شرکت قند مرو دشت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100495902


شماره ثبت:
12930
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1344/11/7
آدرس:
تهران ميدان آرژانتين بلوار بيهقي حد فاصل كوچه دهم و دوازدهم پلاك 10 1514746717

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کیومرث مریدی 698143
رئیس حسابداری کارخانه اردشیر دهقانی 1603321
حسن رسولیان 1765413
بهمن دانایی 1765419
سلیمان افشین 1765419
اسفندیار استکی الیوند 1765419
اصلی رضا سلطانزاده 1765419
جبارعلی زارع ممقانی 10603526
آقای محمود ماجدی 10603526
آقای محمدرضا صادقیان 13812134
احمد دنیانور 14044980

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 576006
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۹۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۴/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۲۷۸۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698143
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ کیومرث مریدی به ک م ۳۲۵۱۰۶۴۰۹۶ به جای رسول مجیدی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب ایشان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه مهرزاد نادریمشافی به ک م ۲۱۴۱۸۶۴۶۶۶ یا رئیس حسابداری کارخانه اردشیر دهقانی به ک م ۲۲۹۲۵۴۸۲۸۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۹۹۶۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381712
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی بهمند بعنوان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بازرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۰۶۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581826
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۸۸۵۶ , ۱۲۱ مورخ ۱/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۶۶۷/۰۷۰/۲۳ ریال به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال منقسم به ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی با نام از طریق تقسیم سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۶۰۱۳۸۴۷۴۵۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603321
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود ماجدی به کد ملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده زمان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چک‌های کارخانه با امضاء ثابت مدیرعامل محمود ماجدی به کد ملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه سلیمان افشین به کدملی ۴۲۵۰۴۵۵۱۹۱ و یا رئیس حسابداری کارخانه اردشیر دهقانی به کد ملی ۲۲۹۲۵۴۸۲۸۳ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۲۷۵۴۹۲۸۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765408
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۹۵۶۹۱/۱۲۱مورخ ۱/۱۰/۹۳از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت فرعی شرکت در ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر تغییر یابد: مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکتهای دیگر و خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار و تأسیس شعب درداخل وخارج ازکشور وانجام فعالیتهای وتحقیقاتی و مطالعاتی و خدمات آزمایشگاهی و همچنین مبادرت به هرگونه فعالیتهائی که برای انجام مقاصد مذکور ضروری و مفید باشد۰ موضوع فوق پس از اخذ مجوز در صورت لزوم پ۹۳۱۰۱۵۹۹۶۳۵۹۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765413
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهمند با ک. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ا اعضل هیئت مدیره به مدت ۲سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ آقای حسن رسولیان با ک. م ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ شرکت فرزان تجارت پارمیس (بامسئولیت محدود) با ک. م ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ شرکت شیمی صنعت فرزان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۰۱۵۳۴۶۵۴۲۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765419
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار استکی الیوند با کدملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حسن رسولیان با کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای بهمن دانائی با کدملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمود ماجدی با کدملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای رضا سلطانزاده با کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند. آقای محمود ماجدی با کدملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه چکهای کارخانه با امضاء ثابت مدیرعامل آقای محمود ماجدی با کدملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه آقای سلیمان افشین با کدملی ۴۲۵۰۴۵۵۱۹۱ و یا رئیس حسابداری کارخانه آقای اردشیر دهقانی با کدملی ۲۲۹۲۵۴۸۲۸۳ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۱۵۷۴۲۳۹۳۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10603526
آگهی تغییرات شرکت قند مرودشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۸۹ محمود ماجدی به ش ملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ به جای جبارعلی زارع ممقانی به ش ملی ۱۶۹۹۷۴۳۲۱۵ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10674386
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حسن رسولیان شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شرکت شیمی صنعت فرزان شرکت فرزان تجارت پارمیس شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سازمان اتکا و نادر عالیزاده بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10739177
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۰/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آموزشگاه خیریه نمازی عبدالمحمد نمازی احمد حاجی ترخانی مینو نمازی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سازمان اتکا و نادر عالی زاده بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10790307
آگهی تصمیمات شرکت قند مرودشت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۱ کیومرث مریدی به ک م ۳۲۵۱۰۶۴۰۹۶ به جای رسول مجیدی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس کارخانه مهرزاد نادری مشافی به ک م ۲۱۴۱۸۶۴۶۶۶ یا رئیس حسابداری کارخانه اردشیر دهقانی به ک م ۲۲۹۲۵۴۸۲۸۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232665
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار استکی الیوند با کدملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای حسن رسولیان با کدملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ بعنوان نایب ریئس هیات مدیره و آقای بهمن دانائی با کدملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ به نمایندگی از شرکت شیمی صنعت فرزان بعنوان عضو هیات مدیره و آقای محمود ماجدی با کدملی ۱۵۵۱۷۸۰۳۵۶ به نمایندگی از شرکت فرزان تجارت پارمیس بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای رضا سلطانزاده با کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کارخانه با امضاء مدیرانی که توسط هیات مدیره انتخاب می‌شوند خواهد بود. پ۹۵۱۰۱۲۱۲۷۳۱۴۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232683
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲. پ۹۵۱۰۱۲۹۰۳۹۳۸۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507400
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ واجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۵ و مجوز شماره ۲۹۵۳۳۶۰۸۷ , ۹۵۹ مورخ ۲۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۲۰میلیاردریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰میلیون سهم بانام عادی یک هزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰ میلیاردریال منقسم به ۲۰۰میلیون سهم بانام عادی یک هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده استذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۴۲۰۶۷۸۷۲۶۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774365
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی بهرادمشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۰۰۲۸۰۲۶۳۷۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13812134
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صادقیان با کدملی ۴۴۳۱۷۶۸۸۹۰ به جای رضا سلطانزاده با کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه مکاتبات عادی نیز باامضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کارخانه با امضاء مدیرانی که توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شوند خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل برای باقی مدت تصدی به شرح ذیل از طرف هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: انجام امور اداری شرکت از هر قبیل، استخدام کارمند و کارگر جهت شرکت و تعیین شغل، حقوق، دستمزد و سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت مطابق ضوابط قانون کار، تنظیم بودجه سالانه شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب به هیئت مدیره، وصول مطالبات و اداء دیون، عقد قرارداد پیمان با اشخاص حقوقی یا حقیقی برای خرید مواد اولیه و لوازم و قطعات کارخانه و فروش محصولات تولیدی با تصویب هیئت مدیره، تحصیل اعتبار و استقراض (با رهن یا بدون رهن) و ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته و نزول آنها با تصویب هیئت مدیره، اخذ وام از بانکها و بازپرداخت آنها توسط شرکت با تصویب هیئت مدیره، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها و مؤسسات دیگر با تصویب هیئت مدیره، تهیه و تنظیم صورتهای مالی وگزارش فعالیت هیئت مدیره طی دوره برای تقدیم به مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام پس از تصویب در هیئت مدیره، تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای و کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار و ارسال آن به سازمان بورس و یا ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوا اعم از حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری با هر مبلغ و هر نوع خواسته که علیه شرکت اقامه شود، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری، ازطرف شرکت وتعقیب موضوع تا صدور حکم نهائی و قطعی و حق مراجعه به مقامات انتظامی و حق واخواهی، درخواست تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای مشتمل بر شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهائی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به خسارات و وجوه ایداعی، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع از آنها، ورود به عنوان ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم و خسارات دادرسی و وجه التزام عدم انجام تعهدات بدون حق استفاده از صلح و سازش۰ پ۹۶۱۰۲۰۴۰۳۲۸۸۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14044980
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد دنیا نور با کدملی ۰۰۶۳۹۶۷۳۶۷ جایگزین جناب آقای اسفندیار استکی الیوند با کدملی ۱۲۸۰۷۸۷۵۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره منصوب شدند. آقای حسن رسولیان با کد ملی شماره ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن دانائی با کد ملی شماره ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۳۰۲۹۳۰۴۲۷۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348038
آگهی تغییرات شرکت قند مرو دشت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۵۹۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب گردید: آقای حسن رسولیان به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶ به عنوان عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو اصلی شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱ به عنوان عضو اصلی شرکت فرزان تجارت پارمیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۹۶۳۱ به عنوان عضو اصلی شرکت شیمی صنعت فرزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۲ به عنوان عضو اصلی پ۹۷۰۹۱۷۲۹۸۷۳۵۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه