شرکت پیچک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100520045


شماره ثبت:
5951
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1348/12/2
آدرس:
شهريارشهرك اميريه، بعد از ميدان وحدت، خيابان پيچك 3353613365

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کامران خدائی 606356
آقای حمید نوتاش 606356
آقای حسین معصومی 606356
علی اصغر میرزایی 606356
آقای سید جعفر میر 606356
امجد استیفایی 969623
آقای جعفر عوض پور 1292573
آقای فخ راله مولایی 1476029
آقای علیرضاقاضی نورکدملی 1476029
آقای امیررضا امامی آل آقا 1476029
آقای صدر اله ورزنده 1476029
آقای عبدالکریم ملک نیا 1476029
رضا کریمی روزبهانی 1476030
علاء گواهی 9945404
آقای محمد رضا سراییان 9945404
شراره حشمتی 9945404
آقای ملک محمد صباغی 12751958
آقای سید ابوالفضل عطائی 12751958
آقای اردشیر قادر احمدی 12751958
آقای محمد اسناوندی 12751958
رضا کریم نژادبه 12751958
آقای رضا محمودیان 13595750
آقای علی اکبریان موغاری 13595750
آقای حسن زنوزی 13595750
آقای محمد رضا افشار 13595750

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 606356
آگهی تصمیمات شرکت پیچک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صباجهاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به نمایندگی علی اصغر میرزایی به کدملی۴۵۹۱۶۷۱۰۵۴، حمید نوتاش به کدملی۲۰۰۲۰۱۹۵۶۸، علاء گواهی به کدملی۴۷۲۰۷۰۲۵۹۷، شراره حشمتی به کدملی۳۳۲۹۷۹۴۸۲۸، سید جعفر میر به کدملی۰۰۴۸۸۸۲۴۵۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین معصومی به کدملی۰۷۹۳۳۲۹۵۸۲ و محمدرضا سرائیان به کدملی۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/۹۱ علی اصغر میرزائی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوتاش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۷۳۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969623
آگهی تصمیمات شرکت پیچک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۴۹۸۱ بسمت بازرس اصلی و امجد استیفائی به ش ملی ۳۷۳۱۸۱۰۶۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۱۸۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203208
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سود و زیان مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۱۷۰۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292569
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

پیرو آگهی صادره بشماره ۹۲۳۰۱۲۸ مورخ ۹/۲/۹۲ آقای محمدرضا سرائیان ک م ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ به جای آقای سید جعفر میر بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند صحیح می‌باشد. پ۱۷۵۶۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292573
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ به عنوان بازرس اصلی و جعفر عوض پور به کد ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۶۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476029
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فخر اله مولایی به کدملی ۵۹۰۹۴۵۲۴۳۶ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ آقای صدر اله ورزنده به کدملی ۴۳۲۰۶۳۵۲۳۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا قاضی نور به کدملی ۰۰۳۹۴۵۵۷۵۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عبد الکریم ملک نیا به کدملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سرائیان به کدملی ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقایان امیر رضا امامی آل آقا به کدملی ۳۲۵۱۲۵۹۳۲۶ رضا کریمی روز بهانی به کدملی ۴۱۳۰۴۵۵۸۵۰ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۵۰۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476030
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۳۷۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به نمایندگی آقای فخر اله مولایی به کدملی ۵۹۰۹۴۵۲۴۳۶ آقای صدر اله ورزنده به کدملی ۴۳۲۰۶۳۵۲۳۱ آقای علیرضا قاضی نور به کدملی ۰۰۳۹۴۵۵۷۵۰ آقای عبد الکریم ملک نیا به کدملی ۱۸۱۸۲۸۶۸۸۲ آقای محمدرضا سرائیان به کدملی ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ آقای امیر رضا امامی آل آقا به کدملی ۳۲۵۱۲۵۹۳۲۶ و رضا کریمی روز بهانی به کدملی ۴۱۳۰۴۵۵۸۵۰ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701280
آگهی تصمیمات شرکت پیچک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به نمایندگی احمد خداکرمی و حمید نوتاش و سید جعفر میر و علاء گواهی و شراره حشمتی بسمت اعضا اصلی و حسین معصومی و محمدرضا سرائیان بسمت اعضا علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ احمد خداکرمی بسمت رئیس هیئت مدیره، حمید نوتاش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9945404
آگهی تصمیمات شرکت پیچک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و کامران خدایی به کدملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صباجهاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به نمایندگی علی اصغر میرزایی به کدملی۴۵۹۱۶۷۱۰۵۴، حمید نوتاش به کدملی۲۰۰۲۰۱۹۵۶۸، علاء گواهی به کدملی۴۷۲۰۷۰۲۵۹۷، شراره حشمتی به کدملی۳۳۲۹۷۹۴۸۲۸، سید جعفر میر به کدملی۰۰۴۸۸۸۲۴۵۳ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حسین معصومی به کدملی۰۷۹۳۳۲۹۵۸۲ و محمدرضا سرائیان به کدملی۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۲/۹۱ علی اصغر میرزائی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید نوتاش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمانها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10559134
آگهی تصمیمات شرکت پیچک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ۲۴/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز بسمت بازرس اصلی و محمودرضا ناظری بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751958
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سرائیان به کدملی ۰۰۴۵۸۵۵۷۶۵بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد بشماره ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای اردشیر قادر احمدی به کدملی ۴۱۷۲۰۲۶۶۱۳ بنمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷بسمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی اکبریان موغاری به کدملی ۰۰۶۶۰۴۱۳۶۸بنمایندگی از شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندر عباس بشناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴بسمت عضو اصلی هیئت مدیره - آقای ملک محمد صباغی به کدملی ۰۰۶۲۲۸۰۸۳۱بنمایندگی از شرکت صنایع لبنی اراک بشناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمداسناوندی به کدملی ۲۰۶۳۲۸۲۵۸۷بنمایندگی از شرکت آرین پارسه کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۵۹۲۰ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید ابوالفضل عطائی به کدملی ۱۲۹۲۰۸۶۲۸۹بنمایندگی از شرکت حمل ونقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۱۹ رضا کریم نژادبه کدملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶بنمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۳۶۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند امضا کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآوراز جمله چک وسفته وبرات وقراردادهابا امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره بامهرشرکت واوراق عادی واداری ومراسلات شرکت با سازمان‌ها وکلیه اشخاص حقیقی وحقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست اختیارات ذیل طبق ماده ۳۷اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید - نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام کلیه ادارات دولتی وغیردولتی موسسات عمومی مراجع قضائی وسایراشخاص حقیقی وحقوقی - پیشنهادبودجه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب - دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت - صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت واخواست اوراق تجاری - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای درمقاطع سه ماهه وارائه صورتهای مالی ۶ماهه حسابرسی وبازرس - پیشنهادهرنوع اندوخته بجز اندوخته قانونی - پیشنهادتقسیم سود بین صاحبان سهام - پیشنهاداصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده - اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هرنوع دعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک از دادگاهها دادسراها مراجع قضائی یاغیرقضائی اختصاصی یاعمومی ودیوان عدالت اداری از طرف شرکت. دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یا غیر قضائئ اختصاصی یا عمومی وذیوان عدالت اداری با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واتیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از انجام تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی واعاده دادرسی مصاله وسازش اترداداسنادیا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار وتردیدنسبت به سند طرف واستردادسند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین گزینش داورمنتخب باحق صلح یابدون آن اجرای حکم نهایی وقطعی داور درخواست صدوربرگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق وکارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده باحق توکیل مکرراقراردرماهیت دعوا جلب ثالث ودفاع ازدعوای ثالت اعوای متقابل ودفاع درمقابل آنهاورودشخص ثالث ودفاع ازدعوای ورودثالث قبول یارد سوگندتامین خواسته تامین ضرروزیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر. پ۹۵۰۱۲۹۸۳۷۸۳۷۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757340
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۵۸۴۲ , ۱۲۲ مورخه ۱۸/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۵۰۱۳۱۲۸۹۲۸۳۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817537
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد بشماره ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ - شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷ - شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندر عباس بشناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴ - شرکت صنایع لبنی اراک بشناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰ - شرکت آرین پارسه کیش بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۵۹۲۰بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت حمل ونقل جاده‌ای داخلی فجر جهاد بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۱۹ ومجتمع طیور فارس بشناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۳۶۶ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۳۰۵۸۵۷۱۸۵۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267000
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۲۴۷/۱۲۲مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از تهرا ن به شهرستان شهریارشهرک امیریه، بعد از میدان وحدت، خیابان پیچک کدپستی: ۳۳۵۱۱۵۹۱۶۶ تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۰۲۹۳۳۷۷۸۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306081
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به شهریار - شهرک امیریه - بعداز میدان وحدت - خیابان پیچک - کدپستی ۳۳۵۱۱۵۹۱۶۶ انتقال یافت و تحت شماره ۵۹۵۱ به ثبت رسیده است ش۹۵۱۱۲۴۸۴۱۲۵۵۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595750
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا محمودیان به کد ملی ۰۴۵۰۰۷۲۲۹۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی جبل دماوند صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۰۰۰۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زنوزی به کد ملی۱۵۸۱۲۸۹۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وآقای محمد اسناوندی به کد ملی ۲۰۶۳۲۸۲۵۸۷ به نمایندگی از شرکت آرین پارسه کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۵۹۲۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبریان موغاری به کد ملی ۰۰۶۶۰۴۱۳۶۸ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۱۴۴ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمد رضا افشار به کد ملی ۰۰۶۱۲۸۰۶۳۱ به نمایندگی از شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۲۶۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات شرکت با سازمان‌ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا آقای سید ابوالفضل عطایی به کد ملی ۱۲۹۲۰۸۶۲۸۹ به نماینوگی از شرکت حمل و نقل جاده‌ای داخلی فجر جهادسهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۵۹۱۹ و آقای رضا کریم نژاد به کد ملی ۲۶۴۹۳۳۸۶۳۶ به نمایندگی از شرکت مجتمع طیور فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۳۳۶۶ به عنوان اعضای علی البدل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد بودجه عملیاتی شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت، و اخواست اوراق تجاری. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه حسابرسی و بازرسی پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورودشخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش۹۶۰۶۱۴۷۷۶۳۰۰۸۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714325
آگهی تغییرات شرکت پیچک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۰۰۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۱۶۰۸ , ۱۲۲ مورخه ۱/۰۳/۱۳۹۶ سازمان برس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۲۴۵۱۹۶۶۵۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه