شرکت نورد و لوله اهواز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100465567


شماره ثبت:
11902
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1346/8/22
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-ونك-خيابان شيخ بهايي-خيابان ملاصدرا-پلاك -156-ساختمان ملاصدرا-طبقه پنجم- 1435864541

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهربان پروز 742219
سید احمد لطفی آشتیانی 1265510
فرزین فردوسی پور 1265510
بهمن محمدیاری 1265510
بهروز بهره ور 1265510
سعید باقری دیزج 10517221
حسن شوقی 10517221
احمد احمدی 10517221
محمدعلی محجوبی 10517221
آقای عباس نگارستانی 10517221
محمد مصلحی 13835697
آقای اسماعیل کلانتری 13835697
آقای امیر مهریزی 13835697
اقبال گزینی 13835697
آقای علی بنی ثقفی 13835697

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 742219
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به کدملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۹۵۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1265510
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید احمد لطفی آشتیانی به کدملی۰۵۱۹۸۰۳۳۵۳ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و بهمن محمدیاری به کدملی۵۱۶۹۷۰۷۲۵۸ به نمایندگی شرکت فولاد خوزستان با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و فرزین فردوسی پور به کدملی۱۹۷۱۴۹۷۳۲۰ به نمایندگی شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمدعلی محجوبی به کدملی۰۰۴۰۹۶۷۳۸۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز بهره ور به کدملی۱۸۸۱۵۰۰۶۸۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتی باید به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و به مهر شرکت ممهور گردد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۴۶۰۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1271586
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲ شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ شرکت فولاد خوزستان با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ آقای بهروز بهره ور با کدملی۱۸۸۱۵۰۰۶۸۳ آقای محمدعلی محجوبی با کدملی۰۰۴۰۹۶۷۳۸۷ پ۱۷۴۶۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1421028
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام شماره ثبت ۱۱۹۰۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی متنهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد و سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۱۰۸۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9393583
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۸۶۱۸۳۵۳۱بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۲۹۳۶۵۵۹۷۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683561
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۹۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و مهربان پروز بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9959351
آگهی تصمیمات شرکت نورد لوله اهواز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹به سمت بازرس اصلی و مهربان پروز به کدملی ۱۳۷۵۴۹۴۵۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065809
آگهی تغییرات در شرکت نورد لوله اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته و سایر اوراق تجارتی با امضای مدیرعامل و یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517221
آگهی تغییرات شرکت نورد لوله اهواز سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۸۹ احمد احمدی به کدملی ۳۹۳۲۶۴۵۷۷۴ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید باقری دیزج به کدملی ۱۳۸۰۷۴۳۴۳۵ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدعلی محجوبی به کدملی ۰۰۴۰۹۶۷۳۸۷ و حسن شوقی به کدملی ۱۷۵۶۶۲۹۲۸۵ به نمایندگی از شرکت ملی فولاد ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و عباس نگارستانی به کدملی ۰۹۴۱۷۵۲۴۹۶ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۸۲۲ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و همچنین چکها و بروات و سفته با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10736670
آگهی تصمیمات شرکت نورد و لوله اهواز (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۹۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۱/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۱۲/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت فولاد خوزستان، صندوق بازنشستگی کشوری، محمدعلی محجوبی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835697
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۲۸۰۷۰/۴۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر مهریزی با کد ملی ۰۴۲۰۹۷۲۲۴۲ و محمد مصلحی با کدملی ۲۰۶۳۱۹۰۶۵۸ و اقبال گزینی با کدملی ۱۹۱۱۰۸۴۷۱۲ و اسماعیل کلانتری با کدملی ۰۰۸۰۷۲۵۹۶۱ و علی بنی ثقفی باکدملی ۰۰۸۱۸۸۶۳۰۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۱۰۴۱۹۶۲۲۷۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13897806
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی محل شرکت ۱۴۳۵۸۶۴۵۴۱میباشد. پ۹۶۱۲۰۷۶۹۰۹۴۷۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047933
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۵۵۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۳۶۳۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت استیل آذین با شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۸۱۵۴۱ شرکت رایحه شیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۴۰۶۰ صندوق بازنشستگی کشوری با شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت توسعه صنعت خاور آذین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۱۹۸۳ شرکت کشت صنعت خلیج نای بند با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۲۶۳۲ پ۹۷۰۳۰۵۶۰۳۸۵۷۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه