شرکت مهندسی فیروزا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100477787


شماره ثبت:
1041
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1347/2/19
آدرس:
استان قزوين - شهرستان آبيك - بخش مركزي - دهستان كوهپايه شرقي - روستا يانس آباد-محله روستاي يانس آباد-خيابان اصلي-پلاك 0-طبقه همكف- 3445145484

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمود صادقی زمانی 710740
آقای نسیم صادقی 710740
آقای مهرداد قناد توکلی 710740
آقای میثم تنها 1582819
قاسم ابراهیمی مجد 1582819
وعلی مشهدی محمد 1582819
محسن خواجه نوری 1582821
آقای محمد جم 10708594
حمید احسانی مجد 12969955
مجتبی تنها 12969955
محمد تنها 13437880
محمد حسین ابراهیمی مجد 13437884
آقای محمد مهدی ابراهیمی مجد 13437884
خانم نفیسه تنها 13535344

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710740
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی ثبت شده بشماره ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسیم صادقی به کد ملی ۰۴۹۳۰۸۶۵۳۶ قاسم ابراهیمی مجد به کد ملی ۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸ مجتبی تنها به کد ملی ۰۰۴۳۶۵۱۹۷۶ محمود صادقی زمانی به کد ملی ۰۰۴۷۰۵۴۷۱۹ مهرداد قنادتوکلی به کد ملی ۰۰۵۰۷۹۲۲۰۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تنها بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم ابراهیمی مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها، برات و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۵۹۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250693
آگهی تغییرات شرکت فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابریس سامان پندار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۳۸۷۴۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582819
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی ۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸ به سمت مدیرعامل میثم تنها به شماره ملی ۰۴۵۲۸۹۹۱۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید احسانی مجد به شماره ملی ۰۰۵۶۰۲۱۰۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن خواجه نوری به شماره ملی ۰۰۴۳۷۰۸۲۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره علی مشهدی محمد به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۱۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و جاری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۳۰۶۰۱۳۴۶۷۵۲۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582821
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی ۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸ میثم تنها به شماره ملی ۰۴۵۲۸۹۹۱۴۱ محسن خواجه نوری به شماره ملی ۰۰۴۳۷۰۸۲۸۵ حمید احسانی مجد به شماره ملی ۰۰۵۶۰۲۱۰۱۱ علی مشهدی محمد به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۱۹۴۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیربه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۱۵۸۴۷۶۸۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548246
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به سمت بازرس اصلی و محمد جم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. نسیم صادقی قاسم ابراهیمی مجد مجتبی تنها محمود صادقی زمانی مهرداد قنادتوکلی. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۸۹ نسیم صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مجتبی تنها بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و قاسم ابراهیمی مجد بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب وی امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10708594
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۳۱۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۳۸۴ بسمت بازرس اصلی و محمد جم به ش ملی ۱۲۹۱۷۶۵۵۰۶بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969955
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی ۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸ و مجتبی تنها بشماره ملی ۰۰۴۳۶۵۱۹۷۶ و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی ۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵ و حمید احسانی مجد بشماره ملی ۰۰۵۶۰۲۱۰۱۱ وعلی مشهدی محمد بشماره ملی ۰۰۵۵۹۲۱۹۴۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۵۲۶۸۸۲۳۶۱۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969961
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد بشماره ملی ۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و مجتبی تنها بشماره ملی ۰۰۴۳۶۵۱۹۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین ابراهیمی مجد بشماره ملی ۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵ بسمت عضوء هیئت مدیره و حمید احسانی مجد بشماره ملی ۰۰۵۶۰۲۱۰۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وعلی مشهدی محمد بشماره ملی ۰۰۵۵۹۲۱۹۴۹ بسمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۶۲۶۱۹۶۴۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437880
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین تنها به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱ و محمد مهدی ابراهیمی مجد به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴ به جای مجتبی تنها به شماره ملی ۰۰۴۳۶۵۱۹۷۶ و حمید احسانی مجد به شماره ملی ۰۰۵۶۰۲۱۰۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۳۱۱۳۶۵۹۲۸۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13437884
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قاسم ابراهیمی مجد به شماره ملی ۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸ به سمت مدیرعامل محمد حسین تنها به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مهدی ابراهیمی مجد به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علی مشهدی محمد به شماره ملی ۰۰۵۵۹۲۱۹۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد حسین ابراهیمی مجد به شماره ملی ۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضاء مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود. پ۹۶۰۲۳۱۴۰۵۵۸۳۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501929
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره مورخ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ۹۶۰۴۱۷۵۶۹۴۴۴۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535344
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ به استناد مجوز شماره ۲۲۸۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. خانم نفیسه تنها به کد ملی۰۰۶۴۶۷۸۴۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای علی مشهدی محمد به کد ملی۰۰۵۵۹۲۱۹۴۹ برای مدت یکسال باقی مانده انتخاب گردید موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۰۸۳۶۹۹۳۴۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13535351
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و به اسنتاد مجوز شماره ۲۲۸۸۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بور اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قاسم ابراهیمی مجد بعنوان مدیر عامل به شماره ملی ۰۰۳۲۸۳۶۰۵۸ آقای محمد حسین تنها به سمت رییس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۵۸۳۵۲۴۸۱ آقای محمد مهدی ابراهیمی مجد به سمت نایب رییس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۵۳۵۹۱۲۶۴ خانم نفیسه تنها به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۶۴۶۷۸۴۰۷ آقای محمد حسین ابراهیمی مجد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی ۰۴۵۳۶۲۶۶۴۵ برای یکسال باقی مانده از مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری به امضا مدیر عامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. و مکاتبات عادی و جاری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۵۰۸۱۵۹۵۲۶۵۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273902
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا (سهامی عام) به شماره ثبت۱۰۴۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷ به موجب نامه شماره۶۹۰۱۹/۹۷ مورخه۱۲/۰۴/۱۳۹۷ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت مهندسی فیروزا (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۳۱۹ واحد ثبتی تهران به نشانی استان قزوین - شهرستان آبیک - بخش مرکزی - دهستان کوهپایه شرقی - روستا یانس آباد - محله روستای یانس آباد - خیابان اصلی - پلاک ۰ طبقه همکف - کدپستی ۳۴۴۵۱۴۵۴۸۴ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. که در این اداره در تاریخ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ تحت شماره ۱۰۴۱ به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291143
آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۳۳۰۶در آگهی صادره، اشتباها تاریخ صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ قیدشده است که صحیح آن ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ می‌باشد. ش۹۷۰۸۰۶۵۹۰۷۹۵۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه