کمپرسور سازی ایران

شرکت کمپرسور سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100524604
تهران خيابان وليعصر بالاتر از ميدان ونك خيابان شهيد خدامي پلاك 89 1994844202
12
افراد
10
آگهی‌ها
13904
شماره ثبت
1349/2/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1078726
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۳/۱۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و آقای علی مشرقی به شماره ملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ , شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ , شرکت ارج (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۹۵۵۹ , شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۲۴ و شر کت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۵۲۰۵ به سمت اعضای علی البدل پ۱۶۵۶۰۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144355
آگهی تغییرات شرکت کمپرسورسازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شاهرخ انصاری آذربایجانی به شماره ملی ۰۰۴۹۳۲۶۳۵۱ به نمایندگی از شرکت ارج به ش م ۱۰۱۰۱۲۹۵۹۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا حسینی به ش م ۰۰۴۰۲۸۹۲۱۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا مشتاقی کوجل به ش م ۵۱۷۹۲۱۰۰۲۱ به نمایندگی از شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۸۲۴ بسمت مدیرعامل و آقایان ابوالقاسم جعفری پور به ش م ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ و محمد صحرایی به ش م ۴۲۱۸۹۸۲۶۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع سیمان به ش م ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۸۸۵۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732904
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ آدرس شرکت به تهران کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج کارخانجات ارج ساختمان اداری منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9893145
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسور سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰. بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی به ش ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10712322
آگهی تصمیمات شرکت کمپرسورسازی ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۹۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس اصلی و علی مشرقی کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۵۰ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۳۴۵۴ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۶۰ شرکت ارج شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹ شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت سرمایه گذاری عمران صنعت سازان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۶۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956336
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۵۱۹۷۵۲۵۲۲۴۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008238
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبداله رحیم لوی بنیس با کد ملی ۱۷۲۹۴۰۳۵۴۹ بعنوان نماینده شرکت ارج (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای سیدعلی پور قره سید با کد ملی ۰۰۶۴۵۳۳۷۸۶ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عبداله ملکی با کد ملی ۲۲۰۰۳۲۰۳۷۱ بعنوان نماینده شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمدرضا حسینی با کد ملی ۰۰۴۰۲۸۹۲۱۴ بعنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای امیر هواشم با کد ملی ۱۷۵۴۷۹۴۴۸۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حمید یادگاری با کد ملی ۰۰۷۰۷۶۱۶۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه مهر شرکت و غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۶۸۲۲۶۴۸۳۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510268
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین مشاور بصیر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۱۳۳۸۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ارج به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹ شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ شرکت بین الملل ساختمان وصنعت ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ پ۹۶۰۴۲۱۲۸۶۹۸۱۶۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600443
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یاسر مهرآئین با کدملی ۰۰۷۳۰۲۸۲۵۸ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۴۵۴ و آقای محمدرضا حسینی با کدملی ۰۰۴۰۲۸۹۲۱۴ بعنوان نماینده شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۱۶۱۰ و آقای ابوالفضل علی مراد با کدملی ۰۰۷۳۳۲۹۱۳۴ بعنوان نماینده شرکت ارج با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۵۵۹ و آقای امیر هواشم با کدملی ۱۷۵۴۷۹۴۴۸۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذار ی گروه توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ و آقای عبداله ملکی با کدملی ۲۲۰۰۳۲۰۳۷۱ به عنوان نماینده شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۸۵۲۴ انتخاب گردیدند. آقای محمدرضا حسینی ک. م ۰۰۴۰۲۸۹۲۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر هواشم ک. م ۱۷۵۴۷۹۴۴۸۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید یادگاری با کدملی ۰۰۷۰۷۶۱۶۱۲ (خارج از اعضاء هیات مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود و اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ارگانهای دولتی و مؤسسات خصوصی در ارتباط با موضوع شرکت. ایجاد و حذف شعبه‌ها یا نمایندگی فروش در هر نقطه از ایران براساس آیین نامه مربوطه و گزارش آن در هر شش ماه به هیئت مدیره و ایجاد و حذف شعبه یا نمایندگی (دفتر) در خارج از ایران با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره. اداره امور شرکت بلحاظ فنی، اداری، مالی، تولیدی و تجاری با رعایت کلیه قوانین و آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین شغل، حقوق و مزایا و همچنین صدور احکام پرسنلی، ترفیع، تنبیه و خروج آنان از خدمات و مرخصی و بازنشستگی و سایر اقدامات پرسنلی در چارچوب مقررات استخدامی و نمودار سازمانی و آئین نامه‌های حقوق و دستمزد و موازین قانونی و براساس بودجه پرسنلی مصوب شرکت و گزارش آن به هیئت مدیره. صدور مجوز خرید و فروش و انجام هر نوع معاملات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت و تسجیل و تایید و پرداخت کلیه هزینه‌های مرتبط با آن و سایر هزینه‌های شرکت در چارچوب آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر مقررات و مصوبات هیئت مدیره شرکت. تنظیم و تدوین آیین نامه‌های شرکت شامل: مالی، معاملاتی، حقوق و دستمزد، تجاری، اداری، رفاهی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه بودجه سالانه شرکت، تقویم کاری، تولید، پرسنل و بطور کلی مالی و عملیاتی و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب تا پایان بهمن ماه هر سال. طراحی و تدوین نمودار سازمانی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تصیم گیری در مورد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات یا بستن حساب با رعایت مقررات قانونی و مصوبات هیئت مدیره. تصمیم گیری و هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات با رعایت امضاء‌های مجاز شرکت. پیشنهاد هرگونه اقدام قانونی لازم در مورد تعهدات، ظهرنویسی اوراق تجاری توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره طبق آیین نامه‌های مالی و معاملات. اجاره و استجاره و واگذاری و ترهین هرگونه اموال غیر منقول و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره پس از تصویب هیئت مدیره. طراحی و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاری هرنوع اسناد مالکیت و وجوه و سرمایه گذاری‌ها در صندوق‌های دولتی و خصوصی به عنوان وثیقه و سپردن ضمانت نامه بمنظور دریافت تسهیلات و انعقاد قراردادهای مالی و تجاری و استرداد آنها با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی پس از تصویب هیئت مدیره. فراهم آوردن تسهیلات و تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت پس از تصویب هیئت مدیره. خرید و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز شرکت با توجه به آیین نامه معاملاتی و مصوبات هیئت مدیره. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند دعوی خسارت یا جلب اشخاص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی و توقیف اشخاص و اموال بدهکاران به شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب وکیل برای دادرسی و غیره، یا بدون حق توکیل در توکیل و غیره، ولوکرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری بجای او و گزارش نتایج به هیئت مدیره. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت و همچنین تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره و ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت با توجه به قانون تجارت. اختیار تفویض قسمتی از اختیارات فوق به مسئولیت خود به معاونین مدیرعامل. تاسیس هرگونه شرکت جدید و مشارکت با اشخاص و مؤسسات و شرکت‌های موجود پس از تصویب هیئت مدیره. دعوت مجامع عمومی عادی و مجامع عادی بطور فوق العاده و تعیین دستور جلسات مجامع پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۶۰۶۱۹۸۸۷۹۲۱۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081955
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۶ تا زمان انحلال به تصویب رسید. صورتهای مالی و عملکرد مدیر تصفیه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۳۴۴ بعنوان ناظر تصفیه برای یک سال مالی تعیین گردید. پ۹۷۰۳۲۹۶۴۸۷۳۵۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک