شرکت روکش چوبی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100519053


شماره ثبت:
13715
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1348/11/18
آدرس:
خ وليعصر خ اسفنديار ش 12 1968656473

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای پژمان معتمدیان دهکردی 10669759

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 883721
آگهی تصمیمات شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۰۷۹۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338885
آگهی تغییرات شرکت روکش چوبی ایران در حال تصفیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت ناظر تصفیه و آقای پژمان معتمدیان دهکردی دارای کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵۵ بعنوان ناظر تصفیه علی البدل تصفیه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ انتخاب گردید. پ۱۷۷۱۰۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9618143
آگهی تغییرات شرکت روکش چوبی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۷۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۵/۸۹ ایرج طالب علی به نمایندگی سازمان تامین اجتماعی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد جعفری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی غنی آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن یزدی و علیرضا ابراهیمی ازندریانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبراست و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10669759
آگهی تصمیمات شرکت روکش چوبی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۹۰۵۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آذرین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۲۳۷۰ به سمت بازرس اصلی و پژمان معتمدیان دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۷۰۶۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه