چرخشگر

شرکت چرخشگر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100509458
تهران خ وحيد دستگردي بلوک 172 1919753693
10
افراد
19
آگهی‌ها
13389
شماره ثبت
1348/6/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 960944
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش م۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش م۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به نمایندگی ولی ملکی به ک م۱۶۷۰۵۸۴۶۲۳ و شرکت ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش م۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ به نمایندگی ناصر باقی نژاد به ک م۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و شرکت گواه به ش م۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به نمایندگی داود یعقوبی بقاء به ک م۱۳۷۱۹۱۳۳۴۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵۰ به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک م۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۵/۹۱ ولی ملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود یعقوبی بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۱۸۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133490
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ازموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۸۶۰۰ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۲۳۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176634
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو دیزل به ش. م ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ بنمایندگی علیرضا فتوت به ک. م ۱۲۹۱۶۸۲۲۶۰ بسمت رییس هیئت مدیره شرکت گواه به ش. م ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ بنمایندگی حسن وفادار ینگجه به ک. م ۱۴۶۳۳۵۹۴۸۹ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. پ۱۷۰۴۲۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522402
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج، بیست متری زامیاد، کدپستی ۱۳۸۶۱۷۳۷۵۱ تغییر یافت. پ۹۳۰۴۲۲۴۴۷۶۶۷۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694783
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتوت کد ملی۱۲۹۱۶۸۲۲۶۰ به سمت رئیس مدیره به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ آقای حسن وفادار کد ملی۱۴۶۳۳۵۹۴۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت گواه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ وآقای معصوم نجفیان کد ملی۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ آقای اوالد اشنپ شماره پاسپورت ۳۳۱۴۰۱۱۴۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ گ وآقای سید مجید بختیاری کد ملی ۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۱۶۸۱۹۰۱۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708089
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ شرکت گواه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ شرکت سهامی بیمه ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲ موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۳۸۰۵۹۹۸۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1767691
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۹۲ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۲۹۲۷۳۰ , ۱۲۱ مورخ ۰۸/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق آورده نقدی طی گواهی شماره ۵۰۵۰۲۴۵/۵۲ مورخ ۰۴/۰۴/۹۳ و ۶۲۱/۵۰۵۰/۵۲ مورخ ۰۳/۰۹/۹۳ بانک تجارت شعبه تراکتورسازی تبریز و از محل مطالبات حال شده و از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا شد. پ۹۳۱۰۱۶۴۶۳۲۴۳۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682739
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر سهامی عام بشماره ثبت۱۳۳۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: داود یعقوبی بقا به عنوان نماینده شرکت ایران خودرو دیزل و اسدالله درخشانی به عنوان نماینده شرکت گواه و ناصر باقی نژاد به عنوان نماینده شرکت تولید محور خودرو و اوالد اشنپ به عنوان نماینده شرکت زداف فریدریش هافن آ. گ و سید مجید بختیاری به عنوان نماینده شرکت بیمه ایران در هیئت مدیره تعیین گردیدند و داود یعقوبی بقا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اسداله درخشانی بسمت رئیس هیئت مدیره و اوالد اشنپ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10834020
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۴/۳/۸۹ و تنفسهای مربوطه شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل، شرکت ZF آلمان، شرکت تولید محور خودرو، شرکت گواه، شرکت بیمه ایران، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076741
آگهی تصمیمات شرکت چرخشگر سهامی عام به شماره ثبت۱۳۳۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به ش م۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به ش م۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو دیزل به ش م۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به نمایندگی ولی ملکی به ک م۱۶۷۰۵۸۴۶۲۳ و شرکت ZF آلمان به نمایندگی اوالدا شنپ و شرکت تولید محور خودرو به ش م۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ به نمایندگی ناصر باقی نژاد به ک م۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و شرکت گواه به ش م۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به نمایندگی داود یعقوبی بقاء به ک م۱۳۷۱۹۱۳۳۴۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به ش م۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵۰ به نمایندگی سید مجید بختیاری به ک م۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۵/۹۱ ولی ملکی بسمت رئیس هیئت مدیره و اوالد اشنپ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود یعقوبی بقا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660915
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رجب عباسیان به شماره ملی ۵۶۷۸۶۷۵۱۹۲ به عنوان عضو هیأت مدیره بجای آقای معصوم نجفیان به شماره ملی ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ بنمایندگی از شرکت محور خودرو ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۴۱۱۲۶۷۸۸۶۶۱۶۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707327
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر عباس صالحی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۷۴۵۳۱ به جای آقای علیرضا فتوت به شماره ملی۱۲۹۱۶۸۲۲۶۰ بنمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش م ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۲۲۱۵۲۸۵۴۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716629
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۴ و مجوز شماره ۲۴۵۰۵۱۰۷۶ , ۹۴۹ مورخه ۲۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۵۲۰۹۴۷۴۹۰۰۰ ریال منقسم به ۹۵۲۰۹۴۷۴۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده و ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۲۲۶۸۰۵۴۷۸۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834611
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیار طرح دعاوی و انجام دفاعیات لازم از منابع شرکت در مراجع قضائی، انتظامی، محاکم، ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران را به استناد ماده ۴۲ اساسنامه و اختیارات حاصله در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۳۱۶۷۲۱۵۹۳۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889215
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ شرکت گواه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۱۲۵۷۹۶۳۴۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12980843
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرعباس صالحی با کد ملی ۰۰۵۱۶۷۴۵۳۱ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسن وفادار با کد ملی ۱۴۶۳۳۵۹۴۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت گواه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رجب عباسیان با کد ملی ۵۶۷۸۶۷۵۱۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ آقای جان آدام کرایفسکی با شماره کد فراگیر ۹۴۶۶۰۵۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ گ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید مجید بختیاری با کد ملی ۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و … با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و به استناد ماده ۴۲ اساسنامه، اختیارات حاصله در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمودند و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۰۱۱۹۳۳۲۶۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13478702
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسیدشرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ شرکت ZF آلمان شرکت تولید محور خودرو با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۷۱۲ شرکت گواه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۸۲۴۱ شرکت توسعه خودروکار با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۷۰۳ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۲۹۴۴۸۳۱۲۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13751056
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن وفادار به شماره ملی ۱۴۶۳۳۵۹۴۸۹به نمایندگی از طرف شرکت گواه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل آقای مرتضی الهوئی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۸۱۷۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای جان آدام کرایفسکی به شماره کدفراگیر ۹۴۶۶۰۵۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت زد اف فریدریش هافن آ گ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای رجب عباسیان به شماره ملی ۵۶۷۸۶۷۵۱۹۲ به نمایندگی از طرف شرکت تولید محور خودرو (سهامی عام) به سمت عضوهیئت مدیره و آقای سیدمجید بختیاری به شماره ملی ۳۸۷۱۷۵۱۱۹۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خودروکار (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهداور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره به اتفاق آراء اختیارات حاصله از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را بشرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف) موارد مندرج در بندهای۱ ۳ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۵ و ۱۶ ب) موارد مندرچ در بند ۲، ۴ و ۹ بشرح ذیل بند ۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت (بجز آئین نامه معاملات) بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، میزان حقوق و دستمزد (بجز تاپ چارت سازمانی) بند ۹: انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات (بجز اموال غیرمنقول) ج) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۶۰۹۱۹۵۸۳۴۸۱۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085610
آگهی تغییرات شرکت چرخشگر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۳۳۰۶۵۳۹۴۴۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک