صنایع فلزی ایران

شرکت صنایع فلزی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100483788
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله 17 شهريور-خيابان شمشاد-خيابان پرچين-پلاك 0-طبقه همكف- 1378789596
26
افراد
12
آگهی‌ها
12520
شماره ثبت
1347/5/13
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1221518
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت افق افروز ایماء (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰ و شرکت نارا پروتئین ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۷۶۰۸۹ و شرکت نماد سازه جنوب (سهامی خاص) به شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴ و شرکت مبین رایان پارند به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲ و شرکت خدماتی نگاه پایتخت (مسئولیت محدود) به شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۳۲ پ۱۷۲۶۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221519
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن سجاد ی نیا به شماره ملی: ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالله مرادی لارمائی به شماره ملی: ۲۰۹۱۳۹۸۴۹۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز نژاددادگر به شماره ملی: ۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای وحیدرضا فعال اوغانی به شماره ملی: ۰۰۶۲۳۴۷۳۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین ممبینی به شماره ملی: ۴۸۱۸۸۷۳۷۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۶۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634461
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد قافله باشی شماره ملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۱ به نمایندگی از شرکت افق افروز ایماء ش م ۱۰۳۲۰۳۰۵۹۴۰ آقای عبداله مرادی لارمائی شماره ملی ۲۰۹۱۳۹۸۴۹۷ به نمایندگی از شرکت نگاه پایتخت ش م ۱۰۱۰۲۶۵۰۷۳۲ آقای امیر حسین رضائی شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ به نمایندگی از شرکت مبین رایان پارند ش م ۱۰۳۲۰۲۴۸۷۹۲ آقای ایمان صداقت گالشکلامی شماره ملی۲۷۰۹۸۰۳۷۵۵ به نمایندگی از شرکت ناراپروتئین ایرانیان ش م ۱۰۱۰۲۶۷۶۰۸۹ آقای فریبرز نژاد دادگر شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸ به نمایندگی از شرکت نماد سازه جنوب ش م ۱۰۸۶۰۸۱۰۸۱۴ انتخاب شدند آقای سید محمد قافله باشی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبداله مرادی لارمائی به شماره ملی ۲۰۹۱۳۹۸۴۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین رضائی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۵۵۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ایمان صداقت گالشکلامی به شماره ملی۲۷۰۹۸۰۳۷۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فریبرز نژاد دادگر به شماره ملی۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با دو امضاء همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشدو سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۵۱۴۹۳۳۶۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634463
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶به عنوان بازرس اصلی و محمد جواهری ضامن جانی به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۲۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۵۶۷۶۴۱۷۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667570
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ به نمایندگی محمدرضا پور ضیائی به شماره ملی ۰۶۰۱۰۳۵۴۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ به نمایندگی علی جهانگیری به شماره ملی ۱۵۸۰۱۴۲۰۹۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ به نمایندگی محسن اسکندری به شماره ملی ۳۸۷۴۷۹۱۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ به نمایندگی عبدالرضا ناصحی فر به شماره ملی ۲۰۰۲۰۰۷۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹ به نمایندگی فریبرز نژاد دادگر به شماره ملی ۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملی ات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ۹۴۱۲۰۱۳۲۴۵۷۱۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12667581
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ۹۴۱۲۰۱۴۳۸۷۹۹۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188457
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای محسن سجادی نیا ش م ۳۹۲۱۱۶۵۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین ش م۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ و جناب آقای عباسعلی قاسمی ش م ۰۸۳۹۰۸۱۴۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس ش م ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ و جناب آقای مجید حیدری به ش م ۴۲۸۴۸۶۰۱۲۷به سمت عضو هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید ش م ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ و جناب آقای عبدالرضا ناصحی فر ش م ۲۰۰۲۰۰۷۷۷۲ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ و جناب آقای فریبرزنژاد دادگر به ش م ۰۰۳۹۳۸۷۷۹۸به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره؛ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا ش م ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹ هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۲۶۵۸۳۷۵۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279868
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458036
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تهران، کیلومتر ۵ بزرگراه فتح بلوار ۱۷ شهریور (شادآباد) کوچه پرچین مجتمع الماس، بلوک ۵، ورودی شمال شرقی، طبقه اول، واحد ۷ کدپستی ۱۳۷۸۷۸۳۰۱۱ تغییر یابد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شعبه شرکت به آدرس: استان تهران، شهرستان پیشوا، بخش جلیل آباد، دهستان جلیل آباد، شهرک صنعتی پیشوا، میدان صنعت خیابان ابوترابی مجتمع شرکت صنایع فلزی ایران کدپستی ۳۳۸۶۱۲۱۱۱۴ تاسیس گردید. پ۹۶۰۳۱۳۵۳۵۲۹۳۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664318
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا معماری به کدملی ۴۱۳۰۹۴۵۱۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ علی میرزائی به کدملی ۴۱۳۲۹۳۴۶۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹ عبدالرضا ناصحی فر به کدملی ۲۰۰۲۰۰۷۷۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ سعید محرابیان به کدملی ۰۰۵۲۳۷۰۴۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ رضا افشار طونیان به کدملی ۰۰۳۶۸۷۰۸۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ تعیین گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت، کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۵۷۳۶۲۷۸۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862844
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد قائمی اصل به کد ملی۴۲۳۰۸۳۲۲۶۵ به نمایندگی از شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود قطمیر به کد ملی ۱۸۱۷۱۹۳۲۷۹ به نمایندگی از شرکت حامی تجارت الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید پورزادی به کد ملی۰۴۳۹۰۲۴۵۴۴ به نمایندگی از شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای اکبر محمد وندکلوجه به کد ملی ۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴ به نمایندگی از شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به کد ملی ۰۰۶۹۵۷۲۰۹۷ به نمایندگی از شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضا متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضا ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه امضا یکی از دو نفر آقایان محمود قطمیر یا سعید پورزادی و ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب وی، با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی، نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت)، مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی، اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد، تعیین میزان استهلاک‌ها، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. پ۹۶۱۱۱۸۱۸۸۳۰۷۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236883
آگهی تغییرات شرکت صنایع فلزی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه تخصصی تجارت الماس مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۳۵۶ با نمایندگی عبداله عسگری به کدملی ۰۰۵۱۴۲۶۳۵۸ به سمت رییس هیات مدیره شرکت همکاران راهپویان همتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۷۴۹ با نمایندگی محمد میرزا حسینی هرندی به کدملی ۰۰۶۶۶۶۲۴۴۳ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیات مدیره شرکت ارتباطاتی ضحی کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۰۳۴ با نمایندگی داریوش فرزی به کدملی ۰۰۵۰۱۵۲۲۸۹ به سمت عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامی تجارت الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۶۲ با نمایندگی اکبر محمدوند کلوجه به کدملی ۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴ به سمت عضو هیات مدیره شرکت رسام نگار جاوید به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۰۱۸۳۱ با نمایندگی علیرضا رحیمی رحیم بیگلو به کدملی ۰۰۶۹۵۷۲۰۹۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها (بر اساس آئین نامه مصوب شرکت) - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - تعهد، ظهرنویسی، قبولی و واخواست اوراق تجارتی - اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدوق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد - تعیین میزان استهلاک‌ها - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق رییس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر یک از دو نفر مزبور، با امضاء ثابت یکی از دو نفر مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره، به همراه امضاء عضو دیگری از هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب وی، با امضاء رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله ۱۷ شهریور - خیابان شمشاد - خیابان پرچین - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی ۱۳۷۸۷۸۹۵۹۶ تغییر یافت. شعبه شرکت به آدرس تهران - سعادت آباد – خیابان علامه جنوبی – خیابان شهید حق طلب پلاک ۵۱ - کدپستی: ۱۹۹۷۹۶۹۱۷۴ منحل گردید. اکبر محمدوند کلوجه به شماره ملی ۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴ به عنوان مدیر شعبه یک انتخاب گردید. پ۹۷۰۷۰۸۴۹۶۲۵۷۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک