شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100528860


شماره ثبت:
14046
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1349/4/14
آدرس:
استان تهران ، شهرستان شميرانات ، بخش مركزي ، شهر تجريش، نياوران ، خيابان شهيد دكتر باهنر ، كوچه صالحي ، پلاك 0 ، طبقه هفتم 1971983105

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید موحدی 1636008
در نتیجه محمدرضا رستمی 1636008
امیر خرمی شاد 1636008
مسیح زرگر خرازی اصفهانی 1636008
آقای محمدرضا سروش 11028193
آقای ژوبین علاقبند 13454444
آقای حسین سلیمی 14021385
آقای محمد مهدی زردوغی 14021385
آقای سهراب گل پور 14021385
آقای سید حسام الدین عبادی 14021385
آقای رامین ربیعی 14259473
آقای مجتبی احمدی 14259473

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 597574
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۰۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۵۴۴۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1062207
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ و شرکت توسعه انرژی هور به کدملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ و شرکت شالی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و شرکت مزدا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ و شرکت پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ پ۱۶۴۸۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613513
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۳۸۲۸۹۸۸۲۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۰۶۳۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا سروش با کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ آقای امیر خرمی شاد با کد ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای محمدرضا رستمی با کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۰۶۱۸۹۷۷۲۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۸۴۵۹ , ۱۲۱ مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۳۰۹۰۳۸۸۷۷۰۹۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10122276
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کدملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488795
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۸۹ سعید موحدی بجای بهزاد قنبری به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تواما با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529453
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۴۰۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10631009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۸ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028193
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به جای مجید بهرامی به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11067110
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۰۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۸۹ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976548
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۰۳۷۰ / ۱۲۲ مورخه ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بها دار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، چهار راه قائم مقام فراهانی، خیابان احمد قصیر، پلاک ۱، طبقه ۵، کدپستی ۱۵۱۴۶۱۳۱۴۶ تغییر یافت. پ۹۵۰۵۳۱۲۷۲۸۳۳۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13177417
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۲۰۹۷۴۲۴۵۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450052
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۶/۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۰ ۲۷۹۴۸۱ / ۹۶۹ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۵۸۴۶۵۵۹۵۴۶۸ ریال بموجب گواهی شماره ۱۸۰/۴۸۶/۹۵ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ بانک شهر شعبه گاندی و مبلغ ۱۶۶۰۶۱۸۶۵۱۵۹ ریال طی گواهی شماره ۱۰۸ , ۴۸۶ /۹۶ / ش بانک شهر شعبه گاندی شعبه پرداخت گردیده است. وماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۶۰۳۰۷۸۷۵۷۸۹۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13454444
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۲۰۴۷۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ژوبین علاقبند با کدملی ۰۰۵۵۱۸۶۵۶۴ به نمایندگی از طرف شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به عنوان عضو هیئت مدیره بجای آقای مهدی غفاری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در نبود مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و در نبود ایشان به امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۳۱۰۵۴۹۶۹۵۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795796
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۸۷۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۹/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ شرکت توسعه داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ پ۹۶۱۰۱۲۲۱۱۷۶۴۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13894030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۱۱۵/۱۲۲مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان شهید خالد اسلامبولی - خیابان هفتم - پلاک ۱۰طبقه اول - واحد شرقی به کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱۱ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۰۶۵۲۱۶۳۴۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14021385
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۵۲۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ربیعی با کدملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسین سلیمی با کدملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به سمت نایب ریس هیئت مدیره، آقای سهراب گلپور با کدملی ۵۹۴۹۸۱۲۸۶۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمدمهدی زردوغی با کدملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدحسام الدین عبادی با کدملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره ماده ۴۱ اساسنامه شرکت بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲و۱۴و ۱۵و۱۶ و ۱۷ به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۷۰۲۲۲۷۴۱۹۰۴۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14259473
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۸۲۶۷ , ۱۲۲ مورخه ۲۵/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای ما بقی مدت تصدی انتخاب شدند: رامین ربیعی با کد ملی ۰۰۶۴۴۳۲۹۸۱ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین سلیمی با کد ملی ۱۲۳۹۸۱۷۶۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به سمت نایب ریس هیئت مدیره و مجتبی احمدی با کد ملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدمهدی زردوغی با کد ملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و سید حسام الدین عبادی با کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره. هیات مدیره به استناد ماده ۱۲۴ و ۱۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت و ماده ۴۱ اساسنامه شرکت بندهای ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲و۱۴و ۱۵و۱۶ و ۱۷ به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۷۰۷۲۲۷۵۸۲۱۳۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371856
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۹۷۶/۱۲۲ مورخ ۱۱/۹/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، طبقه هفتم کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵ انتقال یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه