شرکت صنایع سرما آفرین ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100486265


شماره ثبت:
12605
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1347/6/19
آدرس:
تهران خيابان خرمشهر شماره 194 طبقه 4 1533744916

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدمهدی گل زاده 1243356
آقای حسین رحیمی 1612312
آقای حسن کلاهدوزاصفهانی 1612312
رحیم کلاهدوز اصفهانی 1612312
آقای عباس آقاجانی 13638845
آقای محمد سلامت 13638845

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673036
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سرما آفرین ایرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۵۱۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224523
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱ و حسن کلاهدوزاصفهانی با شماره ملی۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ و محمدمهدی گلزاده با شماره ملی۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ و شرکت صنعتی و معدنی ستبران (سهامی عام) با شناسه ملی شماره۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴ و شرکت صنعتی هوا آفرین (سهامی خاص) با شناسه ملی شماره۱۰۱۰۰۶۸۵۱۲۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به کدملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۷۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243356
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم کلاهدوزاصفهانی با کدملی شماره ۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حسن کلاهدوزاصفهانی با کدملی شماره ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. آقای محمدمهدی گلزاده با کدملی شماره۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ مدیرعامل شرکت تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب هر یک از نامبردگان فوق الذکر با امضاء متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو نفر فوق و در غیاب هر سه نفر فوق باامضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد و مکاتبات عادی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۳۸۲۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582034
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ را بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید پ۹۳۰۶۰۱۶۵۱۱۸۸۵۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612312
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای حسین رحیمی با کد ملی شماره ۲۴۱۰۶۳۳۴۷۱ نمایندگی شرکت صنعتی هوا آفرین به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۵۱۲۱ و آقای عباس آقاجانی با کد ملی شماره ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶به نمایندگی شرکت صنعتی و معدنی ستبران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با کد ملی ۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسن کلاهدوز اصفهانی با کد ملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد مهدی گلزاده با کد ملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاءدار از قبیل چک وسفته و برات و قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضاء متفق رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و درغیاب هریک از نامبردگان فوق الذکر با امضاء متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از نامبردگان فوق الذکر با مهر شرکت و در غیاب هر دو نفر از نامبردگان فوق الذکر با امضای متفق نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از دو نفر آقایان حسین رحیمی ک. م ۲۴۱۰۶۳۳۴۷۱واقای عباس آقاجانی ک. م ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶ با مهر شرکت و در غیاب هرسه نفر اعضای فوق الذکر با امضاء متفق دو نفر آقایان حسین رحیمی ۲۴۱۰۶۳۳۴۷۱و عباس آقاجانی ک. م ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۹۸۵۶۶۵۶۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883401
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سرما آفرین ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش م ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به ش م ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036891
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۴۶۰۰۹۵۳۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638845
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنعتی و معدنی ستبران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴ با نمایندگی آقای عباس آقاجانی با شماره ملی ۰۳۲۰۸۲۸۱۶۶بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای محمدسلامت با شماره ملی ۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای رحیم کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی ۰۰۳۳۸۷۰۲۴۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن کلاهدوز اصفهانی با شماره ملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدمهدی گلزاده با شماره ملی شماره ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای تعهدآور مالی با دو امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بهمراه مهرشرکت و در غیاب هریک از افراد فوق الذکر باامضا متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۲۹۳۱۱۱۲۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638854
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدسلامت با شماره ملی ۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷ آقای رحیم کلاهدوزاصفهانی با شماره ملی ۰۰۲۳۸۷۰۲۴۱ آقای حسن کلاهدوزاصفهانی با شماره ملی ۰۰۳۰۶۹۴۷۹۵ آقای محمدمهدی گلزاده با شماره ملی ۴۳۲۰۵۹۵۰۹۲ شرکت صنعتی معدنی ستبران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۱۵۶۴ پ۹۶۰۷۱۲۳۸۳۳۴۶۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638863
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۱۲۹۳۶۷۴۰۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328912
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرما آفرین ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۶۲۶۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی شماره ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۹۰۵۸۰۲۷۹۷۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه