شرکت تاید واتر خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100478433


شماره ثبت:
12341
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1347/2/24
آدرس:
خ وزرا شماره 84 1511917413

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد کاشانی 592220
سید محمد قافله باشی 592220
محمدابراهیم پورزرندی 592220
آقای سید مهدی متولیان 1340286
آقای علی کارگر 1340286
مهدی اعتصام 1340286
یوسف الهی شکیب 10114199
آقای مجتبی الهامی 10335940
آقای مرتضی ترابی 12677755
آقای علی سجادی پناه 12677755
آقای جمال میرشکرائی 12677755
علی آلبوغبیش 13062765
آقای سیدمحمدرضا قادری 14173779
آقای سعید یزدان فر 14173779
آقای محمد واعظی 14173779
آقای منتظر منصوری 14173779
آقای حسن سید بهرامی 14173779
نادر دادخواه 14196498

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592220
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی ۴۵۷۸۶۵۶۱۰ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۳۱۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663721
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانهسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۶۲۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159694
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کارگر به شماره ملی ۷۳۳۲۹۹۵۰۷۹ به نمایندگی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به ش. م ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ سمت عضو هیئت مدیره مهدی اعتصام به شماره ملی ۷۰۵۶۴۰۳۷۱۲۶ به نمایندگی از گروه مالی مهر اقتصاد به ش. م ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ بسمت عضو هیئت مدیره سید مهدی متولیان به ک. م ۰۹۴۹۲۹۳۸۹۲۱ بنمایندگی شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش به ش. م ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد کاشانی به شماره ملی ۷۵۶۹۴۲۵۰۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۹۶۸۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189172
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاور میانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شماره ثبت ۳۵۰۷ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۲۸۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۱۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340286
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی متولیان با کدملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ به نمایندگی از سوی شرکت فراز انرژی دنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی اعتصام با کدملی ۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای محمد کاشانی با کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از سوی شرکت رهیاب رایانه گستر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای یوسف الهی شکیب با کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ به نمایندگی از سوی شرکت گروه مالی مهر اقتصاد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کارگر با کدملی ۰۷۹۳۳۲۹۹۵۷ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح لیست پیوست صورتجلسه تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۶۸۴۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613547
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد.. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشرآگهی‌ها ی شرکت تعیین شد موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی به ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیاربهمند شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۶۲۳۹۲۸۴۳۶۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946984
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10003200
آگهی تغییرات در شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام بشماره ثبت۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: بهزاد اتابکی بجای عبدالحمید ملاح زاده بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان در هیئت مدیره و محمد قافله باشی بجای عیسی رضایی بعنوان نماینده شرکت خدمات دریائی و کشتیرانی خط دریا بندر در هیئت مدیره تعیین گردیدند. محمد کاشانی بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا حیدری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد اتابکی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با دو امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10114199
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ساحل آبی درنا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بامسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به موجب صورتجلسههیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ یوسف الهی شکیب به کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ به نمایندگی از شرکت ساحل آبی درنا به سمت عضو هیئت مدیره و سید محمد قافله باشی به کدملی ۰۰۴۲۶۸۹۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد کاشانی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی اصغر بهرامیان به کدملی ۴۵۷۸۶۵۶۱۰ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به سمت عضو هیئت مدیره و محمدابراهیم پورزرندی به کدملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10335940
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کد ملی ۰۰۴۹۴۹۱۴۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765009
آگهی تصمیمات شرکت تاید واتر خاورمیانه سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677755
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یوسف الهی شکیب با کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۱۲۱ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی دنا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای مهدی اعتصام با کدملی ۱۲۶۰۵۶۴۰۳۷به نمایندگی از شرکت رهیاب رایانه گستر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، آقای علی سجادی پناه با کدملی ۳۸۷۴۴۰۵۷۷۱ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی آینده نگر مهر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۵۹۵۹ به سمت عضو هیات مدیره، آقای مرتضی ترابی با کدملی ۰۹۳۱۶۰۱۴۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت عضوهیات مدیره و آقای جمال میر شکرائی با کدملی ۰۰۴۶۱۱۴۹۰۴به نمایندگی از شرکت خدمات بندری ودریایی خط دریا بندر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب گردیدند - امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیر عامل به امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل می‌باشد اجرای مصوبات هیات مدیره شرکت - نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی ومراجع قضایی - تصمیم گیری درخصوص حضور شرکت در نمایشگاههای داخلی و انجام تبلیغات و بازاریابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه. شرکت در نمایشگاه‌های خارجی و بین المللی و تصمیم گیری در خصوص مسافرت و ماموریتهای کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیات مدیره - عزل و نصب مشاوران و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد وجبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت. عزل و نصب کلیه نمایندگان شرکت در هیات مدیره شرکتهای اقماری، معاونین و مدیران ستادی پس از تصویب هیات مدیره - پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره بمنظور تصویب - افتتاح هر نوع حساب (ارزی –ریالی داخلی) و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به همراه امضاء مجاز دیگر. افتتاح حساب ارزی خارجی به همراه امضاء یکی از اعضاء مجاز پس از تصویب هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار - اعطای هرگونه تخفیف به مشتریان شرکت پس از تصویب درهیات مدیره - شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه وعقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول که جز موضوع شرکت باشد، برابر آیین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیات مدیره. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل ودیگر امضای مجاز شرکت. واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیات مدیره. مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هر گونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، خسارات، قیمت تمام شده خدمات، افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود روش‌ها و سیستم‌ها - برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء کمی و کیفیت و تنوع خدمات و اخذ هر گونه گواهی نامه داخلی و خارجی لازم جهت تضمین کیفیت و توسعه بازار فروش خدمات داخلی و خارجی. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهکاریهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. تهیه و تنظیم صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تایید در هیات مدیره. تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت وارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه، پس از تایید هیات مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی. بکارگیری روش‌های موثر در جهت حفظ جایگاه و ارزش شرکت در بازارسرمایه - اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات پس از تصویب در هیات مدیره. اصلاح ساختار و ماموریت شرکت و شرکتهای اقماری، ایجاد یا حذف آنها باتصویب هیات مدیره - اصلاح آئین نامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی شرکت با تصویب هیات مدیره - تهیه و تدوین واجرای تشکیلات تفضیلی شرکت پس از تائید هیات مدیره - نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امورشرکت - تصمیم گیری به جهت افزایش، کاهش و یا خارج شدن از شرکتهائی که شرکت سهامدار می‌باشد باتصویب هیات مدیره پ۹۴۱۲۰۵۴۴۷۷۹۷۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831778
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره۰۹۱ ۲۲۸۶۵۴ , ۹۵۹ مورخ ۲۴/۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت ازمبلغ ۶۲۸۵۶۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم بانام۱۰۰۰ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکرتکمیل امضاء گردیده است. ش۹۵۰۳۱۲۱۶۲۹۱۰۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12954840
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی به ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۸۸۶۰۴۷۰۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062765
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۲۳۶۰۴/ص/۹۵ سازمان بنادر و دریا نوردی، تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس: استان خوزستان، شهرستان خرمشهر، خیابان فردوسی، به سمت اداره کل بنادر دریانوردی خرمشهر، خیابان گلشن ساختمان اول (مقابل ساختمان فولاد اروند جهان آرا) کدپستی ۶۴۱۵۹۴۴۱۱۴ تاسیس گردید. و علی آلبوغبیش بشماره ملی ۱۸۱۹۱۹۷۱۲۳ بسمت مدیریت شعبه انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۷۳۴۶۵۰۶۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561631
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی ارقام نگرآریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۵۲۴۸۴۱۵۳۰۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608153
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۴۷۱۸ , ۱۲۲ مورخه ۳۱/۰۵/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تعمیرات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و ساختمانها،، انجام امور تعمیر و نگهداری و بهره برداری از ماشین آلات" در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ۹۶۰۶۲۲۷۷۴۱۵۲۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713909
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۵۱۰۵ مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۶ عبارت: تامین نیروی انسانی، در موضوع شرکت از قلم افتاده است که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۸۲۴۲۷۳۲۰۰۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13765963
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فراز انرژی دنا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ شرکت خدمات دریایی وکشتیرانی خط دریا بندر شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ شرکت رهیاب رایانه گستر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه ازاد انزلی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ به مدت دو ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند پ۹۶۰۹۲۷۳۱۳۲۴۳۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173779
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا قادری با کدملی۰۴۵۲۰۵۷۱۹۱ به نمایندگی از سوی شرکت خدمات دریایی وکشتیرانی خط دریابندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای منتظر منصوری با کدملی ۳۵۲۱۳۰۰۰۷۲ به نمایندگی از شرکت فراز انرژی دنا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۹۰۹۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سعید یزدان فر با کدملی ۰۴۵۲۴۱۴۴۹۰ به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن سیدبهرامی با کدملی۲۸۷۰۲۷۵۶۱۷ به نمایندگی از سوی شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد واعظی با کدملی۰۰۵۷۲۳۸۸۲۰ به نمایندگی از سوی شرکت رهیاب رایانه گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود وغیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: ۱ اجرای مصوبات هیئت مدیره شرکت. ۲ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارت دولتی وغیردولتی، موسسات عمومی و مراجع قضائی ۳ تصمیم گیری درخصوص حضور شرکت در نمایشگاههای داخلی و انجام تبلیغات و بازاریابی در جهت ارتقاء و توسعه فروش خدمات و برنامه ریزی و انجام کلیه امور موثر در این زمینه در قالب برنامه و بودجه مصوب سالانه، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی و بینالمللی و تصمیم گیری درخصوص مسافرت و مأموریتهای کارکنان در چارچوب فعالیت شرکت به خارج از کشور پس از تصویب هیئت مدیره. ۴ عزل و نصب مشاوران و کارکنان شرکت. تعیین شغل و حقوق و دستمزد و جبران خدمات، ترفیع و تنبیه و اعطای امکانات رفاهی و تسهیلاتی و تعیین شرایط استخدامی در چارچوب آئین نامه شرکت. ۵ عزل و نصب کلیه نمایندگان شرکت در هیئت مدیره شرکتهای اقماری، معاونین و مدیران ستادی پس از تصویب هیئت مدیره. ۶ پیش بینی و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره بمنظور تصویب. ۷ افتتاح هر نوع حساب (ارزی ریالی داخلی) و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به همراه امضاء مجاز دیگر. افتتاح حساب ارزی خارجی به همراه امضاء یکی از اعضاء مجاز. ۸ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و ایجاد تسهیلات، تقسیط و انجام اقدامات موثر در جهت وصول مطالبات و حفظ منافع شرکت حسب شرایط بازار. ۹ اعطای هرگونه تخفیف به مشتریان شرکت پس از تصویب در هیئت مدیره. ۱۰ شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و خارجی، امضاء و انجام قراردادهای مربوطه و عقد هر نوع قرارداد تغییر و تعدیل فسخ و اقاله آن در مورد خرید فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزموضوع شرکت باشد، برابر آئین نامه معاملات شرکت پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۱ تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با تصمیم مدیرعامل و دیگر امضای مجاز شرکت. ۱۲ واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) با تصویب هیئت مدیره. ۱۳ مبادرت به تقاضا و اقدام جهت ثبت هرگونه علامت تجاری و استفاده از مزایای علائم تجاری به نفع شرکت. ۱۴ اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضا برای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن. ۱۵ اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، خسارات، قیمت تمام شده خدمات، افزایش رضایتمندی مشتریان، بهبود روشها و سیستم‌ها. ۱۶ برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء کمی و کیفیت و تنوع خدمات و اخذ هرگونه گواهی نامه داخلی و خارجی لازم جهت تضمین کیفیت و توسعه بازار فروش خدمات داخلی و خارجی. ۱۷ اقامه هرگونه دعوای حقوق و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت شامل جزایی و حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی و یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب بدون حق صلح و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل ونماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها وتامین ضرروزیان ناشی از جرائم واخذ محکوم به امورمشابه دیگرازقبیل آنچه گذشت. ۱۸ تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهکاریهای شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونی شرکت. ۱۹ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی پس از تأیید در هیئت مدیره. ۲۰ تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت و ارائه آن به بازرس قانونی، مجمع قانونی و مجمع عمومی عادی سالیانه، پس از تأیید هیئت مدیره، حداکثر ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی. ۲۱ بکارگیری روش‌های موثر در جهت حفظ جایگاه و ارزش شرکت در بازار سرمایه. ۲۲ اتخاذ تصمیم در مورد فروش اقلام راکد و ناباب و اجناس اسقاطی و ضایعات بر اساس آئین نامه معاملات پس از تصویب در هیئت مدیره. ۲۳ اصلاح ساختار و ماموریت شرکت و شرکتهای اقماری، ایجاد یا حذف آنها با تصویب هیئت مدیره. ۲۴ اصلاح آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت با تصویب هیئت مدیره. ۲۵ تهیه و تدوین و اجرای تشکیلات تفضیلی شرکت پس از تأیید هیئت مدیره. ۲۶ نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت. ۲۷ تصمیم گیری به جهت افزایش، کاهش و یا خارج شدن از شرکتهایی که شرکت سهامدار می‌باشد با تصویب هیئت مدیره. ۲۸ به امانت گذاشتن هرگونه سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها با تصمیم مدیر عامل و دیگر امضاهای مجاز شرکت. پ۹۷۰۵۲۷۲۹۱۴۶۸۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173786
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشرآگهی‌ها ی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به شناسه ملی به ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۵۲۷۲۴۰۴۰۴۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196498
آگهی تغییرات شرکت تاید واتر خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر دادخواه به کدملی ۰۰۴۱۱۷۴۵۴۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۸ بجای آقای حسن سید بهرامی به سمت عضوء هیئت مدیره، برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها، عقود وغیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دوتن از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل به امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۶۱۱۱۹۴۲۸۱۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه