دخانیات ایران

شرکت دخانیات ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100492120
تهران-كبريت سازي-خيابان شهيد رسول قديمي-خيابان قزوين-پلاك 459-طبقه همكف- 1331839181
13
افراد
19
آگهی‌ها
12804
شماره ثبت
1347/9/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 986086
آگهی تغییرات در شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۸۰۸۹۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093113
آگهی تصمیمات شرکت دخانیات ایران سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۸۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۹/ و ۱۰/۱۰/ و۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۳/۹۲ واصل گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصوم نجفیان به ش ملی۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ به نمایندگی احد خیری به ش ملی۱۷۱۷۳۸۵۲۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ به نمایندگی سعید آتشباری به ش ملی۵۰۶۹۶۴۹۲۵۶ و فرداد امیراسکندری به ش ملی۵۶۶۹۲۵۹۳۳۵ و اسرافیل احمدیه به ش ملی۰۰۴۷۱۴۸۷۶۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۱/۹۱ و ۲۱/۱۲/۹۱ اسرافیل احمدیه به سمت رئیس هیئت مدیره و معصوم نجفیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۶۴۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394053
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ایران و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۹۷۲۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503812
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۸۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۵۷۰۵/۲۰ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله اسدی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۹۰۳۸۲ به جای آقای اسرا فیل احمد یه، به عنوان عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۳۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503813
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۸۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز سازمان خصوصی سازی بشماره ۳۷۹/۲۰ مورخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله اسدی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۹۰۳۸۲ به جای آقای اسرا فیل احمد یه، به سمت رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. پ۱۸۴۳۸۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598143
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولادبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۶۰۹۵۸۵۱۸۲۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1598144
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله اسدی به شماره ملی ۰۴۵۱۹۹۰۳۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۳۱۴۰به سمت رییس هیات مدیره و آقای معصوم نجفیان به شماره ملی ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای عباس پورنصاری به شماره ملی ۵۸۵۹۲۷۶۷۲۹ به نمایندگی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴بعنوان عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل در ۱۵ بند از سوی هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:۱ اداره امورشرکت ومراقبت ونظارت برحسن جریان کلیه اموراداری مالی بازرگانی پژوهشی تولیدی فنی وحفظ اموال وتنظیم داراییهای شرکت بر اساس مقررات وقوانین وآیین نامه‌های مربوطه ۲ تنظیم برنامه وبودجه شرکت وپیشنهاد آن به هیات مدیره ۳ تنظیم ترازنامه وحساب سود وزیان وسایر گزارشات مالی وعملیاتی شرکت وارایه آن به هیات مدیره ۴ پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز شرکت به هیات مدیره بر اساس تشکیلات مصوب ۵ عزل ونصب مدیران وکارکنان شرکت وتعیین حقوق دستمزد پاداش ترفیع تشویق وتنبیه وتبدیل وضعیت کارکنان وسایر حالات وحقوق استخدامی بر اساس آیین نامه‌های مربوطه ۶ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع نام یا علایم تجاری ۷ نمایندگی شرکت در برابرکلیه ادارات دولتی وغیردولتی موسسات عمومی مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی وحقوقی ۸ اقامه هرگونه دعوای حقوقی وکیفری ودفاع از هردعوای حقوقی وکیفری اقامه شده درهریک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری ازطرف شرکت دفاع از شرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری وچه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی ودیوان عدالت اداری با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی واستیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردر جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی واعاده دادرسی مصالحه وسازش استرداد اسناد یا درخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار وتردید نسبت به سند طرف واسترداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری وارجاع دعوا به داوری وتعیین وگزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی یا قطعی داوردرخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن واخذ محکوم به ووجوه ایداعی وتعقیب آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب وعزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر اقرار درماهیت دعوا جلب ثالث ودفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل ودفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث ودفاع ازدعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند تامین دلیل تامین خواسته تامین ضرر وزیان ناشی از جرایم وامور مشابه دیگر وامضای کلیه دادخواست‌ها لوایح معرفی نامه‌ها وسایر اسناد قضایی وحقوقی ۹ تنظیم پیش نویس آیین نامه‌های داخلی شرکت وپیشنهاد آن به هیات مدیره ضمنا تازمان تصویب آیین نامه‌های داخلی (حداکثر شش ماه) مطابق رویه‌ها وضوابط جاری ویا بصورت موردی با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیات مدیره عمل خواهد شد ۱۰ اجازه هزینه ودستور پرداخت درچارچوب بودجه شرکت وضوابط مربوطه وهم چنین دریافت مطالبات وپرداخت دیون شرکت با حق تقسیط بدهی بدهکاران حداکثر تا دوازده ماه ۱۱ صدور دستور اصدار ظهرنویسی قبولی پرداخت وواخواست اوراق تجارتی (چک سفته برات اعتبار اسنادی) با امضاهای مجاز ۱۲ صدور دستور انعقاد هرنوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ ویا اقاله آن درمورد اموال منقول وغیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات ومعاملات مذکور درماده ۲این اساسنامه واتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه‌های شرکت وضوابط قانونی وامضاهای مجاز ۱۳ اجرای مصوبات هیات مدیره وانجام سایر وظایف قانونی درمقابل ارکان شرکت وحصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیات مدیره شرکت ۱۴ ارایه طرح وپیشنهاد به هیات مدیره درخصوص امورمرتبط با اداره یا موضوع شرکت وانجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه وآیین نامه‌های مصوب به عهده مدیرعامل باشد ۱۵ مدیرعامل می‌تواند به منظورتمرکز زدایی وتسریع در امورجاری قسمتی از اختیارات فوق را با مسولیت خود به هریک از مسئولان دیگر شرکت تفویض نماید ودرحدود این اختیارات بخشنامه ودستورالعمل صادر نماید کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است پ۹۳۰۶۰۹۹۷۹۶۸۶۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393082
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۲۸۷۵۱۳۷۱۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394270
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید رحمانی خلیلی با کدملی ۵۷۹۹۸۴۸۸۴۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ و آقای سیاوش افضلی با کدملی ۳۳۱۰۰۰۲۴۶۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ بسمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۱۰۲۹۹۰۳۲۲۰۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9682276
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۸۰۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۸۸ مهدی کاشانی نژاد به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10127065
آگهی تصمیمات شرکت دخانیات ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۶/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11068165
آگهی تصمیمات شرکت دخانیات ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۸۰۴و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۸۸ علی اکبر طاهری و ولی ملکی بجای حسن شیخ نیا و علی اصغر رمزی به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733120
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۴۳۳۹/ ۲۰ مورخ ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی وتراز نامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۱۱۸۱۹۴۷۶۷۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763610
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۴۳۳۹/۲۰ مورخه ۲۶/۱۱/۹۴ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین برخوردار با کدملی ۳۲۵۵۶۶۷۰۱۱ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ بسمت عضو هیأت مدیره و اکبر نوروزی با کدملی ۰۵۵۸۹۴۶۷۴۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۲۳۱۴۰ به سمت رییس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. ب کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو عضو از اعضاء هیأت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. عنداللزوم در مجتمع‌ها، شعب و نمایندگی‌های شرکت دارندگان امضای مجاز از سوی هیأت مدیره تعیین می‌شوند. پ۹۵۰۲۰۵۲۳۵۴۳۶۹۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805520
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ ونامه شماره ۲۳۳۰/۲۰ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی ۴۵۰۰۳۹۵۰۴۰ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ بجای آقای محمد حسین برخوردار با کدملی ۳۲۵۵۶۶۷۰۱۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی ۴۵۰۰۳۹۵۰۴۰ بجای آقای محمد حسین برخوردار به سمت مدیرعامل انتخاب شد. به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت و ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل از سوی هیأت مدیره تعیین گردید: اداره امور شرکت و مراقبت و نظارت بر حسن جریان کلیه امور اداری، مالی، بازرگانی، پژوهشی، تولیدی، فنی و حفظ اموال و تنظیم دارائیهای شرکت براساس مقررات و قوانین و آئین نامه‌های مربوطه. تنظیم برنامه و بودجه شرکت و پیشنهاد آن به هیأت مدیره. تنظیم صورتهای مالی سالانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. پیشنهاد ساختار سازمانی و شرایط استخدام به هیأت مدیره. استخدام پرسنل مورد نیاز شرکت بر اساس تشکیلات مصوب. عزل و نصب معاونین، مدیران و کارکنان شرکت در کلیه سطوح سازمانی و تعیین حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تشویق و تنبیه و تبدیل وضعیت کارکنان و سایر حالات و حقوق استخدامی بر اساس آیین نامه‌های مربوطه. ضمنا مقرر گردید انتصاب معاونین، مدیران استانی و مجتمع‌های تولیدی با معرفی مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره صورت گیرد. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه امتیاز، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا. نمایندگی شرکت در برابر کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق امضای مکاتبات اداری (عادی). اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش (با تایید هیأت مدیره)، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین دلیل، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر با حق امضای کلیه اوراق قضایی، درخواست‌ها، دادخواست‌ها و لوایح. تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت یا اصلاحات در آیین نامه‌های موجود و پیشنهاد آن به هیأت مدیره. ضمنا تا زمان تصویب آیین نامه‌های جایگزین، بر اساس ضوابط و آیین نامه‌های جاری شرکت و یا بصورت موردی با تصویب هیأت مدیره عمل خواهد شد. اجازه هزینه و دستور پرداخت در چارچوب بودجه شرکت و ضوابط مربوطه و همچنین دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت با حق تقسیط بدهی بدهکاران حداکثر تا دوازده ماه. کلیه امور مالی شرکت همچنین صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی (چک، سفته، برات، اعتبار اسنادی و …) با رعایت آیین نامه‌های شرکت و ضوابط قانونی با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت. اجرای مصوبات هیأت مدیره و انجام سایر وظایف قانونی در مقابل ارکان شرکت و حصول اطمینان از تحقق تصمیمات هیأت مدیره شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آیین نامه‌های شرکت و ضوابط قانونی با امضای صاحبان امضای مجاز شرکت. ارائه طرح و پیشنهاد به هیأت مدیره در خصوص امور مرتبط با اداره یا موضوع شرکت و انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب به عهده مدیرعامل می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند به منظور تمرکز زدایی و تسریع در امور جاری قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به هر یک از مسئولان دیگر شرکت تفویض نماید و در حدود این اختیارات بخشنامه و دستورالعمل صادر نماید. پ۹۵۰۲۲۹۲۳۸۹۳۳۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402406
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۶۳۱/۲۰مورخ ۲۰/۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود ش م ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آزمون ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۷۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۶۶۳۸۴۵۶۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13451129
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۲۵۹۷۴/۲۰ مورخ ۲۴/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن حسن الفت با کدملی ۳۲۵۵۷۲۵۷۵۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گزاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ بجای آقای علی اصغر رمزی به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای مصیب محمدیان شمالی با کدملی ۴۵۰۰۳۹۵۰۴۰ به نمایندگی از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق، قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۳۰۸۷۵۲۴۶۲۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532235
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۴۸۹۹/۲۰ مورخه ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ شرکت خدمات عمومی فولاد ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۸۴۸۴ شرکت توسعه مرآت کیش (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۵۲۳۱۴۰ شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ شرکت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۱۸۸۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۰۴۳۴۰۴۶۷۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968629
آگهی تغییرات شرکت دخانیات ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۲۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۸۰۷۵ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ایران و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۱۹۲۵۷۹۶۹۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک