شرکت آبفر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100489536


شماره ثبت:
12715
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1347/8/14
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ورد آورد-خيابان هفتاد و چهارم-بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج )-پلاك 210-طبقه همكف- 1389133881

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خلیل مینایی 557635
محمدمهدی دشتی 557635
عبدالغفار غفاری 1114552
عباس ملک شاهی حدادی کلیشمی 1114552
مجتهدی خوانساری 1247688
آقای کامران فرحبد 1537067
حسن مرسلی نیا 10416400
فریبرز جهانبخشی 10416400
بهرام حیدری 10451666
منصور نهضتی هاجری 10451666
محمدباقر ملکی 11162893
آقای محمد پرتوی 12646374
محمدرضا علیرحیمی 12931796
مسعود بهزادپور 12931796
حسینعلی باقری 12931796
آقای ابوالقاسم جعفری پور 13713201
آقای حسن افشارپور 13713201
آقای قنبر اکبری 14176503

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557635
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره ۱۵/۱/۹۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بنمایندگی محمدمهدی دشتی به کدملی ۳۶۲۰۸۶۹۹۷۹ بست نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آریا ارکان توسعه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۶۸۹۱ بنمایندگی حسن مرسلی نیا به کدملی ۰۰۳۶۶۱۹۵۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بنمایندگی عباس ملک شاهی حدادی کلیشمی به کدملی ۵۹۴۹۶۱۷۸۷۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت نو اندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ به نمایندگی خلیل مینایی به کدملی ۱۴۶۳۸۴۳۸۹۵ و شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶ بنمایندگی بهرام حیدری به کدملی ۰۰۳۹۲۸۸۶۳۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۳۱۴۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667257
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه آروین حساب رسا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۵۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر ملکی به کدملی۵۸۹۹۵۸۰۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۷۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668590
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ حسن مرسلی نیا به کدملی۰۰۳۶۶۱۹۵۴۱ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فریبرز جهانبخشی به کدملی۲۹۰۹۶۴۲۶۱۵ به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۴۶۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984936
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۶ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۰۰۷۲۱۴۷۱۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۱۲۳۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091020
آگهی تصمیمات شرکت آبفر سهامی عام به شماره ثبت۱۲۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۶ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به ش ملی ۰۰۷۲۱۴۷۱۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ و شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ و شرکت سرمایه گذاری نو اندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ و شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ و شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶ پ۱۶۶۲۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114552
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی دشتی به شماره ملی ۳۶۲۰۸۶۹۹۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ بسمت عضو هیئت مدیره، خلیل مینایی به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۸۹۵ بنمایندگی از شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره، عباس ملک شاهی حدادی کلیشمی به شماره ملی ۵۹۴۹۶۱۷۸۷۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره، عبدالغفار غفاری به شماره ملی ۴۸۹۸۴۰۳۳۷۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و فریبرز جهانبخشی به شماره ملی ۲۹۰۹۶۴۲۶۱۵ بنمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره، محمدمهدی دشتی به شماره ملی ۳۶۲۰۸۶۹۹۷۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و خلیل مینایی به شماره ملی ۱۴۶۳۸۴۳۸۹۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عباس ملک شاهی حدادی کلیشمی به شماره ملی ۵۹۴۶۱۷۸۷۸ بسمت مدیرعامل. پ۱۶۷۲۷۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196936
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ و آگهی صادره شماره ۱۳۹۲۰۳۹۰۰۹۰۷۰۰۰۴۰۸ مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره باستناد بند ب ماده ۵۷ اساسنامه اختیارات بندهای ۱ ۲ ۴ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۴ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۲ و بندهای ۵ و ۱۳ با تصویب هیئت مدیره از ماده ۵۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۱۱۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247688
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری با کد ملی ۰۰۳۹۷۲۶۳۷۱ به جای آقای عباس ملکشاهی حدادی کلیشمی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه بسمت مدیرعامل در هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۶۴۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537067
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه چکها سفته‌ها اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای آقای کامران فرحبد با کدملی ۲۵۹۴۰۶۸۷۷۲ همراه با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۴۳۱۸۸۷۶۶۳۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9954713
آگهی تصمیمات شرکت آبفرسهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آروین حساب رسا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۵۰۵۱ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر ملکی به ش ملی ۵۸۹۹۵۸۰۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10259255
آگهی تغییرات شرکت آبفر سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/۸۸ خلیل مینایی به جای محمد تعلق بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری و لیزینگ نواندیشان بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10416400
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۴/۹۱ حسن مرسلی نیا به کدملی۰۰۳۶۶۱۹۵۴۱ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و فریبرز جهانبخشی به کدملی۲۹۰۹۶۴۲۶۱۵ به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10451666
آگهی تغییرات شرکت آبفرسهامی عام بشماره ثبت ۱۲۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۸۹ بهرام حیدری به ش ملی ۰۰۳۹۲۸۸۶۳۳ به جای منصور نهضتی هاجری به ش ملی ۰۰۵۸۳۶۹۱۵۵ به نمایندگی از شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱ بسمت عضو هیئت‎مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد و قراردادها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و نظایر آن با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454503
آگهی تصمیمات شرکت آبفرسهامی عام بشماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۹/۲/۸۹ نوراله نیاوند به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن بسمت عضو هیات مدیره و حسن مرسلی نیا بسمت رئیس هیات مدیره و سعید علی اکبری بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11162893
آگهی تصمیمات شرکت آبفر (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۷۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه آروین حساب رسا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۵۰۵ به سمت بازرس اصلی و محمدباقر ملکی به کدملی۵۸۹۹۵۸۰۸۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بسمت عضو هیئت مدیره تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12646374
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا دوم چک‌ها و اسناد تعهدآور شرکت توسط آقای محمد پرتوی کدملی ۰۰۴۴۲۱۰۷۲۸ به عنوان مدیر حسابرسی داخلی در کنار امضا مدیر عامل و مهر شرکت می‌باشد پ۹۴۱۱۱۸۱۸۱۶۲۵۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691964
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۱۵۱۰۲۱۹۴۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931796
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم جعفری پور با کدملی ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ به جای آقای مسعود بهزاد پور با کدملی ۰۶۸۱۷۰۹۲۱۹ برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند سمت‌های اعضای هیات مدیره به شرح زیر تعیین گردید. آقای محمد رضا علی رحیمی به کدملی ۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای فریبرز جهانبخشی به کدملی ۲۹۰۹۶۴۲۶۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری به کدملی ۰۰۳۹۷۲۶۳۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین علی باقری به کدملی ۳۹۷۹۱۷۳۳۹۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالقاسم جعفری پور به کدملی ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ بسمت عضو هیئت مدیره پ۹۵۰۵۰۵۸۲۵۲۹۲۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713168
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردید: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ شرکت نو اندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ شرکت اب و فاضلاب استان تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱ شرکت ترغیب صنعت ایران ایتالیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ پ۹۶۰۸۲۴۹۶۸۸۷۳۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713201
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اقای ابوالقاسم جعفری پور به شماره ملی ۱۹۷۱۳۲۸۶۶۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره اقای حسن افشارپور به شماره ملی ۱۲۶۰۳۷۴۷۸۵ به نمایندگی از شرکت ترغیب صنعت ایران ایتالیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۷۹۴۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی (مسعود) مجتهدی خوانساری به شماره ملی ۰۰۳۹۷۲۶۳۷۱ به نمایندگی از شرکت ایران و فرانسه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴ به عنوان عضو هیئت مدیره - اقای محمدرضا علی رحیمی به شماره ملی ۴۵۹۰۹۶۷۵۸۸ به نمایندگی از شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱ به عنوان عضو ورئیس هیات مدیره اقای فریبرز جهانبخشی به شماره ملی ۲۹۰۹۶۴۲۶۱۵ به نمایندگی از شرکت اب و فاضلاب تهران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶ به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره تعیین شدند پ۹۶۰۸۲۴۶۲۰۸۴۵۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930257
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۱۲۱۹۳۹۴۹۰۷۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930263
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته وغیره با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. در غیاب مدیرعامل اسناد مذکور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ومهمور به مهر شرکت معتبرمی باشد. حدود اختیارات و مسئولیت‌های مدیرعامل به شرح تعیین و تصویب گردید. امضا کلیه مکاتبات با خارج از شرکت به همراه مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل امضا هر عضو دیگر هیئت مدیره در شرکت اعتبار خواهد داشت. اختیارات پیش بینی شده در آیین نامه معاملات شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی و مراجعه به مراجع قضایی. تهیه آیین نامه‌های داخلی یا تغییر در آیین نامه‌های موجود و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی و تهیه چارت مربوطه و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان و مدیران شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و و مستمری وراث آنها. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات و پرداخت دیون با توجه به امکانات شرکت. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری به نام شرکت. (در مورد اوراق و اسناد تعهدآور با دو امضاء مجاز هیئت مدیره) افتتاح هر نوع حساب به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی و بستن هر یک از حساب‌های شرکت. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره جهت تصویب هیئت مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. عقد هر نوع قرارداد، وتغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید، فروش و معاوضه کالا و اموال منقول و غیرمنقول همچنین ارائه اسناد مربوط به مناقصه‌ها و مزایده‌ها (در چارچوب اختیارات داده شده طی آیین نامه معاملات مصوب شرکت) عقد هر گونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد چه مستاجرو اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد، مدارک و وجوه شرکت در صندوق‌های دولتی و بانک‌ها و استرداد آنها. پیشنهاد رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک و رهن ولو کرارا با تصویب هیئت مدیره. تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تنظیم صورت خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. دعوت هیئت مدیره برای جلسات عادی و فوق العاده (ماده ۴۶ اساسنامه). اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی از طرف شرکت و به نام شرکت، و در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، دادسراها، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای صادره، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تردید نسبت به اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی تقابل، ورود جلب ثالث و دفاع در قبال آنها و ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور منتخب و با حق امضا قرارداد‌های حاوی شرط داوری یا توافقنامه جداگانه و با حق صلح و یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه مربوطه به نام شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا. پ۹۶۱۲۱۹۶۱۴۴۶۳۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176494
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ورد آورد خیابان هفتاد و چهارم بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) پلاک ۲۱۰ طبقه همکف کدپستی ۱۳۸۹۱۳۳۸۸۱تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176503
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آبفر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۹۵۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قنبر اکبری بشماره ملی ۲۷۰۸۹۰۹۸۶۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به جای حسن افشارپور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و حسن افشار پور کما فی السابق بعنوان عضو هیئت مدیره ابقاء شدند. و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره موافقت نمودکلیه حدود اختیارات خود را در ۲۵ بند از ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل (آقای قنبر اکبری) تفویض گردد. پ۹۷۰۵۲۸۶۹۴۷۵۹۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه