ایران سوئیچ

شرکت ایران سوئیچ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100482582
كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج مقابل پارس الكتريك 1399816111
11
افراد
14
آگهی‌ها
12480
شماره ثبت
1347/4/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 757969
آگهی تصمیمات شرکت ایران سوئیچ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و حسن صالحآبادی به کدملی ۱۲۶۱۴۷۵۱۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۷۹۸۳۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362547
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن صالح آبادی کد ملی ۱۲۶۱۴۷۵۱۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. آقایان هدایت ا … ایزدپناه کد ملی ۲۴۷۰۵۹۰۲۴۸، علی اکبر سهیلی کد ملی ۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹، محمدمهدی علیمرادیان کد ملی ۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲، ساسان علیمرادیان کد ملی ۰۰۵۸۲۴۱۷۲۸ و حمیدرضا صالحی کد ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ به مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۳۳۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362558
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت ا … ایزدپناه کد ملی ۴۲۷۰۵۹۰۲۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر سهیلی ۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی علیمردایان کد ملی ۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی و قراردادها به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۸۳۳۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589927
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۳ و مجوز شماره ۱۲۱۲۶۵۳۳۲ مورخ ۸/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۸۰۱/۱۶۴ ریال منقسم به ۵۰۰/۸۰۱/۱۶۴ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما از محل تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ ۲۹/۲/۹۳ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۱۸۲۴۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678939
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هدایت اله ایزد پناه جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۰۵۹۰۲۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمد مهدی علیمرادیان به شماره ملی۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل , آقایان ساسان علیمرادیان به شماره ملی ۰۰۵۸۲۴۱۷۲۸ و حمید رضا صالحی به شماره ملی۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ و محمد حسن اویسی بشماره ملی۴۰۷۲۵۱۱۶۰۹ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها به امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۰۵۹۱۸۳۹۹۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678940
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آرا اصمینان مستقل به شناسه ملی: ۱۴۰۰۳۷۲۹۷۰۲ بسمت بازرس اصلی و جعفر غلامی باکدملی: ۰۰۶۷۷۳۸۶۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۵۹۲۵۵۵۶۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678942
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: هدایت اله ایزد پناه جهرمی به شماره ملی ۲۴۷۰۵۹۰۲۴۸ محمد مهدی علیمرادیان به شماره ملی ۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲ ساسان علیمرادیان به شماره ملی ۰۰۵۸۲۴۱۷۲۸ حمید رضا صالحی به شماره ملی ۱۷۵۵۱۵۸۷۴۲ محمد حسن اویسی به شماره ملی ۴۰۷۲۵۱۱۶۰۹ پ۹۳۰۸۰۵۱۵۹۹۶۳۹۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9790856
آگهی تصمیمات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بسمت بازرس اصلی و حسن صالح آبادی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095311
آگهی تصمیمات شرکت ایران سوئیچ سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۸/۱۲/۸۹ واصل گردیداعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. فرزین لبیب به کدملی۰۰۳۹۶۷۰۷۳۲ و علیرضا شهبازی به کدملی۳۹۶۱۶۶۰۹۱۳ و علی اکبر سهیلی به کدملی۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ و ساسان علیمرادیان به کدملی۰۰۵۸۲۴۱۷۲۸ و محمدمهدی علیمرادیان به کدملی۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۴/۸۹ علیرضا شهبازی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرزین لبیب بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و هدایت اله ایزدپناه جهرمی به کدملی۲۳۷۰۵۹۰۲۴۸ خارج از هیئت مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر ودر غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726544
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس واوراق بها دار بشماره ۵۱۷۹/۱۲۲مورخ ۱۶/۱۲/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارته سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۴۸۰۱۵۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۶۴۸۰۱۵۰۰سهم با نام ۱۰۰۰ریالی به مبلغ ۵۴۸۰۱۵۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۵۴۸۰۱۵۰۰سهم با نام ۱۰۰۰ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۱۱۵۵۸۶۴۸۰۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12830105
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۴۸۰۱۵۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۴۸۰۱۵۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۴۸۰۱۵۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۳۱۲۵۱۶۵۵۵۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12995628
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و مرضیه کیانی به شماره ملی ۳۹۶۲۶۱۴۰۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۰۹۳۳۳۲۳۹۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630054
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد بعنوان بارزس اصلی و خانم مرضیه کیانی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۰۴۹۳۴۱۲۴۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14208207
آگهی تغییرات شرکت ایران سوئیچ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۵۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بارزس اصلی و مرضیه کیانی به شماره ملی ۳۹۶۲۶۱۴۰۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۸۲۸۹۹۷۱۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک