شرکت گچ تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100493214


شماره ثبت:
12840
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1347/10/5
آدرس:
تهران خ اميرآباد شمالي خ شهيد شكراله پ 130 1413673641

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ابوالفضل احمدی 701084
هاشم نعمتی 701084
مهدی عسگری 710737
آقای سیدحمید موسوی 710737
آقای محمد قلی زاده 710737
حسین برات 710737
مهدی زارعی نمینی 1591848
محمد ترامشلو 1591848
یعقوب نعمتی 10003103
محمدتقی شیرخوانی 10454588
سیامک دولتی 10748263
محمد مجیدی فرد 10748263
آقای حسین برات 10748263
زهرا نعمتی 11057357
آقای ابراهیم احمدی 12972941
آقای مهدی برومند 13591961

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 701084
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۸۴۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب نعمتی به کد ملی ۴۳۲۰۷۳۱۰۰۱ زهرا نعمتی به کد ملی ۴۳۲۲۷۶۸۶۹۵ هاشم نعمتی به کد ملی ۴۳۲۳۰۸۳۴۶۷ ابوالفضل احمدی به کد ملی ۰۰۱۲۱۰۱۹۵۸ مهدی زارعی نمینی به کد ملی ۰۰۶۱۹۷۰۲۴۷. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۳۷۹۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710737
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۴۶۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۳۹۳۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمد قلی زاده به کد ملی ۲۶۳۰۷۹۹۰۹۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ بنمایندگی مهدی عسگری به کد ملی ۰۰۵۰۶۶۷۴۳۲ شرکت لیزینگ ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵ بنمایندگی محمد مجیدی فرد به کد ملی ۰۰۴۵۷۳۷۹۳۲ شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آهوان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۳۱۷۰ بنمایندگی حسین برات به کد ملی ۴۵۶۸۸۶۶۱۷۰ شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۳۸۹۲ بنمایندگی سید حمید موسوی به کد ملی ۳۰۵۱۱۲۱۳۶۳ بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ بنمایندگی حسین زیاری به کد ملی ۴۵۶۸۸۶۶۱۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۱ حسین برات بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین زیاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید حمید موسوی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۹۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852531
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ یعقوب نعمتی به ک م ۴۳۲۰۷۳۱۰۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا نعمتی به ک م ۴۳۲۲۷۶۸۶۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم احمدی (خارج از اعضاء) به ک م ۰۰۴۶۵۲۶۸۷۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۱۰۰۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196420
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی شیرخوانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۴۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591848
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام شماره ثبت ۱۲۸۴۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد ترامشلو به شماره ملی ۰۴۹۱۲۸۰۷۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب نعمتی به شماره ملی ۴۳۲۰۷۳۱۰۰۱ زهرا نعمتی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۶۸۶۹۵ هاشم نعمتی بشماره ملی ۴۳۲۳۰۸۳۴۶۷ ابوالفضل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۱۹۵۸ مهدی زارعی نمینی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۷۰۲۴۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۶۳۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003103
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ یعقوب نعمتی به ک م ۴۳۲۰۷۳۱۰۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا نعمتی به ک م ۴۳۲۲۷۶۸۶۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم احمدی (خارج از اعضاء) به ک م ۰۰۴۶۵۲۶۸۷۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091135
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۸۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و یان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش بسمت بازرس اصلی و احمد موسوی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454588
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۸۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کدملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748263
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیامک دولتی به کدملی ۳۷۶۲۱۲۸۶۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین برات به کدملی ۰۰۴۴۴۷۳۶۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مجیدی فرد به کدملی ۰۰۴۵۷۳۷۹۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مهدی عسگری به کدملی ۰۰۵۰۶۶۷۴۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد عابدی نیا به کدملی ۰۰۶۴۸۳۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10768813
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام بسمت بازرس اصلی و محمد قلی زاده بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به نمایندگی سیامک دولتی و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به نمایندگی آذر محصصی و شرکت لیزینگ ایران به نمایندگی محمد مجیدی فرد و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی آهوان به نمایندگی مهدی عسگری و شرکت مهندسین مشاور تجارت به نمایندگی احمد عابدی نیا. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۸۹ سیامک دولتی بسمت رئیس هیئت مدیره و آذر محصصی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد عابدی نیا بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10864748
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۸ شرکت سیمان صوفیان به نمایندگی محمود مهدیه بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان قائن به نمایندگی سیدعباس علینقیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان خزر به نمایندگی حمید جهانی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی محمدرضا حاصلی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به نمایندگی محمدحسن آقایی بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057357
آگهی تصمیمات شرکت گچ تهران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ بسمت بازرس اصلی و محمدتقی شیرخوانی به کد ملی ۴۵۶۹۲۴۵۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یعقوب نعمتی به کد ملی ۴۳۲۰۷۳۱۰۰۱ زهرا نعمتی به کد ملی ۴۳۲۲۷۶۸۶۹۵ هاشم نعمتی به کد ملی ۴۳۲۳۰۸۳۴۶۷ ابوالفضل احمدی به کد ملی ۰۰۱۲۱۰۱۹۵۸ مهدی زارعی نمینی به کد ملی ۰۰۶۱۹۷۰۲۴۷. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972941
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸ به عنوان بازرس اصلی و مهدی برومند (شماره ملی ۲۰۳۲۲۴۶۰۴۱) به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ابراهیم احمدی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۲۶۸۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و خارج از شرکاء) و آقای ابوالفضل احمدی به شماره ملی ۰۰۱۲۱۰۱۹۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هاشم نعمتی به شماره ملی ۴۳۲۳۰۸۳۴۶۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زارعی نمینی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۷۰۲۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۷۴۶۸۴۹۴۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245382
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

آگهی تغییرات شرکت گچ تهران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13591961
آگهی تغییرات شرکت گچ تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی برومند (شماره ملی ۲۰۳۲۲۴۶۰۴۱) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات و ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۶۱۲۲۹۶۷۹۷۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه