲ بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی به شرح ذیل انتخاب شدند: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ شرکت بازرگانی سایپا یدک با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ را بعنوان اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. پ۱۶۸۹۸۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271294
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود کاغذگران با کدملی ۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ آقای حسین شهریاری با کدملی ۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ آقای حسین اکرمی ثانی با کدملی ۰۰۳۹۲۹۴۱۴۵ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ آقای داریوش گلمحمدی با کدملی ۰۶۰۰۳۹۰۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ آقای علیرضا وظیفه با کدملی ۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ آقای داود کاغذگران به سمت مدیرعامل و آقای حسین اکرمی ثانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شهریاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۴۷۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271295
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی پیکانی ک م ۰۰۳۵۹۳۹۳۲۹ بجای آقای داود کاغذگران به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. آقای حسین اکرمی ثانی ک م ۰۰۳۹۲۹۴۱۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شهریاری ک م ۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ را به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه مذکور به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۴۷۷۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612441
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و، حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۳۵۸۷۶۸۲۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808874
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9877996
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10368684
آگهی تغییرات شرکت ایندامین سایپا سهامی عام بشماره ثبت۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ داود کاغذ گران به کدملی ۰۰۵۱۷۳۸۵۳۸ بنمایندگی از شرکت مرکز تحقیقات نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و حسین اکرمی ثانی به کدملی ۰۰۳۹۲۹۴۱۴۵ بنمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و حسین شهریاری به کدملی ۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ و داریوش گل محمدی به کدملی ۰۶۰۰۳۹۰۹۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ و میلاد فقیه روحی به کدملی ۲۷۰۹۲۹۳۹۵۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ که حسین اکرمی ثانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود کاغذگران بسمت مدیرعامل تعیین و کلیه قراردادها چک سفته و هرگونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض بغیر ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل به شرح مندرج در متن صورتجلسه تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879186
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا تابش اکبری به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بجای مصطفی پیکانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسین شهریاری به شماره ملی ۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره داریوش گلمحمدی به شماره ملی ۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴ به نمایندگی شرکت بازرگانی سایپا یدک شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا وظیفه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به برای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. تعیین بهای فروش محصولات شرکت. پ۹۵۰۴۰۸۱۵۱۳۱۹۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029052
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۲۹۵۷۶۴۰۸۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245027
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ربیعی کد ملی ۶۱۵۹۳۷۵۶۳۶ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۱۸۹۸۲۵۴۰۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579279
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ و شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۲۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۵۱۵۲۹۷۸۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628525
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا تابش اکبری به شماره ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سازی سایپا (سهامی خاص) آقای حسین شهریاری به شماره ملی۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) آقای احمد ربیعی به شماره ملی ۶۱۵۹۳۷۵۶۳۶ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا (سهامی عام) آقای داریوش گل محمدی به شماره ملی۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) آقای علیرضا وظیفه به شماره ملی ۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره، نماینده شخصیت حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی خاص) هیئت مدیره به استناد مفاد اساسنامه، آقای محمدرضا تابش اکبری به شماره ملی۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ را به سمت مدیرعامل انتخاب نمود. هیئت مدیره آقای داریوش گلمحمدی به شماره ملی۰۶۲۰۰۳۹۰۹۴ عضو غیرموظف را به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا وظیفه به شماره ملی۱۹۳۰۶۵۹۳۳۴ عضو غیر موظف را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب نمود. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. تعیین بهای فروش محصولات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۷۰۴۶۹۷۲۸۲۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14106295
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید محسنی مجد به شماره ملی ۱۲۸۲۹۰۸۸۴۷ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم تقوی به شماره ملی ۲۲۵۹۶۲۱۸۹۹ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیرهمراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. تعیین بهای فروش محصولات شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و توثیق اسناد و لو کرارا دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران اخذ تسهیلات مالی تصویب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۷۰۴۱۳۱۰۲۷۱۶۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209093
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. پ۹۷۰۶۱۹۵۳۸۶۷۹۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238539
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۸۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۳۸ پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود تجاوز کند. ماده ۵۴ اساسنامه را به شرح ذیل اصلاح نمود: ماده ۵۴ مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می‌گیرد، می‌باشند. اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۷۰۷۰۹۱۵۶۶۸۰۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238553
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد زمانی جاسکی با کد ملی۲۲۹۱۳۱۸۹۹۳ به نمایندگی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور برای شرکت توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیر عامل با حق تفویض به غیر همراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود. _ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. _ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان. _ خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. _ تعیین بهای فروش محصولات شرکت. _ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. _ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. _ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و توثیق اسناد و لو کرارا _ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. _ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. _ اخذ تسهیلات مالی _ تصویب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت. _ اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۷۰۷۰۹۱۳۳۷۸۰۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14405322
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۲۵۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شهریاری ک. م ۵۳۰۹۸۵۰۵۶۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا ش. م ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جواد مقدم فر ک. م ۰۰۵۳۸۸۰۴۶۳ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا ش. م ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای بهرام سبزواری ک. م ۱۹۱۱۰۸۱۷۳۱به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا ش. م ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. امضاء کلیه قراردادها، چک، سفته و هر گونه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور برای شرکت توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و صرفا در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل با حق تفویض به غیرهمراه با مهر شرکت مناط اعتبار میباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات قانونی خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. - نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه‌های مصوب شرکت. - خرید دارائیهای ثابت، مواد اولیه و قطعات یدکی بر اساس آیین نامه و مصوبات هیئت مدیره. - تعیین بهای فروش محصولات شرکت. - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ۶ ماهه. - رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و توثیق اسناد و لو کرارا - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران بر اساس مصوبات هیئت مدیره. - اخذ تسهیلات مالی - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۷۱۰۱۱۲۵۹۱۷۰۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه