نورد و تولید قطعات فولادی

شرکت نورد و تولید قطعات فولادی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100484546
تهران ـ خ شهيد سپهبد قرني ـ خ شهيد موسي كلانتري شرقي ـ ش 10 1584645119
10
افراد
13
آگهی‌ها
12547
شماره ثبت
1347/5/27
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729342
آگهی تصمیمات شرکت نورد و تولید قطعات فولادیسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۲۴/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: سیدتقی شهرستانی به کدملی ۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲ و حسن میراب زاده اردکانی به کدملی ۴۴۴۹۴۸۹۹۰۱ و سیدصادق شهرستانی به کدملی ۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶ و شرکت مهندسین ماهکار سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۷۱۸ به نمایندگی ناصر فرنگی زاده به کدملی ۱۴۶۰۸۳۴۴۴۵ و شرکت ماهکارفلز به کدملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۸۱۹ به نمایندگی احمدرضا لطفعلیان به کدملی ۰۰۵۶۵۲۵۸۱۸ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۱ حسن میراب زاده اردکانی به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر فرنگی زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدتقی شهرستانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۴۵۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271302
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه هدف همکاران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصادبرای درج آگهی‌ها انتخاب گردید. پ۱۷۴۷۷۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271304
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای حسن میراب زاده اردکانی ۴۴۴۹۴۸۹۹۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا لطفعلیان ۰۰۵۶۵۲۵۸۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدتقی شهرستانی ۴۷۲۰۴۹۵۵۲۲ به سمت مدیرعامل آقای سیدصادق شهرستانی ۰۶۲۴۹۹۷۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای گورگیز صیادی ۲۷۵۳۳۸۷۶۷۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره پ۱۷۴۷۷۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638341
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هدف همکاران ش م ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران ش م۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: آقای سیدتقی شهرستانی ش م ۴۷۲۰۴۹۵۵۲۲ آقای حسن میراب زاده اردکانی ش م ۴۴۴۹۴۸۹۹۰۱ آقای سیدصادق شهرستانی ش م ۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶ شرکت مهندسین ماهکار سیستم ش م ۱۰۱۰۲۳۱۲۷۱۸ و شرکت ماهکار روش ش م ۱۰۱۰۱۵۶۶۸۱۹ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌ها انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۸۷۳۷۶۵۱۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667381
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن میراب زاده اردکانی ش ملی ۴۴۴۹۴۸۹۹۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر فرنگی زاده ش ملی ۱۴۶۰۸۳۴۴۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین ماهکار سیستم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدتقی شهرستانی ش ملی ۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان سیدصادق شهرستانی ش ملی ۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶ و احمدرضا لطفعلیان ش ملی ۰۰۵۶۵۲۵۸۱۸ به نمایندگی از طرف شرکت ماهکار روش بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. _ بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیة ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامة حاضر، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. کلیه اوراق بهادار، چک و سفته‌ها و هر گونه اسناد تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۲۷۴۸۸۹۹۸۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088221
آگهی تصمیمات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه عامر مشاور تهران به شناسه ملی ۱۰۱۵۲۲۰۱۲۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. سید تقی شهرستانی به ش ملی ۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲ به جای سید مهدی شهرستانی به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996007
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سید تقی شهرستانی کدملی ۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲ سید صادق شهرستانی کدملی ۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶ مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۵۹۹۲ شرکت بازرگانی بین المللی ماهکار روش شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۹۷۲۰ شرکت مهندسین ماهکار سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۷۱۸ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب شدند موسسه حسابرسی هدف همکاران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۹۴۶۲۸۸۷۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996017
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمید امینی کدملی ۰۴۹۱۱۱۲۶۲۹ به نمایندگی از طرف مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد لوءلوء کدملی ۳۸۷۳۲۵۰۵۳۵ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین ماهکار سیستم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدتقی شهرستانی کدملی ۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدصادق شهرستانی کدملی ۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶ و علی ابوذری لطف کدملی ۴۰۱۰۹۰۶۲۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی ماهکار روش بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار، چک و سفته‌ها و هر گونه اسناد تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه‌ی خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود پ۹۵۰۶۰۹۴۵۲۹۵۵۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532178
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین افشار قلعه چناری کدملی ۰۰۵۹۲۴۵۲۸۱ بجای آقای علی ابوذری لطف کدملی ۴۰۱۰۹۰۶۲۴۳ به نمایندگی شرکت بازرگانی بین المللی ماهکار روش شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۶۸۱۹ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۶۰۵۰۴۵۳۲۲۶۰۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572737
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۱۸۶۰ مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۶ شناسه ملی صحیح شرکت بازرگانی بین المللی ماهکار روش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۹۷۲۰ صحیح می‌باشد که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۵۳۱۳۷۱۲۴۴۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595338
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هدف همکاران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۱۴۹۴۵۱۸۱۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206009
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سید تقی شهرستانی به شماره ملی ۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و حمید امینی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۱۲۶۲۹ به نمایندگی از مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۵۹۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید صادق شهرستانی به شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۹۷۲۶ به نمایندگی از شرکت شین کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۷۱۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و حامد افسای به شماره ملی ۰۳۸۳۷۶۴۰۸۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی بازرگانی ماهکار روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۹۷۲۰ به سمت عضوء هیئت مدیره واحمد لوءلوء به شماره ملی ۳۸۷۳۲۵۰۵۳۵ به نمایندگی از شرکت مهندسین ماهکار سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۷۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. - کلیه اوراق بهادار، چک و سفته‌ها و هر گونه اسناد تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - اختیارات هیئت مدیره در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت - اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. پ۹۷۰۶۱۷۹۸۱۶۸۰۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206016
آگهی تغییرات شرکت نورد و تولید قطعات فولادی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۶بتصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - سید تقی شهرستانی به شماره ملی ۴۷۲۰۴۹۵۵۳۲ و مجتمع صنعتی فولاد امیر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۵۹۹۲ و شرکت شین کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۷۱۵ و شرکت بین المللی بازرگانی ماهکار روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۹۷۲۰ و شرکت مهندسین ماهکار سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۲۷۱۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۷۹۷۰۸۷۱۲۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک