سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100515216
استان تهران - شهرستان قدس - بخش مركزي - شهر قدس-قلعه حسن خان-كوچه ايران ترافيك-بزرگراه 65متري فتح(جاده قديم كرج)-پلاك 14-حراست-طبقه اول- 3114836838
8
افراد
11
آگهی‌ها
13584
شماره ثبت
1348/9/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 611761
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملیسهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۸۳۷۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 677990
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۱۸۰۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355024
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد و اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ و شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و شرکت آزادراه امیرکبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷. پ۱۷۷۹۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10175088
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی سهامی عام بشماره ثبت۱۳۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۴/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: خلیل مینائی به کدملی۱۴۶۳۸۴۳۸۹۵ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و محمدکاظم بیسجردی به کدملی۵۷۳۹۳۱۹۱۴۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ بسمت رئیس هیات مدیره و محمدحسین شربتیان به کدملی۲۰۹۰۱۹۶۳۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و حسن شهرابی فراهانی به کدملی۰۰۴۵۵۳۳۵۰۴ بنمایندگی از شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ بسمت عضو هیات مدیره و محمد شکیب رهنما به کدملی۰۰۴۲۳۷۵۸۵۱ به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل از طرف هیات مدیره در۳۵ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین و تصویب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511881
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10541832
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10815171
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و حسین شیخ سفلی به کدملی ۰۴۵۳۰۰۳۱۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر صالحی کوپائی با کد ملی ۱۲۸۶۶۰۸۲۶۰ بعنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای بهروز ریاحی با کد ملی ۳۵۹۱۲۷۳۲۸۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن شهرابی فراهانی با کد ملی ۰۰۴۵۵۳۳۵۰۴ بعنوان نماینده شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید علیرضا حسینی طباطبائی با کد ملی ۰۰۶۴۷۳۹۴۷۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی حسن زاده کد ملی ۰۰۵۱۲۲۴۳۰۵ بعنوان نماینده شرکت آزادراه امیر کبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر است. پ۹۴۱۱۲۸۶۸۳۵۰۱۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12771498
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۲۱۱۶۸۵۷۲۷۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و به استناد مجوز به شماره ۹۵۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت دایار رهیافت بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزمون سامانه بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۲۸۴۱۹۶۴۷۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665493
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۲۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۷۴۶/۱۲۲ مورخ ۷/۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس اصلی ومؤسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روز نامه اطلاعات ودنیای اقتصادبعنوان روز نامه کثیرالاانتشارشرکت برای درج آگهی‌ها واطلاعیه‌ها انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال بشرح زیر انتخاب شدند: صندوق بازنشستگی کشوری بشناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ شرکت آزادراه امیرکبیر به شناسه ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت عمران وساختمان تراز پی ریز به شناسه ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷ پ۹۶۰۷۲۶۵۵۶۶۹۶۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک