شرکت کمباین سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100514779


شماره ثبت:
11116
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1348/9/15
آدرس:
اراك كيلومتر 4 جاده تهران 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیامک نوری 10555172
رضا زنگنه نژاد 13193883
علی اصغر حمیدی فرد 13193883
سید کاظم جعفرزاده 13924499
سید محمدعلی خطیبی طباطبائی 13924499
غلامرضا جمالی 13924499
آقای علیرضا محمودی 13924499
آقای مسعود یوسفی 14234754

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10153103
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۵/۹۰ محل شرکت از نشانی تهران خیابان قائم مقام فراهانی تقاطع استاد مطهری کوچه ماگنولیا پلاک ۴ به نشانی اراک کیلومتر ۴ جاده تهران صندوق پستی ۸۴۸/۳۸۱۳۵ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10327332
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت بسمت بازرس اصلی و مجید صفاتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10555172
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ سیامک نوری به کدملی ۰۳۸۳۵۶۲۹۶۱ بجای مجید بهرامی و بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770059
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۴/۸۹ محسن مازندرانی به جای حمیدرضا مومنی ازندریانی به سمت مدیرعامل خارج از اعضا برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و حق امضای کلیه مکاتبات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده۳۷ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917166
آگهی تصمیمات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۸۹ واصل گردید: باستناد تبصره ۲ از ماده ۲۸ اساسنامه شرکت شهاب خودرو مجددا و شرکت مدیریت سرمایه گذاری هدایت آتیه به جای شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۸ شرکت مدیریت سرمایه گذاری هدایت آتیه به نمایندگی سعید ساقیان و شرکت شهاب خودرو بنمایندگی حسن چوپانکاره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091091
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید.۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردیدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۰۳۲۶۸۲۸۵۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193877
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲، آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳، موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴، موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۷۴۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۴۹۹۶۷۹۵۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193883
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۷۴۹۷ با نمایندگی علی اصغر حمیدی فرد به شماره ملی ۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰ با نمایندگی رضا زنگنه نژاد به شماره ملی ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ با نمایندگی سید کاظم جعفرزاده به شماره ملی ۰۹۴۰۱۶۰۱۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ با نمایندگی غلامرضا جمالی با شماره ملی ۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ با نمایندگی سید محمدعلی خطیبی طباطبائی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۷۹۲۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ‍ تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مورد نیاز داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره ‍ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایا و ترفیعات به استثنای مدیران در چهار چوب طرح طبقه بندی ‍ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر ‍ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ‍ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ‍ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف یک میلیارد ریال ‍ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تا سقف یک میلیارد ریال ‍ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی و غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی یا اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا سقف یک میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ‍ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ‍ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به بازرس و حسابرس ‍ پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضاء مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۹۲۴۳۴۵۵۰۷۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561577
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۶و به موجب تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره۲۳۳۳۲/۱۲۲مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. / ش۹۶۰۵۲۴۹۸۶۴۳۳۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680736
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت وامضای موارد و مدارک انتظامی با امضای مدیرعامل و مسعود یوسفی (مدیر فروش) به شماره ملی ۰۵۳۲۳۸۳۶۲۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۷۲۶۵۷۶۵۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924499
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۷۴۹۷ با نمایندگی علی اصغر حمیدی فرد به شماره ملی ۱۲۶۰۴۵۰۵۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ با نمایندگی غلامرضا جمالی با شماره ملی ۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ با نمایندگی سید کاظم جعفرزاده به شماره ملی ۰۹۴۰۱۶۰۱۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰ با نمایندگی علیرضا محمودی به شماره ملی ۰۵۳۰۴۳۸۶۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره، موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ با نمایندگی سیدمحمدعلی خطیبی طباطبائی به شماره ملی ۰۰۴۵۳۷۹۲۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۷/۱۳۹۷) انتخاب شدند. ۲ هیات مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مورد نیاز داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایا و ترفیعات آنها و بطور کلی جبران خدمات کارکنان تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف دو میلیارد ریال اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره تا سقف دو میلیارد ریال اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی و غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی یا اعاده دادرسی، مصالحه و سازش تا سقف یک میلیارد ریال، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به بازرس و حسابرس پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت متفقا با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۶۱۲۱۶۲۰۰۳۸۵۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234754
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت و امضای موارد و مدارک انتظامی با امضای مدیرعامل همراه با مدیر فروش آقای مسعود یوسفی به شماره ملی ۰۵۳۲۳۸۳۶۲۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. / ش۹۷۰۷۰۷۱۲۵۷۱۴۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14361321
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آستان قدس رضوی به شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ و شرکت کارگزاری رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰ و موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379494
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آستان قدس رضوی به شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ و شرکت کارگزاری رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰ و موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380682
آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹

آگهی تغییرات شرکت کمباین سازی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۴۷۷۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آستان قدس رضوی به شناسه ملی۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ و موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ و شرکت کارگزاری رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۲۰۰۰ و موسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ و موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۲۶۷۹۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. /
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه