شرکت صنعتی پارس خزر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100496027


شماره ثبت:
12934
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1347/11/21
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-انقلاب اسلامي-كوچه شريف-خيابان شهيد سپهبد قرني-پلاك 43 طبقه چهارم-واحد 8 1581653317

اشخاص

عنوان طبق آگهی
قاسم زند 1307387
فرحمند پورعلی 1307387
آقای حسن همتی 9712677
عبدالمحمد فیاضی 9712677
هوشنگ دادوش 13742732

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661864
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۹۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۹۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234043
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ شرکت به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی فراز مشاور ش. ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز ش. ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) ش. ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص) ش. ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) ش. ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا (سهامی خاص) ش. ملی ۱۰۱۰۱۲۱۵۸۰۷۵ و شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) ش. ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰. پ۱۷۳۳۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1307387
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهندس هوشنگ دادوش به ک. م۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به ش. م۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن همتی به ک. م۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵ بعنوان نماینده شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا به ش. م۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل , آقای مهندس فرحمند پورعلی به ک. م۲۶۷۹۵۳۰۰۷۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پارس شید به ش. م۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره , آقای مهندس عبدالمحمد فیاضی به ک. م۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱ بعنوان نماینده شرکت لامپ پارس شهاب به ش. م۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم زند به ک. م۴۹۱۰۸۲۲۳۳۱ بعنوان نماینده شرکت کوشا پیشه به ش. م۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (منجمله چک‌ها , سفته‌ها , بروات و قراردادهای خرید و فروش کالا و مواد و قطعات و خدمات) , با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام از آنان , با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره , با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می‌باشد. مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت انجام خواهد شد. پ۱۷۶۴۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683370
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فراز مشاور ش ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز ش ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. _ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۸۱۰۸۲۳۶۳۲۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9712677
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۰ هوشنگ دادوش به کدملی ۰۰۴۰۹۹۸۱۲۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن همتی به کدملی ۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵ به نمایندگی شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و قاسم زند به کدملی ۴۹۱۰۸۲۲۳۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و فرهمند پورعلی به کدملی ۲۶۷۹۵۳۰۰۷۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی لامپ پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ و عبدالمحمد فیاضی به کدملی ۰۴۵۰۹۵۸۳۷۱ به نمایندگی از شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها سفته‌ها بروات و قراردادهای خرید و فروش کالا و مواد و قطعات و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هر کدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و غیرتعهدآور با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت انجام خواهد شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10094515
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزرسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت بازرس اصلی و علی اصغر فرخ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427158
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۹۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756197
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی پارس خزر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری پارس توشه به شناسه ملی ۱۰۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ و شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ و شرکت لامپ پارس شهاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۴ و شرکت بازرگانی پارس شید به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ و شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارش زر آسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944891
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۲۹۵۱۷۸۵۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595430
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص حقوقی زیر برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ شرکت کوشا پیشه (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ شرکت بازرگانی پارس شید (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ پ۹۶۰۶۱۴۲۴۸۴۱۱۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742732
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هوشنگ دادوش ۰۰۴۰۹۹۸۱۳۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۲۰۸۵ رئیس هیئت مدیره آقای حسن همتی ۴۱۳۲۰۵۳۱۰۵به نمایندگی شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۷۵ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای فرحمند پورعلی به نمایندگی شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۸۹۴۰ عضو هیئت مدیره آقای عبدالمحمد فیاضی به نمایندگی شرکت لامپ پارس شهاب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۱۰۴ عضو هیئت مدیره آقای قاسم زند به نمایندگی شرکت کوشا پیشه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۷۷۸۰ نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب هرکدام از آنان با امضای فرد حاضر و یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت عدم حضور هر دو نفر آنان با امضای متفق دو نفر دیگر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و جاری با خارج از شرکت با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به آقای حسن همتی (عضو هیئت مدیره و مدیرعامل) تفویض اختیار گردید که با استفاده از مهر شرکت و رعایت کامل صرفه و صلاح شرکت، نسبت به طرح کلیه دعاوی حقوقی و کیفری شرکت علیه دیگران و دفاع از حقوق شرکت در قبال کلیه دعاوی حقوقی و کیفری دیگران علیه شرکت (از آغاز تا پایان کلیه دعاوی) و همچنین در صورت لزوم مراجعه به کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و بانکها و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر خدمات الکترونیکی خدمات قضایی و شهرداری‌ها و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، جهت ثبت درخواست و ثبت کلیه صورتجلسات مربوط به شرکت صنعتی پارس خزر و اخذ هرگونه سند و مدرک از مراجع یاد شده اصالتا «یا با حق توکیل به غیرولو کرارا» اقدام و نتایج حاصله را به هیئت مدیره شرکت گزارش نماید. پ۹۶۰۹۱۳۵۸۳۵۷۷۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13758133
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت به ۵۳۱۳۹ ۱۵۸۱۶ تغییر یافت پ۹۶۰۹۲۲۹۴۸۶۰۹۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852776
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران انقلاب اسلامی کوچه شریف خیابان شهید سپهبد قرنی پلاک ۴۳ طبقه چهارم واحد ۸ کدپستی ۱۵۸۱۶۵۳۳۱۷ تغییر یافت. پ۹۶۱۱۱۴۴۴۸۳۹۵۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171529
آگهی تغییرات شرکت صنعتی پارس خزر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۶۰۲۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۵۲۴۱۱۱۴۷۶۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه