شرکت کارخانجات ایران مرینوس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100470757


شماره ثبت:
12078
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1346/11/12
آدرس:
تهران خيابان دكتر بهشتي خيابان شهيد آيت الله مفتح كوچه دوازده پلاك 1 1587845114

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فرودین جمشید افلاکی 574733
حسین نایبی 687563
آقای رضاقلی زاده تهرانی 940482
وحید خان احمدلو 10099278
آقای رضا رضوانی 13008325
آقای حسین شاهگلی 13008325
آقای مهرداد حمیدی هدایت 13122889
سیاوش محمدی رودباری 13122889
آقای محمود دلیلی شعاعی 13122889
حمیدرضا حداد 13333656
ناصر دهقان سانیچ 13333656
آقای قاسم صابری 14251475
سیدکاظم موسوی بفرویی 14251475

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 574733
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام بشماره ثبت۱۲۰۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲/۲/۹۱ فرودین جمشید افلاکی به کدملی ۱۸۸۱۴۵۲۳۲۸ به جای مهرداد احمدی بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۳۵۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687563
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوسسهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ رضا رضوانی به کدملی۰۰۴۹۸۳۹۲۶۸ قاسم صابری به کدملی۴۷۲۲۴۰۲۵۱۵ ناصر دهقان سانیچ به کدملی۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره و حسین نایبی به کدملی۰۰۳۷۹۹۰۲۵۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۹۳۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745150
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل رضا رضوانی به کد ملی ۰۰۴۹۸۳۹۲۶۸ و ناصر دهقان سانیچ به کد ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ و قاسم صابری به کد ملی ۴۷۲۲۴۰۲۵۱۵ و سیاوش محمدی رودباری به کد ملی ۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و وحیدخان احمدلو به کد ملی ۴۵۲۸۵۸۶۶۶ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: بنابراین وحیدخان احمدلو بسمت رئیس هیئت مدیره، سیاوش محمدی رودباری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، فروردین جمشید افلاکی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۹۸۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883667
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح ضمیمه صورتجلسه در ۱۵ بند تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۰۳۸۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940482
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۹۱ بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی رضا قلی زاده طهرانی به کد ملی ۰۷۲۵۷۸۵۶۴ به جای وحید خان احمدلو به کد ملی ۴۵۲۸۵۸۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۰۴۴۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156648
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۴۱۱۱۱۹۹۱۵۴۶۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۹۴۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007287
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10031091
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: مرتضی بهرامی به عنوان نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در هیئت مدیره تعیین گردیدند. سید یاسر مهدی ابوترابی فرد به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی بهرامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد احمدی به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099278
آگهی تصمیمات در شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۷/۹۰ وحید خان احمدلو به کدملی۰۴۵۲۸۵۸۶۶۶ به جای مرتضی بهرامی به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین و بقیه اعضا نیز در سمتهای خود ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10742938
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران رضا رضوانی ناصر دهقان سانیچ قاسم صابری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد کتابی و شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811347
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات ایران مرینوس سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۷/۹۱ حدود اختیارات هیئت مدیره به شرح ضمیمه صورتجلسه در ۱۵ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008325
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال جهت سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ آقای رضا رضوانی کد ملی ۰۰۴۹۸۳۹۲۶۸ آقای ناصر دهقان سانیچ کد ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ آقای قاسم صابری کد ملی ۴۷۲۲۴۰۲۵۱۵ بعنوان اعضای اصلی و آقای حسین شاهگلی کد ملی ۱۳۷۵۵۶۸۶۸۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ بعنوان اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۶۳۷۲۴۳۳۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122889
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر دهقان سانیچ کدملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهرداد حمیدی هدایت کدملی ۳۲۵۷۱۹۱۳۴۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود دلیلی شعاعی ۱۲۸۲۲۲۱۱۴۰ کدملی خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیر عامل آقای سیاوش محمدی رودباری به کدملی ۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری همواره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت امضاء شده و در غیاب مدیر عامل نیز با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل می‌باشد: ۱ انجام کلیه امور شرکت و انجام تشریفات قانونی و نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی. ۲ تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب. ۳ تهیه و پیشنهاد اصلاح دستور العمل‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. ۴ وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون از اصل و فرع و دادن هرگونه رسید و مفاصا و تعهد و ظهرنویسی و قبولی پرداخت و واخواست چک‌ها و بروات و سفته‌های دریافتی از مشتریان شرکت و منظور نمودن آنها به حساب‌های شرکت. ۵ نصب و عزل کارکنان و روسای ادارات و مدیران، تعیین شغل و سمت و وظایف و اختیارات، حقوق و مزایا، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. ۶ پیشنهاد افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هیئت مدیره جهت تصویب. ۷ عقد هرنوع قرارداد در خصوص اموال منقول و تغییر و تبدیل یا فسخ آن و خرید و فروش و معاوضه در چهارچوب آیین نامه معاملاتی. ۸ ورود به هرگونه دعوی کیفری بعنوان شاکی یا مشتکی عنه و حقوقی بعنوان خواهان و خوانده در کلیه مراحل قضایی و دفاع از هرگونه دعوی به غیر از حق صلح و سازش، با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی از قبیل تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعمال طرق فوق العاده (بند ۲ ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) به نام شرکت در چهارچوب صرفه و صلاح شرکت و با حق توکیل به غیر و انتخاب وکیل دادگستری. ۹ اجاره استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و اجرای آن در چهارچوب آیین نامه معاملاتی. ۱۰ پیشنهاد به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۱ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری در چهارچوب اهداف شرکت. ۱۲ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی) به هیئت مدیره جهت تصویب. ۱۳ اقدام به خرید مواد اولیه با رعایت آیین نامه معاملات در چهارچوب بودجه مصوب. ۱۴ مبادرت به پرداخت تسهیلات نقدی (وام مساعده) به کارکنان. توضیح: استفاده از این اختیار منوط به تصویب آیین نامه وام توسط هیئت مدیره می‌باشد. ۱۵ انجام سایر وظائف که از سوی هیئت مدیره ارجاع می‌گردد و یا در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و در هرصورت امکان صلح داراییهای شرکت در هر شرایطی با مدیرعامل نمی‌باشد و می‌بایست در این مورد مصوبه هیئت مدیره شرکت وجود داشته باشد و در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت انجام پذیرد. پ۹۵۰۸۲۲۴۴۷۹۹۲۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333656
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر دهقان سانیچ به شماره ملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ به عنوان رئیس هیات مدیره حمیدرضا حداد به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۰۱۹۲بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۱۲۱۱۴۰۸۶۴۳۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593120
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۱۳۱۵۴۵۲۶۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14251475
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ایران مرینوس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۰۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۰۷۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۵۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاشفان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و رضا رضوانی کدملی: ۰۰۴۹۸۳۹۲۶۸ و ناصر دهقان سانیچ کدملی ۰۵۶۹۳۹۳۳۲۹ و قاسم صابری کدملی ۴۷۲۲۴۰۲۵۱۵ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت روین شیمی شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۴۸۰۰ و سیدکاظم موسوی بفرویی کدملی ۰۳۸۴۴۰۸۲۹۱ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۷۱۷۴۰۵۳۸۹۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه