شرکت کنتور سازی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100487023


شماره ثبت:
55
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1347/6/31
آدرس:
قزوين، شهر صنعتي البرز، كنتورسازي ايران 3431973854

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید احمد علی عاملی 1144028
آقای سید احمد نصری 1144028
ویدا بیگدلی 1144028
آقای محمد تعلق 1144028
آقای اسداله غریقی 12718979
آقای سعید رفیعی رنانی 12718979
آقای سید علی عاملی 12718979
آقای دکتر محمد حسن نامی 13425664

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1144028
آگهی تصمیمات شرکت کنتور سازی ایران سهامی عام شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۱۲/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید احمد علی عاملی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۳۸۳۴ و سید علی عاملی کد ملی ۰۰۷۴۲۵۸۰۹۵ و شرکتهای سرمایه گذاری و تجاری معین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۸۳۹ و شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۸۶۵ و کنتور سازان قزوین مدار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۶۳۷۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۳ موسسه حسابرسی نماگر حساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه هشیار بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۲ آقای سید احمد علی عاملی کد ملی ۱۲۸۴۴۶۳۸۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم ویدا بیگدلی کد ملی ۴۲۸۴۱۸۱۷۸۵ طبق حکم شماره ۹۲/۱۱۰/۲۷۳۵ مورخ ۳۰/۴/۹۲ به نمایندگی شرکت کنتورسازان قزوین مدار (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید احمد نصری کد ملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ طبق حکم شماره ۲۷۳۵/۱۱۰/۹۲ مورخ ۳۰/۴/۹۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد تعلق کد ملی ۲۹۹۷۳۱۳۸۳ طبق حکم شماره ۵۷۳/۹۲ مورخ ۳۰/۴/۹۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید علی عاملی کد ملی ۰۰۷۴۲۵۸۰۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه امضای عضو دیگر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق و اسناد عادی و مکاتبات داخلی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۶/۵/۹۲ تکمیل امضاء گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۰۹۲۶۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669934
آگهی تغییرات شرکت کنتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت ۲ مؤسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۹۴ انتخاب گردیدند. ۳ شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۸۳۹ - شرکت کنتورسازان قزوین مدار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۶۳۷۹ - شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۶۵ - شرکت قطعه سازان متین رنان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۲۶۶۲ - شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۶۱۰ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه‌ی اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۰۲۱۴۶۴۵۰۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718979
آگهی تغییرات شرکت کنتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیداحمدعلی عاملی به شماره کدملی ۱۲۸۴۴۶۳۸۳۴ طی معرفینامه شماره ۱۲۶/۹۴ مورخ ۴/۹/۹۴به نمایندگی شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۰۸۶۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سعید رفیعی رنانی به شماره کدملی ۱۲۸۳۱۹۶۱۵۸ طی معرفینامه شماره۳۱۲/۱۱۰/۹۴ مورخ۴/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۸۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای دکتر محمد حسن نامی به شماره کدملی ۰۵۷۹۵۴۵۶۲۸ طی معرفینامه شماره ۸۹/۱۳۹۴ مورخ ۵/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت کنتور سازان قزوین مدار (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۶۳۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اسداله غریقی به شماره کدملی ۲۱۴۲۱۱۶۴۶۹ طی معرفینامه شماره ۱۰۲/م/۹۴ مورخ ۵/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت قطعه سازان متین رنان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۲۶۶۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدعلی عاملی به شماره کدملی ۰۰۷۴۲۵۸۰۹۵ طی معرفینامه شماره ۲۱۸/۹۴ مورخ۵/۹/۹۴ به نمایندگی شرکت صنایع کم مصرف ایرانیان پویای توان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۳۶۱۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر اوراق و اسناد عادی و مکاتبات داخلی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۲۷۲۷۹۷۹۹۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425664
آگهی تغییرات شرکت کنتور سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۲۳

به استناد صورتجلسه احکام و آراء دادگاه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد حکم شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۱۲۳۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۶۱۰۱۱۰۲۴۲۷۰۰۰۸۹ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران آقای محمد حسن نامی بشماره ملی ۰۵۷۹۵۴۵۶۲۸ از سمت خود (عضو هیأت مدیره) به عنوان (نماینده شرکت کنتورسازان قزوین مدار (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۶۳۷۹) از مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ استعفا نمود. ش۹۶۰۲۲۱۸۱۵۶۷۷۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه