شرکت آ س پ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100518071


شماره ثبت:
13681
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1348/11/5
آدرس:
تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله نظامي گنجوي-كوچه روانسر-خيابان شهيد دكتر عباسپور-پلاك 16-طبقه اول 1434864371

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمدعلی کشوادی 1051543
آقای سید جواد محمودی 1051543
آقای سید مجتبی مدنی زاده 1051543
آقای محمد علی شایسته نیا 1051543
رسول زرگرپور 1134843
آقای علیرضا محرم مرکب ساز 1441896
آقای فرهاد روزخوش 1441896
آقای سعید محمودکلایه 1441896
آقای احمد نوروزی 9713710
ناصر تجلی زاده خوب 9713710
آقای جواد فلاحت پیشه 9713710
علی آزاد 9713710
آقای طاهر شعبانی برزگر 9713710
آقای مجید فامیل محمدی 9731203
آقای محمد جواهری محمدی 9731203
بهمن شایان نوش آبادی 10732190
آقای آقا حسین نعیمی ابیانه 13303100
محسن محمودزاده مرقی 13303100
آقای اسماعیل محمدی قزلداغی 13856040
آقای سیدحسن موسوی 13856040
سیدابوالقاسم هاشمی 13856040
آقای محمدرضا کریمی علویجه 13856040
سید علیرضا حسینی طباطبایی 14063404
منصور نویریان 14352204

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 702270
آگهی تصمیمات شرکت آ. س. پ سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۱ سعید محمودکلایه به کد ملی ۰۰۳۶۷۵۲۵۵۱ به جای حیدر باقری به نمایندگی از شرکت سرپناه فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا محرم مرکب ساز به کد ملی ۰۰۴۶۵۶۸۷۱۹ به جای احمد نوروزی به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۶۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از با امضاء آقایان طاهر شعبانی و یا احمد کشوادی (دو عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات مدیرعامل طبق مفاد صورتجلسه ۵/۴/۸۷ عینا به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۸۲۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051543
آگهی تصمیمات شرکت آ س پ سهامی عام بشماره ثبت۱۳۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: موارد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی به۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ش. م۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به ش. م۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی توسعه ساختمان به ش. م۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به نمایندگی سید مجتبی مدنی زاده به کد ملی۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر به ش. م۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی احمدعلی کشوادی به کدملی۰۰۴۴۳۲۲۳۰۵ و شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه به ش. م۱۰۸۶۱۶۶۴۶۶۸ به نمایندگی سعید محمودکلایه به کدملی۰۰۳۶۷۵۲۵۵۱ و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به ش. م۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ به نمایندگی علیرضا محرم مرکب ساز به کدملی۰۰۴۶۵۶۸۷۱۹ و شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس به ش. م۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ به نمایندگی محمدعلی شایسته نیا به کدملی۲۲۹۲۲۹۹۶۳۱ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس به ش. م۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ به نمایندگی فرهاد روزخوش به کدملی۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷ و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به ش. م۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به نمایندگی سید جواد محمودی به کدملی۲۷۵۲۱۹۳۵۴۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرپناه فارس به ش. م۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷ و شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری نوس گستر به ش. م۱۰۳۸۰۲۶۶۳۷۷ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۱ سید مجتبی مدنی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد روزخوش به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید محمودکلایه به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همرا با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و کلیه مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود درماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۴۴۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134843
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول زرگرپور به کدملی ۱۲۸۵۴۷۵۶۰۷ به جای سیدجواد محمودی به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۳۴۵۶ به سمت عضو هیات مدیره منصوب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین هیات مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۸۱۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348899
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیات مدیره از هفت عضو به پنج عضو کاهش یافت و ماده۲۷ اساسنامه به شرح مندرج اصلاح گردید و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۷۶۸۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400733
آگهی تغییرات شرکت آ. اس. پ سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین شدند. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: شرکت بین المللی توسعه ساختمان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ و شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ و شرکت ایرانیان اطلس شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۰۳۰۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1441896
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مجتبی مدنی زاده با کدملی ۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد روزخوش با کدملی ۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷ به نمایندگی از شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۸۳۴۷ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی شایسته نیا با کدملی ۲۲۹۲۲۹۹۶۳۱ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا محرم مرکب ساز با کدملی ۰۰۴۶۵۶۸۷۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و ۵) آقای سعید محمودکلایه با کدملی ۰۰۳۶۷۵۲۵۵۱ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را (مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه) به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۰۵۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713710
آگهی تصمیمات شرکت آ. س. پ سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ سید مجتبی مدنی زاده به ش ملی ۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و احمد نوروزی به ش ملی ۰۸۴۹۶۲۵۸۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۴۶۸۰ حیدر باقری به ش ملی ۱۳۷۶۳۰۶۷۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرپناه فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷ و ناصر تجلی زاده خوب به ش ملی ۰۰۳۹۸۱۹۱۲۴ به نمایندگی شرکت پیمان غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۸۴۷۹ و طاهر شعبانی برزگر به ش ملی ۵۰۸۹۴۲۶۷۲۴ به نمایندگی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲ و مجید فامیل محمدی به ش ملی ۳۸۷۴۳۶۴۲۱۶ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ و جواد فلاحت پیشه به ش ملی ۱۲۶۰۳۷۹۹۴۹ به نمایندگی شرکت کیش رویای زندگی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۱۳۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و امثالهم با مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یا یکی از آقایان جواد فلاحت پیشه طاهر شعبانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9731203
آگهی تصمیمات شرکت آ س پ سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۳/۹۰ احمدعلی کشوادی به کدملی ۰۰۴۴۳۲۲۳۰۵ به جای ناصر تجلی زاده به کدملی ۰۰۳۹۸۱۹۱۲۴ به نمایندگی از شرکت پیمان غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۸۴۷۹ و محمد جواهری محمدی به کدملی ۰۰۴۵۳۹۲۳۹۰ به جای مجید فامیل محمدی به کدملی ۳۸۷۴۳۶۴۲۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و امثالهم با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از آقایان جواد فلاحت پیشه یا احمدعلی کشوادی یا طاهر شعبانی برزگر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050141
آگهی تصمیمات شرکت آ. اس. پ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس اصلی و بهمن شایان نوش آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10534727
آگهی تصمیمات شرکت آ. س. پ سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۶۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۹/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732190
آگهی تصمیمات شرکت آ. س. پ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیارمفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و بهمن شایان نوش آبادی به ش ملی ۲۲۹۵۰۹۶۷۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10776383
آگهی تغییرات شرکت آ. س. پ سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۵/۲/۹۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۶ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مبلغ اسمی سهام شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت. اعلامیه تبدیل نوع شرکت جهت اطلاع عموم بشرح ذیل می‌باشد: الف: نام شرکت: آ. س. پ سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ ب موضوع شرکت: الف موضوع اصلی: مطالعه و مدیریت طرح و اجرای پروژه‌های عمران شهری مطالعه و مدیریت اجرای عملیات خرید اراضی و آماده سازی و ساخت و ساز و انجام هرگونه عملیات مالی و مهندسی و اجرایی در راستای اهداف شرکت صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش ساختمان و مسکن و شهرسازی. ب موضوعات فرعی: انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات متقابل تجاری با کشورهای خارجی در بخش مسکن و ساختمان و مصالح ساختمانی و تجهیزات و خدمات ساختمانی به نحوی که یک طرف معامله مربوط به بخش ساختمان و مسکن باشد. مشارکت تجهیز مالی و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور تحصیل وام و تسهیلات از موسسات تجاری و پولی و سیستم بانکی در خصوص کلیه فعالیتهایی که به نحوی مرتبط با موضوع شرکت هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس شرکتهای زیرمجموعه در داخل و خارج از کشور جهت انجام فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت خرید و فروش هر نوع سهم اوراق بهادار و سرمایه گذاری در شرکتهای سهامی عام و خاص در جهت نیل به اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سایر اموری که به نحوی از انحاء با موضوع شرکت مرتبط باشد. مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولی عصر (عج) خ توانیر پلاک ۱۶ کد پستی۱۴۳۴۸۶۴۳۷۱ می‌باشد. مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ سهم بانام عادی ۰۰۰/۱ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. سهام ممتازه ندارد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت بین المللی توسعه ساختمان به ش ملی۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به نمایندگی مجتبی مدنی زاده به ش ش۲۵۳ فرزند سید علی متولد۲۲/۲/۳۱ ص از تهران به ش ملی۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۶۴۶۸۰ به نمایندگی احمد نوروزی به ش ش۶ فرزند نوروزعلی متولد۲/۱/۳۶ ص از فریمان به ش ملی۰۸۴۹۶۲۵۸۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرپناه فارس به شناسه ملی۱۰۵۳۰۱۵۱۱۴۷ به نمایندگی حیدر باقری به ش ش۶۹۴ فرزند محمدرحیم متولد۱۶/۸/۳۵ ص از تبریز به ش ملی۱۳۷۶۳۰۶۷۵۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت پیمان غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۸۴۷۹ به نمایندگی ناصر تجلی زاده به ش ش۱۳۱۶ فرزند عبدالرسول متولد۷/۳/۳۰ ص از تهران به ش ملی۰۰۳۹۸۱۹۱۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲ به نمایندگی طاهر شعبانی برزگر به ش ش۱۵۷۲ فرزند آقاجان متولد ۱۸/۴/۳۲ ص از آبیک به ش ملی۵۰۸۹۴۲۶۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیش رویای زندگی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۱۳۱۳ به نمایندگی جواد فلاحت پیشه به ش ش۳۸۹۹۲ فرزند غلامعلی متولد ۸/۱۱/۳۷ ص از کاشان به ش ملی۱۲۶۰۳۷۹۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ به نمایندگی مجید فامیل محمدی به ش ش ۲۴۷ فرزند محمدباقر متولد ۵/۱/۳۵ ص از تهران به ش ملی۳۸۷۴۳۶۴۲۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرفنظر از تعداد خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور بهم رسانند. هر سهامدار برای هر سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت. ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه تقل و انتقال سپرده سهام ۳ اصل ورقه سهام ۴ تائیدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار و تصفیه وجوه بصورت انفرادی و جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: باستثناء اقلام مندرج در حسابهای شرکت شرکت هیچگونه دیونی ندارد و همچنین دیون اشخاص ثالث را تضمین ننموده است. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ۲۴/۳/۹۰ تکمیل امضاء گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221777
آگهی تغییرات شرکت آ اس پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ و شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲ و شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ و شرکت بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۵۱۰۰۷۶۵۰۹۶۲۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13303100
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا کریمی علویجه با کدملی ۰۰۵۷۱۹۵۷۰۶ به نمایندگی از شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمجتبی مدنی زاده با کدملی ۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدحسن موسوی با کدملی ۰۳۲۱۹۸۳۵۰۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محسن محمود زاده مرقی با کدملی ۱۲۶۱۰۶۶۶۵۰ به نمایندگی از شرکت بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ به سمت عضوهیئت مدیره و آقای آقا حسین نعیمی ابیانه با کدملی ۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیۀ اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، و کلیۀ مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود، مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۱۱۲۳۹۵۳۷۷۲۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592695
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع اصلی: مطالعه و مدیریت طرح و اجرای پروژه‌های عمرانی در رشته‌های ساختمان، راه سازی، تاسیسات و تجهیزات، برق و انرژی، نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و کلیه فعالیت‌های مرتبط. مطالعه و مدیریت اجرای عملیات خرید، آماده سازی اراضی، ساخت و ساز در رشته‌ها و روش‌های گوناگون. موضوع فرعی: انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات متقابل تجاری با سایر کشورها و در زمینه فعالیت‌های مرتبط به موضوع شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید پ۹۶۰۶۱۳۲۱۰۴۰۵۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856040
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدابوالقاسم هاشمی با کدملی ۳۴۲۱۸۰۰۰۱۴ به جای حسین نعیمی ابیانه با کدملی۱۲۳۹۷۵۶۰۳۸ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره موظف و مدیرعامل و اسماعیل محمدی قزلداغی با کدملی ۲۷۵۰۶۹۲۵۸۱ به جای محسن محمود زاده مرقی با کدملی ۱۲۶۱۰۶۶۶۵۰به نمایندگی از بانک انصار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و محمدرضا کریمی علویجه با کدملی ۰۰۵۷۱۹۵۷۰۶ به نمایندگی از شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدمجتبی مدنی زاده با کدملی ۰۰۴۳۶۵۷۰۲۸به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت ساختمان غدیر خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۶۵۳۴۷۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وسیدحسن موسوی با کدملی ۰۳۲۱۹۸۳۵۰۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود، مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۱۱۱۵۳۲۲۶۳۰۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965019
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۱۱۸۱۳۹۷۸۷۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063404
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علیرضا حسینی طباطبایی با کدملی ۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۵۶۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۱۳۷۰۰۱۳۴۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14238524
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت، استان تهران _ شهرستان تهران _ بخش مرکزی _ شهر تهران _ محله نظامی گنجوی _ کوچه روانسر _ خیابان شهید دکتر عباسپور _ پلاک ۱۶ _ طبقه اول _ کد پستی ۱۴۳۴۸۶۴۳۷۱ می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۹۷۰۱۸۹۰۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352204
آگهی تغییرات شرکت آ س پ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۰۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نویریان ک. م ۲۲۳۹۷۶۴۵۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه به شماره ثبت ۳۲۳۹ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۳۱۱۲ برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۷۰۹۱۹۴۷۱۷۷۰۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه