شرکت کارخانجات پیله (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100485590


شماره ثبت:
12582
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1347/6/12
آدرس:
تهران خيابان سرهنگ سخايي شماره 40 طبقه 4 1136834838

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بهمن فرمان آرا 1302447
خانم بهناز فرمان آرا 1302447
آقای سیدمحمدمهدی یوسف زاده 1302447
بهرام فرمان آرا 1302447
وفا فرمان آرا 1302447
هومان فرمان آرا 1302447
امجد استیفایی 1661015
بهروز فرمان آرا 13564076

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1302447
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام فرمان آرا به شماره ملی ۱۲۸۴۳۵۰۹۵۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و بهروز فرمان آرا به شماره ملی ۰۰۴۰۳۹۰۹۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن فرمان آرا به شماره ملی ۰۰۴۰۳۳۱۰۹۱ و وفا فرمان آرا به شماره ملی ۰۰۴۹۴۱۰۷۵۱ و خانم بهناز فرمان آرا به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۳۳۷۱ به سمت اعضای اصلی و هومان فرمان آرا به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۹۱۹۹ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و اعتبارات اسنادی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی کوشش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۴۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و سید محمدمهدی یوسف زاده به شماره ملی ۰۴۹۰۷۴۴۸۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۶۳۴۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661015
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سودوزیان و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کوشش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۴۹۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای امجد استیفائی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۱۰۶۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۷۲۰۳۳۰۶۳۰۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12946548
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کوشش ش م ۱۰۱۰۰۱۳۴۹۸۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۱۳۸۵۰۶۷۲۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357819
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ و تفویض اختیار لازم از مجمع عمومی فوق العاده مورخه۱۵/ ۸/ ۱۳۹۵سرمایه شرکت از مبلغ ۶۲۱۱۸۱۲۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۷۲۷۰۸۷۲۰۰۰ ریال منقسم به ۳۷۲۷۰۸۷۲سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۶۵۱۳۱۵۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۰۰۳/ ۱۰۱/ ۳۲ مورخ۲۶/ ۱۱/ ۱۳۹۵بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی کد ۱۰۱ پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۲۴۵۰۲۶۳۱۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548805
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت می‌تواند به تقاضای صاحبان سهام اوراق سهم که هر ورقه نماینده یک تا یک میلیون سهم است، صادر و به صاحبان سهام تسلیم نماید. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۵۱۶۱۱۷۳۲۴۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564076
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقایان بهرام فرمان آرا به شماره ملی ۱۲۸۴۳۵۰۹۵۹ بهمن فرمان آراء به شماره ملی ۰۰۴۰۳۳۱۰۹۱ بهروز فرمان آراء به شماره ملی ۰۰۴۰۳۹۰۹۸۵ وفا فرمان آرا به شماره ملی ۰۰۴۹۴۱۰۷۵۱ خانم بهناز فرمان آرا به شماره ملی ۰۰۴۴۲۷۳۳۷۱ بعنوان اعضای اصلی آقای هومان فرمان آراء به شماره ملی ۰۴۵۲۴۸۹۱۹۹ بعنوان عضو علی البدل موسسه حسابرسی کوشش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۴۹۸۱ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شاهدان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۵۲۵۲۷۱۵۹۲۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564078
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پیله شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۵۵۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام فرمان آرا به شماره ملی ۱۲۸۴۳۵۰۹۵۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فرمان آراء به شماره ملی ۰۰۴۰۳۹۰۹۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حق امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت بحث و تبادل نظر شد و در نتیجه تصمیم زیر مورد تصویب قرار گرفت. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اعتبارات اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: الف انجام دادن کلیه تشریفات قانونی شرکت ب انجام دادن کلیه امور اداره شرکت با همکاری قسمتهای مربوطه پ تهیه و تنظیم بودجه شرکت ت عزل و نصب کارکنان شرکت (بجز مدیران که از طرف مدیرعامل پیشنهاد و در صورت تصویب هیئت مدیره انجام می‌پذیرد.) بر اساس ضوابط تعیین شده ث تهیه و تنظیم مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ج پرداخت بدهی و وصول مطالبات جاری شرکت چ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و شرکتها برای مصارف جاری شرکت ح باز کردن حسابهای جاری و یا حسابهای سپرده در بانکها و ورود به هرگونه دعوی چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده در کلیه مراحل قضائی و تسلیم گزارشات مربوطه به هیئت مدیره م خریدهای داخلی هر نوع مواد مورد لزوم و قطعات و اجناس مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت حداکثر تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال در هر مورد ه حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی‌های شرکت و تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری تعیین شده از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و هیئت مدیره ن فروش محصولات و خدمات شرکت بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره و مقررات جاری کشور که از طرف دولت ابلاغ می‌گردد. پ۹۶۰۵۲۵۸۹۲۶۱۵۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه