شرکت لامپ پارس شهاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100515104


شماره ثبت:
13580
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1348/9/19
آدرس:
تهران-انقلاب اسلامي-كوچه شريف-خيابان شهيد سپهبد قرني-پلاك 49-طبقه همكف 1581653315

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کامبیز نصیری ابریشم چی 553677
آقای محسن عسگری آزاد 553677
هوشنگ دادوش 10214955
آقای مسعود فولادی 10214955
آقای بهمن دژاکام 10214955
آقای مسعود پور سلطان محمدی 14107561

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553677
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهابسهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ آقای هوشنگ دادوش به ک م ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسگری آزاد به ک م ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن دژاکام به ک م ۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰ به نمایندگی شرکت شهاب توشه به ش م ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ سهامی خاص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود پورسطان محمدی به ک م ۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت شهاب شیشه سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و کامبیز نصیری ابریشم چی به ک م ۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پارس شید به ش م ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات لازم را طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۰۷۲۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691191
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۷۰۸۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9762536
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9976545
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۵۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ و شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت شهاب توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵ و شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10177479
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214955
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ کامبیز نصیری ابریشم چی به کد ملی ۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹ به جای مسعود فولادی به نمایندگی از شرکت بازرگانی پارس شید به کد ملی ۳۷۸۱۸۵۰۵۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره و هوشنگ داودش به کد ملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسکری آزاد به کد ملی ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن دژآکام به کد ملی ۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت بقیه تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10373507
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۰ آقای هوشنگ دادوش به ک م ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بسمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسگری آزاد به ک م ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پارس توشه سهامی عام بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهمن دژاکام به ک م ۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰ به نمایندگی شرکت شهاب توشه به ش م ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ سهامی خاص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود پورسطان محمدی به ک م ۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵ به نمایندگی از طرف شرکت شهاب شیشه سهامی خاص به ش م ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ بسمت عضو هیئت مدیره و کامبیز نصیری ابریشم چی به ک م ۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پارس شید به ش م ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات لازم را طبق اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552477
آگهی تصمیمات شرکت لامپ پارس شهاب سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۵۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هوشنگ دادوش شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به نمایندگی محسن عسگری آزاد شرکت بازرگانی پارس شید به نمایندگی مسعود فولادی شرکت شهاب توشه به نمایندگی بهمن دژکام شرکت صنعتی شهاب شیشه به نمایندگی مسعود پورسلطان محمدی به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۸۸ هوشنگ دادوش به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن عسگری آزاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن دژاکام به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12764013
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱/۹۴ و مجوز شماره ۰۶۵۱ ۸۱۳۴۴ , ۹۴۹ مورخ ۸/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۶۲۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل نقدی، مطالبات حال شده، سود و سایر اندوخته‌ها افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۱۰۰۴۸۹۲۶۰۲۳ ریال به موجب گواهی شماره ۳۹۷/۹۴/۱۰۱۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ بانک پارسیان شعبه فردوسی واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۲۰۵۳۱۰۳۴۵۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049947
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دردوره مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فرازمشاور به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۱۱۹۷۷۱۱۷۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578369
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵تصویب شد موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردید: شرکت صنعتی پارس خزر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ شرکت سرمایه گذاری پارس توشه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ شرکت شهاب توشه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵. شرکت شهاب شیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ پ۹۶۰۶۰۴۸۶۲۳۹۱۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784963
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ دادوش۴۰۹۹۸۱۳۴ ۰۰ رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت صنعتی پارس خزر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷ آقای محسن عسکری آزاد ۰ ۹۶۳۱۴۰ ۰۰۳ نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ آقای بهمن دژاکام ۰ ۳۸۹۶۲۰ ۰۰۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت شهاب توشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۹۸۷۵ آقای مسعود پور سلطان محمدی ۵ ۵۱۴۸۲۰ ۱۴۶ عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت شهاب شیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۷۴۴۶ آقای کامبیز نصیری ابریشم چی ۹ ۴۱۱۰۰۱ ۲۵۹ عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره و سمت‌های هر یک به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: نام و نام خانوادگی کدملی سمت) آقای هوشنگ دادوش ۴ ۰۹۹۸۱۳ ۰۰۴ رئیس هیئت مدیره) آقای محسن عسکری آزاد ۰ ۹۶۳۱۴۰ ۰۰۳ نائب رئیس هیئت مدیره) آقای بهمن دژاکام ۰ ۳۸۹۶۲۰ ۰۰۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) آقای مسعود پور سلطان محمدی ۵ ۵۱۴۸۲۰ ۱۴۶ عضو هیئت مدیره) آقای کامبیز نصیری ابریشم چی ۹ ۴۱۱۰۰۱ ۲۵۹ عضو هیئت مدیره پ۹۶۱۰۰۵۹۲۲۲۵۰۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14107561
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ دادوش به شماره ملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محسن عسکری آزاد به شماره ملی ۰۰۳۹۶۳۱۴۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای بهمن دژاکام به شماره ملی ۰۰۴۳۸۹۶۲۰۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مسعود پور سلطان محمدی به شماره ملی ۱۴۶۵۱۴۸۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز نصیری ابریشم چی به شماره ملی ۲۵۹۴۱۱۰۰۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات لازم را برای اداره امور جاری شرکت به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در صورت عدم حضور هر دو نفر با امضا متفق دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۱۳۳۱۰۴۸۴۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270318
آگهی تغییرات شرکت لامپ پارس شهاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب شد. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۷۲۸۳۱۸۴۵۲۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه