داروئی و بهداشتی لقمان

شرکت داروئی و بهداشتی لقمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100482048
تهران كيلومتر8جاده مخصوص كرج 1389737611
9
افراد
16
آگهی‌ها
12461
شماره ثبت
1347/4/20
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 620769
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب رسید: امیراسماعیل ثقفی نیا به ش م۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹ به جای آقای حسین مهدیان به نمایندگی از موسسه جامعه الامام الصادق ع به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۳۵۲۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 699803
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و بهداشتی لقمانسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیراسماعیل ثقفی نیا به کدملی ۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹ به نمایندگی از موسسه جامعه الامام الصادق (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ و خسرو داوری به کدملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ به نمایندگی از شرکت طاهر ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵ و علیرضا ظهره وند به کدملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ و علیمحمد حاجی علینقی به کدملی ۰۰۵۰۹۷۹۴۵۰ و محمدعلی نوید به کدملی ۰۰۳۸۱۴۷۸۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ علیرضا ظهره وند به سمت رئیس هیئت مدیره، علیمحمد حاجی علینقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۸۵۸۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 964299
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: اسماعیل دوامی به کدملی ۰۰۴۱۱۵۷۰۳۶ به جای محمدعلی نوید به کدملی ۰۰۳۸۱۴۷۸۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و اشکان خدابخشی به کدملی ۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ علیرضا ظهره وند به کدملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل دوامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خسرو داوری به کدملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۹۱۸۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215554
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۲۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266908
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ سهم بانام یکهزار ریالی که مبلغ ۱۷۸/۳۲۰/۱۱۴/۱۰۲ ریال آن از محل نقدی بموجب گواهی بانکی بشماره ۲۳۰۹۲۵۱۰۰۰ مورخ ۳/۷/۹۲ بانک پاسارگاد شعبه شهید بهشتی و مبلغ ۸۲۲/۶۷۹/۸۸۵/۴۷ ریال از محل مطالبات تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۹/۹۲ تکمیل امضاء گردید. پ۱۷۴۵۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661283
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:، ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید: موسسه جامعه الامام صادق (ع) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ شرکت طاهر ایران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵ علیرضا ظهره وند به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ اسمعیل دوامی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۷۰۳۶ اشکان خدابخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲ پ۹۳۰۷۲۲۲۸۸۷۳۲۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661284
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا ظهره وند به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل دوامی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۷۰۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای خسرو داوری به شماره ملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸به نمایندگی از شرکت طاهر ایران (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیر ه آقای امیر اسماعیل ثقفی نیا به شماره ملی ۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹به نمایندگی از موسسه جامعه الامام صادق (ع) به سمت عضو هیئت مدیره آقای اشکان خدابخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنان به همراه یک نفر دیگراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۲۲۷۲۲۳۰۸۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9744724
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیراسماعیل ثقفی نیا به کدملی ۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹ به نمایندگی از موسسه جامعه الامام الصادق (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ و خسرو داوری به کدملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ به نمایندگی از شرکت طاهر ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵ و علیرضا ظهره وند به کدملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ و علیمحمد حاجی علینقی به کدملی ۰۰۵۰۹۷۹۴۵۰ و محمدعلی نوید به کدملی ۰۰۳۸۱۴۷۸۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۱ علیرضا ظهره وند به سمت رئیس هیئت مدیره، علیمحمد حاجی علینقی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062212
آگهی تصمیمات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان سهامی عام بشماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب رسید: امیراسماعیل ثقفی نیا به ش م۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹ به جای آقای حسین مهدیان به نمایندگی از موسسه جامعه الامام الصادق ع به ش م ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای ثابت مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953185
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: موسسه جامعه الامام الصادق (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ شرکت طاهر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵ آقای علیرضا ظهره وند به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ آقای اسمعیل دوامی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۵۷۰۳۶ آقای اشکان خدابخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۱۷۴۹۰۸۷۸۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953191
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ظهره وند به شماره ملی۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ رئیس هیئت مدیره اسمعیل دوامی به شماره ملی۰۰۴۱۱۵۷۰۳۶نایب رئیس هیئت مدیره خسرو داوری به شماره ملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ به نمایندگی از شرکت طاهر ایران عضو هیئت مدیره امیر اسماعیل ثقفی نیا به شماره ملی۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹ به نمایندگی از موسسه جامعه الامام الصادق (ع) عضو هیئت مدیره اشکان خدابخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲ عضو هیئت مدیره آقای فردوس نصیری زاده به شماره ملی ۲۰۶۱۳۵۰۸۴۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیر عامل در حدود اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از آنان به همراه یک نفر دیگراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۷۲۸۱۵۹۶۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061124
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو داوری دارنده کارت ملی به شماره ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را بشرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل. بررسی در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران وگزارش پیشنهادی به هیئت مدیره. بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و گزارش به هیئت مدیره. پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت شرکت به هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پس از تصویب هیئت مدیره. دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پس از تصویب هیئت مدیره. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره و با امضاء ثابت و مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از آنان همراه با امضاء یکنفر دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۷۴۷۷۷۵۹۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541749
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی به شماره ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۵۱۱۱۴۵۳۱۶۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878253
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/۹۶ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۹۵/۳۴۵۱۱۳ , ۹۶۹ مورخ ۴/۱۱/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۴۵۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که مبلغ ۱۸۷۵۱۶۷۲۱۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شده و مبلغ۳۷۴۸۳۲۷۹۰۰۰ریال از محل واریز نقدی که بموجب گواهی بانکی به شماره ۱۲۲۷/۹۶ , ۲۳۰ مورخ۷/۱۱/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه خیابان شهید بهشتی پرداخت گردیده افزایش یافت و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکراز لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ۹۶۱۱۲۸۸۹۲۹۳۲۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226513
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه جامعه الامام الصادق (ع) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ و شرکت طاهر ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵ و علیرضا ظهره وند به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷ و خسرو داوری به شماره ملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ و اشکان خدابخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۱۴۷۵۲۰۷۲۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265731
آگهی تغییرات شرکت داروئی و بهداشتی لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا ظهره وند به شماره ملی ۰۰۵۴۵۹۶۳۲۷به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو داوری به شماره ملی ۲۶۹۱۳۴۸۱۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیراسماعیل ثقفی نیا به شماره ملی ۰۰۵۰۳۳۵۳۵۹ به نمایندگی از موسسه جامعه الامام الصادق علیه السلام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۸۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سید حمید مصطفوی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۰۲۱۷ به نمایندگی از شرکت طاهر ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۹۹۰۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و اشکان خدابخشی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۰۲۴۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل، بررسی در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و گزارش پیشنهادی به هیئت مدیره، بررسی و پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و گزارش به هیئت مدیره، پیش بینی و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره، تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات اعتباری با رعایت مقررات اساسنامه، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت شرکت به هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تصویب هیئت مدیره، دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها پس از تصویب هیئت مدیره، پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد سود تقسیمی بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده در حدود اجرای مصوبات هیئت مدیره. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت و مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از آنان به همراه یک نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۲۵۵۵۴۶۳۷۶۰۹ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک