ایران ارقام

شرکت ایران ارقام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100517070
تهران شهر تهران-حافظ-خيابان شهيد دكتر حسن عضدي-خيابان سپند-پلاك 52-طبقه اول-واحد 2- 1598685914
19
افراد
25
آگهی‌ها
13647
شماره ثبت
1383/2/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562239
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پردازش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ بنمایندگی مظفر پوررنجبر به کدملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بنمایندگی محمود رضاقلی به کدملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بنمایندگی محمود تدین به کدملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ بنمایندگی مهدی افراسیابی به کدملی ۲۲۹۵۹۳۰۲۴۳ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ بنمایندگی رامین میرعالیخانی به کدملی ۱۹۳۰۰۵۴۹۷۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/۹۰ مظفر پوررنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود رضاقلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۸۶۹۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965434
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ حدود اختیارات هیئت مدیره در ۱۰ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۲۸۱۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021399
آگهی تصمیمات در شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۱ ذبیح اله فیض آبادی ثانی به ک م ۰۷۹۳۳۴۵۲۷۸ بجای رامین میرعالی خانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۰۵۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188043
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی تغییرات شماره۵۶۵۹۴/۹۲ مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۲ شناسه ملی شرکت به۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰ اصلاح گردید. پ۱۷۰۹۲۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305567
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ پ۱۷۶۴۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305568
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسگری آزاد به شماره ملی ۰۰۴۵۴۴۵۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد میرزازاده شماره ملی ۰۰۴۶۱۷۱۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمود تدین به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدذبیح ا … فیض آبادی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۴۵۲۷۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۶۴۰۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468601
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام شماره ثبت ۱۳۶۴۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر امور مالی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۳۱۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9717285
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ حدود اختیارات هیئت مدیره در ۱۰ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778166
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۱۱/۹۰ نوبت دوم شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پردازش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ بنمایندگی مظفر پوررنجبر به کدملی ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بنمایندگی محمود رضاقلی به کدملی ۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بنمایندگی محمود تدین به کدملی ۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ بنمایندگی مهدی افراسیابی به کدملی ۲۲۹۵۹۳۰۲۴۳ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ بنمایندگی رامین میرعالیخانی به کدملی ۱۹۳۰۰۵۴۹۷۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/۹۰ مظفر پوررنجبر به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود رضاقلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281378
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ به موجب حکم صادره رامین میرعالی خانی به کد ملی ۱۹۳۰۰۵۴۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱ به جای محمد علی گاوگانی برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10297488
آگهی تصمیمات شرکت ایران ارقام سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۶۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۲/۹۱ حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه به ایشان تفویض شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10737214
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۶۴۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۸/۹۱ مظفر پوررنجبر به کدملی۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گسترسهند به ش. م۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمودرضا قلی به کدملی۰۰۴۹۱۱۰۴۶۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به ش. م۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمود تدین به کدملی۰۰۴۵۰۶۷۰۸۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به ش. م۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و رامین میرعالی خانی به کدملی۱۹۳۰۰۵۲۴۹۷۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به ش. ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و جواد میرزازاده به کدملی۰۰۴۶۱۷۱۲۴۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به ش. م۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657758
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۰۰۲/۱۲۲مورخ ۱۴/۹/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید پ۹۴۱۱۲۵۲۹۲۵۲۴۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683623
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عسکری آزاد به شمار ملی ۰۰۴۵۴۴۵۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای جواد میرزازاده به شمار ملی ۰۰۴۶۱۷۱۲۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمدعلی یزدان جو به شماره ملی۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن غلامی به شمار ملی ۲۵۹۴۲۳۸۵۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمود الله وردی به شمار ملی ۰۰۳۹۹۷۵۷۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۱۰۳۷۵۵۵۲۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12943125
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای امیر حسین فتاحی با کدملی شماره ۰۴۵۰۵۷۷۷۱۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان و جایگزین آقای جواد میرزازاده جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. جناب آقای ابراهیم نادری با کدملی شماره ۰۰۵۷۴۴۶۲۹۶ به نمایندگی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) جایگزین آقای محمدعلی یزدان جو جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. جناب آقای امیر احمد غفاری با کدملی شماره ۰۰۶۲۵۴۳۰۷۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان و جایگزین آقای حسن غلامی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت ایران ارقام برای باقیمانده دوره تصدی تعیین گردیدند. و آقای امیر حسین فتاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بعنوان مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب نمودند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۵۱۱۱۹۲۷۷۳۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304742
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۵۱۱۲۴۸۷۵۷۵۲۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364189
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۱۳۰۶۵۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ عنوان شرکت سهامی عام صحیح میباشد گه مراتب بدینوسیله اصلاح میگردد. پ۹۵۱۲۲۸۵۳۶۲۲۳۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394573
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد میردامادی با کدملی شماره ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به جای آقای محمود الله وردی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ۹۶۰۱۳۰۹۱۲۶۰۶۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472308
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عابد آفتابی با کدملی شماره ۰۰۷۴۵۳۵۴۰۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به جای آقای امیراحمد غفاری به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی مدیران تعیین گردیدند. پ۹۶۰۳۲۴۷۲۰۷۰۱۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600891
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عابد آفتابی به شماره ملی ۰۰۷۴۵۳۵۴۰۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. مجید شکوهی با کدملی شماره ۰۰۴۳۸۳۴۰۰۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به سمت نائب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. محمود عسکری آزاد به کدملی ۰۰۴۵۴۴۵۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد میردامادی به کدملی ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم نادری به کدملی ۰۰۵۷۴۴۶۲۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی، مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۱۹۷۷۲۲۶۶۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611084
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان شهید دکتر حسن عضدی خیابان سپند شماره ۵۲ کدپستی ۱۵۹۸۶۸۵۹۱۴ تغییر یافت. پ۹۶۰۶۲۵۶۶۹۳۰۱۴۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696799
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خماریان با کد ملی شماره ۰۳۲۰۳۳۹۳۸۶ به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به سمت عضو هیأت مدیره جایگزین آقای ابراهیم نادری برای باقیمانده دوره تصدی منصوب شدند. اعضای هیأت مدیره بشرح ذیل برای باقی مانده دوره تصدی ابقاء گردیدند: آقای محمود عسکری آزاد به کد ملی ۰۰۴۵۴۴۵۰۸۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای مجید شکوهی به کد ملی ۰۰۴۳۸۳۴۰۰۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد میردامادی به کد ملی ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای عابد آفتابی به کد ملی ۰۰۷۴۵۳۵۴۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. پ۹۶۰۸۱۵۱۱۱۲۷۶۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13836182
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شماره به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰، شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰، و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۴۶۶۷۴۱۴۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13994971
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انصار نعمتی با کدملی شماره ۱۵۳۲۵۶۷۸۶۳ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی منصوب شدند. محمود عسکری آزاد با کدملی شماره ۰۰۴۵۴۴۵۰۸۷ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد میردامادی با کدملی شماره ۱۲۸۵۷۳۲۳۴۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مجید خماریان با کدملی شماره ۰۳۲۰۳۳۹۳۸۶ به عنوان نماینده مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) به شماره شناسه ملی۱۴۰۰۳۱۶۳۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، عابد آفتابی با کدملی شماره ۰۰۷۴۵۳۵۴۰۴ به عنوان نماینده حقیقی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره ابقاء گردیدند. پ۹۷۰۲۰۳۸۳۶۹۷۴۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14378174
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰
آگهی تغییرات شرکت ایران ارقام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۰۷۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۲۶۴۰/۱۲۲ مورخ ۲۸/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید با ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب واقع و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک