شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100484677


شماره ثبت:
12551
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1347/5/3
آدرس:
تهران– شهرستان تهران –بخش مركزي – 4 راه كالج – خيابان البرز2 – خيابان البرز 1 – پلاك 4 – طبقه 2– واحد 3 1591644416

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا تابش اکبری 1236346
آقای محمد محسنی فر 1236346
محمدمهدی مناقب 10002970
آ قای علیرضا منتظری هدش 10002970
محمدرضا نادریان 10799445
محمد ضرابیه 12670584
آقای محمد حسین سوری 12670584
آقای حسین خسروشاهی اصل 12670584
محمدرضا فریوری 12670584
آقای محمدمهدی طوفانی نژاد 12670584
آقای عباسعلی رضایی صدر آبادی 14363384
آقای محمدمهدی زارع 14363384
آقای وحید پارسا 14363384
آقای نادعلی اسماعیلی 14363384

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 690527
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیرانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و شرکت یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ و شرکت سامان یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ و شرکت عمرانی یزدبافت به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ و شرکت دانا نیر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰ و تلمبه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۴۱۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236346
آگهی تغییرات شرکت پلاستیران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدرضا تابش اکبری کد ملی ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد محسنی فر به کد ملی ۰۳۸۰۸۳۳۷۶۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادا ر و تعهدآور از جمله سفته , برات و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۳۹۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240709
آگهی تغییرات شرکت پلاستیران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳) بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳) بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۲۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727540
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی ومدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکتهای: کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و یزد باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ و سامان یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ و عمرانی یزد باف به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ و دانا نیر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکتهای هاوس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰ و تلمبه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ به عنوان اعضای علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۱۹۹۱۳۶۶۱۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9831827
آگهی تصمیمات شرکت پلاستیران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۵۵۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید و موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و شرکت سامان یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ و شرکت دانا نیر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ و شرکت عمرانی یزد باف به کدملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ و شرکت یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تلمبه ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ و شرکت هاوس الکتریک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9904861
آگهی تغییرات شرکت پلاستیران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مظفر اعوانی به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف و سید محمود حسینی به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن و محمدرضا حسن پور به نمایندگی از شرکت سامان یزد برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. محمد ضرابیه بسمت رئیس هیئت مدیره و مجید یحیایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و هرگونه سند که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10002970
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۵۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا تابش اکبری به ک م ۰۰۴۲۵۹۴۷۳۱ به جای مهرداد تبریزی به نمایندگی از شرکت عمرانی یزد بافت به ش م ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ضمنا محمدمهدی مناقب به ک م ۴۴۳۰۴۵۵۸۲۱ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به ش م ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا منتظری هدش به ک م ۴۴۳۱۵۴۲۶۹۸ به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به ش م ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ و سعید امامی مقدم به ک م ۴۴۵۹۸۹۴۲۳۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به ش م ۱۱۰۳۶۲۵۱۵۳ محمد ضرابیه به ک م ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی از شرکت یزد بافت به ش م ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر ازا عضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799445
آگهی تصمیمات شرکت پلاستیران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی ومحمدرضا نادریان به کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668601
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید - موسسه حسابرسی وخدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳) به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند پ۹۴۱۲۰۱۴۵۵۲۹۱۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670584
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین خسروشاهی اصل به کد ملی۱۵۵۱۸۶۲۶۱۱ به جای آقای محمدرضا تابش اکبری به نمایندگی از شرکت دانا نیر تهران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی از شرکت یزد باف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فریوری به کد ملی ۱۲۸۶۵۲۸۲۹۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ و آقای محمد حسین سوری به کد ملی ۴۰۷۲۰۷۹۸۳۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ و آقای محمد مهدی طوفانی نژاد به کد ملی ۰۶۵۱۶۳۴۷۲۵ به نمایندگی از شرکت سامان یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ برای بقیه تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و بطور کلی هر گونه سندی که برای شرکت ایجاد دین و تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۰۲۲۹۳۱۰۲۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13261229
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ شرکت یزد باف با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ شرکت سامان یزد با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ شرکت عمرانی یزد باف با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ شرکت دانا نیر تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت هاوس الکتریک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰ و شرکت تلمبه ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۵۱۰۲۸۸۶۰۲۳۶۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13957994
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی ۴ راه کالج خیابان البرز۲ خیابان البرز ۱ پلاک ۴ طبقه ۲ واحد ۳ کدپستی ۱۵۹۱۶۴۴۴۱۶ تغییر یافت. پ۹۶۱۲۲۸۶۹۴۶۵۳۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14203683
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت کارخانجات تولیدی بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵ شرکت یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹ شرکت سامان یزد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴ شرکت عمرانی یزدباف به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱ شرکت دانا نیر تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۴۶۷۸۳۵۴۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363384
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی پلاستی ران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اصغرجهانگرد به نمایندگی ازشرکت یزدباف (به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹)، وحید پارسا به نمایندگی از شرکت دانانیرتهران (به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۶۰۶۰)، نادعلی اسمعیلی به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۲۵۱۵)، محمد مهدی زارع به نمایندگی شرکت عمرانی یزد باف (به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۵۴۶۱) وعباسعلی رضایی صدرآبادی به نمایندگی شرکت سامان یزد (به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۰۷۱۴) تعیین گردیدند. آقای عباسعلی رضایی صدرآبادی (به کدملی۵۵۱۹۶۶۷۵۲۷) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحید پارسا (به کد ملی ۵۰۳۹۷۵۲۲۶۱) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وآقای محمد مهدی زارع (به کد ملی۴۴۶۹۶۴۴۲۱۸) بعنوان نایب رییس هیئت مدیره وآقایان نادعلی اسمعیلی (به کد ملی ۵۷۷۹۶۳۵۱۵۳)، اصغر جهانگرد (به کد ملی۲۵۳۹۶۷۰۶۰۱) بعنوان اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور ازجمله چک، سفته، برات، قراردادها و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد دین وتعهد نماید با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه