شرکت صنعتی بهپاک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100503545


شماره ثبت:
13190
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1348/3/11
آدرس:
تهران،خيابان قائم مقام فراهاني،خيابان22،پلاك6 1586945111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حجت اله صحرادی 940484
محمدرضا شریفی 1271319
آقای محمود اصلانی شهرستانی 1271319
هوشنگ بالازاده نیری 1527429
آقای علی اصغر اسدی داودآبادی 1527429
آقای احسان بادپا 1527429
علی جعفری حیدری 10308809
اصغر طهوری 10386854
حمیدرضا فتاحی کسیلی 11079950
حسین پهلوان 11079950
مسعود اژیه 11079950
آقای پرویز تیموریان 12810672
آقای قدرت رجبی سارویی 13397982
آقای احسان وحیدی فرد 13397982
وحید خاشعی ورنامخواستی 13451729
علیرضا شریفی 13451729
آقای وحید منتی 14100392
سید قاسم نجفی تروجنی 14348746
آقای مسعود نامی 14348746

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683875
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بنمایندگی علیرضا شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۲۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بنمایندگی حسین پهلوان به کدملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بنمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ بنمایندگی حجت اله صحرادی به کدملی ۰۰۴۳۷۱۲۸۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بنمایندگی مسعود اژیه به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۴۷۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940484
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ علیرضا شریفی به کد ملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین پهلوان به کد ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حجت اله صحرادی به کد ملی ۰۰۴۳۷۱۲۸۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ و حمیدرضا فتاحی کسیلی به کد ملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ و علی جعفرحیدری به کد ملی ۴۱۹۸۴۵۱۸۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۲۶۳۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 941617
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آذرماه سال بعد از پایان میباشد و ماده۴۸ اساسنامه اصلاح شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۷۷۴۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068010
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۳۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271319
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۶۳۴۱۵۴ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به جای آقای علیرضا شریفی به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به جای آقای علی جعفر حیدری به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره و آقای احسان بادپا به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۸۸۸۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه پوش توسعه بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به جای آقای حجت اله صحرای به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به جای آقای حمیدرضا فتاحی کسیلی به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حسین پهلوان به شماره ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو موظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی ازاعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۴۸۱۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304687
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پهلوان به شماره ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۱۷۶۳۵۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527428
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۳ و تاییدیه شماره ۲۶۹۸۹۹/۱۲۱ مورخ ۱۱/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳، شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸، شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰، شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۵۰۲۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527429
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی علیرضا شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به سمت مدیرعامل شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به نمایندگی محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به نمایندگی هوشنگ بالازاده نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۲۲۰۶۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به نمایندگی احسان بادپا به شماره ملی ۰۰۷۱۴۲۸۸۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به نمایندگی علی اصغر اسدی داوود آبادی به شماره ملی ۰۵۳۲۲۶۶۷۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۸۵۰۲۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527464
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام شماره ثبت ۱۳۱۹۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۶۵۴۳۹/۱۲۱ مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. پ۱۸۵۰۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9803700
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت۱۳۱۹۰ دارای شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۸۸ علیرضا شریفی به نمایندگی از شرکت بهپخش و محمدتقی کاظمی مجرد به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر و علی اکبر غیاثی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و حجت الله صحرادی به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر و بیژن رحیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران. محمدتقی کاظمی مجرد به سمت رئیس هیئت مدیره، حجت الله صحرادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا شریفی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی دوران هیئت مدیره تعیین و نیز چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10303844
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۳۱۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت به پخش شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به عنوان اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری سپه و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به عنوان اعضای علی البدل بند ۲ از ماده ۱۸ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10308809
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۸/۹۱ علیرضا شریفی به کد ملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین پهلوان به کد ملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حجت اله صحرادی به کد ملی ۰۰۴۳۷۱۲۸۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ و حمیدرضا فتاحی کسیلی به کد ملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ و علی جعفرحیدری به کد ملی ۴۱۹۸۴۵۱۸۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10386854
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ بسمت بازرس اصلی و اصغر طهوری به کد ملی ۰۰۳۰۶۴۷۵۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10946663
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۶/۹۱ سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در روز آذرماه سال بعد از پایان میباشد و ماده۴۸ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079950
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهپاک سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۱۹۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ بنمایندگی علیرضا شریفی به کدملی ۰۰۴۷۵۵۲۰۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ بنمایندگی حسین پهلوان به کدملی ۲۵۹۴۱۳۲۰۳۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ بنمایندگی حمیدرضا فتاحی کسیلی به کدملی ۰۰۴۹۴۳۰۹۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ بنمایندگی حجت اله صحرادی به کدملی ۰۰۴۳۷۱۲۸۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت به پخش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ بنمایندگی مسعود اژیه به کدملی ۱۲۸۲۲۲۶۸۴۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کلیه چکها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12777148
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. شرکت توسعه صنایع بهشهر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ وشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ وشرکت به پخش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۲۱۴۵۰۳۷۸۵۴۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12810672
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به به نمایندگی علیرضا شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به سمت مدیر عامل شرکت بهپخش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به نمایندگی محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به نمایندگی حجت اله صحرادی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۱۲۸۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به نمایندگی پرویز تیموریان به شماره ملی ۰۰۴۷۸۷۲۱۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به نمایندگی وحید خاشعی ورنامخواستی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها (ازجمله کلیه مأموریتهای خارج از کشور)، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. پ۹۵۰۳۰۳۶۷۵۹۸۴۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105957
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان۲۲، پلاک۶ کدپستی ۱۵۸۶۹۴۵۱۱۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۸۱۱۶۸۰۶۳۳۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397982
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای قدرت رجبی ساروئی به شماره ملی ۵۷۹۹۵۷۶۰۰۴ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای وحید منتی به شماره ملی ۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان وحیدی فرد به شماره ملی ۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹ به نمایندگی از شرکت به پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. پ۹۶۰۲۰۳۲۱۲۸۵۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13420922
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی جهت یکسال مالی تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۲۱۹۴۷۸۱۴۹۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451729
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی به شناسۀ ملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر بسمت مدیرعامل و آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به شناسۀ ملی ۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت رجبی ساروئی به شناسۀ ملی ۵۷۹۹۵۷۶۰۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید منتی به شناسۀ ملی ۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید قاسم نجفی تروجنی به شناسۀ ملی ۲۱۸۰۱۳۴۲۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیأت مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. پ۹۶۰۳۰۸۱۴۴۱۶۱۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054732
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ شرکت به پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ اعضاء علی البدل: شرکت مارگارین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹ شرکت قند نیشابور به شناسه ملی۱۰۸۶۰۴۴۵۰۳۸ پ۹۷۰۳۰۸۷۳۲۶۴۱۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14100392
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی با کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳به نمایندگی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت مدیرعامل آقای سید قاسم نجفی تروجنی با کدملی ۲۱۸۰۱۳۴۲۶۶به نمایندگی شرکت به پخش (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای قدرت رجبی ساروئی با کدملی ۵۷۹۹۵۷۶۰۰۴ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰به سمت عضو هیات مدیره آقای وحیدمنتی با کدملی ۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای وحید خاشعی ورنامخواستی با کدملی ۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳به سمت رییس هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیات مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۴۱۰۱۱۴۸۲۴۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348746
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بهپاک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۵۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا شریفی کدملی ۰۰۴۷۵۵۵۲۰۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر ش. م ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰، آقای سیدقاسم نجفی تروجنی کدملی ۲۱۸۰۱۳۴۲۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت به پخش ش. م ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴، آقای قدرت رجبی ساروئی کدملی ۵۷۹۹۵۷۶۰۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش توسعه بهشهر ش. م ۱۰۱۰۲۰۴۰۳۳۰ آقای مسعود نامی ک. م ۰۰۸۰۲۴۴۷۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنابع بهشهر تهران ش. م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۵۸ آقای وحید خاشعی ورنامخواستی فرزند محمد به شناسه ملی ۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ش. م ۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ برای دوران تصدی هیئت مدیره بسمت اعضا هیئت مدیره تعیین شدندکه آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود نامی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شریفی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض شد: الف: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و داشتن حق امضاء از طرف شرکت. ب: تصویب ساختارسازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و مزایا و دستمزدها و پاداش‌ها و تصویب و انجام مأموریتها، نصب، عزل وبازخرید وقبول استعفاء کارکنان و نیزاعضاء هیئت مدیره شرکتهای تابعه. ج: افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. د: پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و بهره و سایر متفرعات و تسویه، تعیین و تغییر مدت وصول مطالبات. ه: صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. و: تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ز: انجام هرگونه معامله، فعالیت بازرگانی و بازاریابی درحدود موضوع فعالیتهای شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل خرید، فروش، معاوضه، اجاره، استجاره، مناقصه، مزایده و نیز اختیار خاتمه قراردادها و معاملات و تصویب و اجرای طرح‌های انگیزشی فروش برای شرکت‌های پخش سراسری و سایر مشتریان شرکت در چهارچوب الحاقیه آئین نامه معاملات. ح: اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی مورد نیاز شرکت. ط: تعیین تکلیف ضایعات، برگشتی‌های از فروش و کالاهای رسوبی و کم گردش و تعیین تخفیفات و هدایا و امثالهم. ی: اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات نیروی انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و یا دعوی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری و یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول و یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ک: تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. ل: تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. م: شرکت و تصمیم گیری در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های تابعه، اصالتا «یا وکالتا» (با معرفی نماینده). ت: مدیرعامل می‌تواند بخشی یا کلیه اختیارات خود را، به زیرمجموعه خود واگذار کند. کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و چکها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۹۱۷۵۴۴۱۳۷۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه