پارس سرام

شرکت پارس سرام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100482000
تهران خيابان سميه خيابان رامسر شماره 46 1581964911
9
افراد
12
آگهی‌ها
12460
شماره ثبت
1347/4/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916856
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۱ و تنفس مربوطه اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۹۲۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006561
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: جلال شهرابی به ش ملی ۰۰۳۲۹۱۳۷۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره به جای حسن شهرابی به ش ملی ۱۱۸۸۹۵۳۲۴۹ تا پایان دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا حسین شهرابی و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره یا یک از اعضای هیئت مدیره و حسین شهرابی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره یا حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۲۶۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356531
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلال شهرابی (کدملی ۰۰۳۲۹۱۳۷۰۲) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر ش م ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای ابراهیم صحت (کدملی ۰۶۰۰۸۵۶۷۷۱) به نمایندگی از شرکت تولید سولفور سدیم ایران ش م ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم اعظم پارسا (کدملی ۰۰۴۶۴۶۹۵۴۰) به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر ش م ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای دکتر مهدی شهرابی (کدملی۰۰۵۱۹۱۸۳۹۰) به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش ش م ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسلم پاپی نژاد (کدملی ۰۵۳۴۰۴۸۰۵۶) به نمایندگی از شرکت راهبر فراست ش م ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین شهرابی به کدملی ۰۰۸۱۷۲۵۰۷۸ بسمت قائم مقام مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۲۸ بند به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۸۰۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356532
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب واقع شد. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ شرکت تولید سولفور سدیم ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ شرکت گنجینه تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ شرکت پارس تدبیر دانش به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ شرکت راهبر فراست به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۸۰۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700469
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شهرابی کدملی۱۱۸۸۹۵۳۲۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه مای ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰به جای جلال شهرابی کدملی ۰۰۳۲۹۱۳۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم صحت کدملی ۰۶۰۰۸۵۶۷۷۱ به نمایندگی از شرکت تولید سولفور سدیم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم پارسا کدملی ۰۰۴۶۴۶۹۵۴۰ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر مهدی شهرابی کدملی۰۰۵۱۹۱۸۳۹۰ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسلم پاپی نژاد کدملی ۰۵۳۴۰۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت راهبر فراست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۸۲۶۶۳۶۶۰۷۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9741364
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرام سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۴۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کد ملی ۰۰۳۹۵۵۱۳۷۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11036424
آگهی تصمیمات شرکت پارس سرام سهامی عام ثبت شده به شماره۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و علی اصغر مسلمی به کدملی ۰۵۵۸۶۲۹۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645362
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن شهرابی به کدملی۱۱۸۸۹۵۳۲۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای ابراهیم صحت به کدملی ۰۶۰۰۸۵۶۷۷۱ به نمایندگی از شرکت تولید سولفور سدیم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم پارسا به کدملی ۰۰۴۶۴۶۹۵۴۰ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای دکتر مهدی شهرابی به کدملی۰۰۵۱۹۱۸۳۹۰ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسلم پاپی نژاد به کدملی ۰۵۳۴۰۴۸۰۵۶به نمایندگی از شرکت راهبر فراست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی کدملی ۰۰۸۱۷۲۵۰۷۸ و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا آقای حسین شهرابی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل در ۲۸ بند به ش رح ذیل به تصویب رسید انجام کلیه تشریفات قانونی و امور جاری شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. پیشنهاد خط مشی، سیاست کلی، حدود سرمایه گذاری و هزینه‌های جاری و پیش بینی هزینه‌های طرح و توسعه جهت سالهای آتی به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام. تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مالی، استخدامی، حقوق و دستمزد، معاملات و سایر آئین نامه‌های شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره. تهیه و تدوین بودجه شرکت جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره. عزل و نصب کلیه کارکنان اعم از مدیران اجرائی و مأمورین شرکت و نیز تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی طبق آئین نامه‌های مصوبه شرکت و قوانین جاری کشور. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات به هیئت مدیره. افتتاح حسابهای جاری، سپرده، امانی واعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات داخلی بنام شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، کارمزد و غیره. پیشنهاد ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد، لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره و امضاء فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت، برداشت و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به مراجع ذیربط خرید و عقد هر نوع قرارداد خرید خدمت و معامله و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد هر نوع مواد، مواد اولیه، قطعات و اجناس مورد لزوم، معاوضه مواد و مصالح ساختمانی برای احداث، بهره برداری و تولید و ایجاد تأسیسات جدید سرمایه‌ای شرکت همگی پس از تصویب در هیئت مدیره. حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران اجرائی و هزینه‌های جاری شرکت بر اساس مقررات و ضوابط. انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت. پرداخت هرگونه وام به کارکنان شرکت طبق آئین نامه مربوطه. تهیه تقویم کاری شرکت در مقاطع مختلف و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه پس از تصویب در هیئت مدیره. پرداخت هرگونه حق الزحمه به مشاوران. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و ثبت هرگونه علامت تجاری. سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات پس از تصویب هیئت مدیره. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۴۱۱۱۷۱۵۲۹۵۴۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658329
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ شرکت تولید سولفورسدیم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ شرکت راهبر فراست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ۹۴۱۱۲۵۴۱۲۴۸۲۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271106
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مورد تصویب واقع شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۴۵۸۸۸۷۷۷۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834556
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شهرابی کدملی۱۱۸۸۹۵۳۲۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و ابراهیم صحت کدملی ۰۶۰۰۸۵۶۷۷۱ به نمایندگی از شرکت تولید سولفور سدیم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، اعظم پارسا کدملی ۰۰۴۶۴۶۹۵۴۰ به نمایندگی از شرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره، حسین شهرابی کد ملی۰۰۸۱۷۲۵۰۷۸ به نمایندگی از شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مسلم پاپی نژاد کدملی ۰۵۳۴۰۴۸۰۵۶ به نمایندگی از شرکت راهبر فراست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: انجام کلیه تشریفات قانونی و امور جاری شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی پیشنهاد خط مشی، سیاست کلی، حدود سرمایه گذاری و هزینه‌های جاری و پیش بینی هزینه‌های طرح و توسعه جهت سالهای آتی به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم مقررات و آئین نامه‌های مالی، استخدامی، حقوق و دستمزد، معاملات و سایر آئین نامه‌های شرکت و اجرای آن پس از تصویب هیئت مدیره تهیه و تدوین بودجه شرکت جهت بررسی و تصویب در هیئت مدیره عزل و نصب کلیه کارکنان اعم از مدیران اجرائی و مأمورین شرکت و نیز تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی طبق آئین نامه‌های مصوبه شرکت و قوانین جاری کشور پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و مؤسسات به هیئت مدیره افتتاح حسابهای جاری، سپرده، امانی واعتباری و غیره نزد بانکها و مؤسسات داخلی بنام شرکت پس از تصویب هیئت مدیره وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، کارمزد و غیره پیشنهاد ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای مواد، لوازم و ماشین آلات مورد لزوم شرکت به هیئت مدیره و امضاء فرمها و نامه‌های مربوطه و پرداخت، برداشت و واریز اعتبارات مربوطه با مهر شرکت پس از تصویب هیئت مدیره ترخیص و تحویل کلیه کالاهای شرکت از تمام گمرکات کشور و حمل آن به شرکت و امضاء اسناد و مدارک و پرداخت حقوق و عوارض قانونی مربوطه اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مربوط به امر دادرسی، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه آن به مراجع ذیربط خرید و عقد هر نوع قرارداد خرید خدمت و معامله و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد هر نوع مواد، مواد اولیه، قطعات و اجناس مورد لزوم، معاوضه مواد و مصالح ساختمانی برای احداث، بهره برداری و تولید و ایجاد تأسیسات جدید سرمایه‌ای شرکت همگی پس از تصویب در هیئت مدیره حفظ اموال و دفاتر شرکت، رسیدگی به محاسبات و تنظیم فهرست دارائیهای شرکت تعیین و پرداخت حقوق و پاداش کارکنان و مدیران اجرائی و هزینه‌های جاری شرکت بر اساس مقررات و ضوابط انجام کلیه مکاتبات اداری با مهر شرکت پرداخت هرگونه وام به کارکنان شرکت طبق آئین نامه مربوطه تهیه تقویم کاری شرکت در مقاطع مختلف و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب تحصیل اعتبار از بانکها، شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه پس از تصویب در هیئت مدیره پرداخت هرگونه حق الزحمه به مشاوران واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه اختراع و ثبت هرگونه علامت تجاری سرمایه گذاری در سایر شرکتها و موسسات پس از تصویب هیئت مدیره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه درصندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کرارا پس از تصویب هیئت مدیره. پ۹۶۱۱۰۳۳۲۰۲۰۸۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13843137
آگهی تغییرات شرکت پارس سرام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۲۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری فراست تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۹۳۸۰ و شرکت تولید سولفور سدیم ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۸۰۳۹ وشرکت گنجینه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۱۵۹۳ و شرکت پارس تدبیر دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۱۷۹ و شرکت راهبر فراست به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۲۹۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ به تصویب رسید. پ۹۶۱۱۰۸۳۲۳۷۸۲۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک