شرکت گروه صنعتی سدید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100456884


شماره ثبت:
11607
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1346/4/25
آدرس:
خيابان ميرداماد شماره 185 1919913888

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا محمدباقر 687535
آقای غلامرضا منوچهری 687535
سید حمید عطایی کچوئی 687535
ابراهیم صادقی 687535
آقای مسعود سلطان پور 1305576
آقای موسی رفان 1305609
حمداله محمدنژادقره لر 1305609
احمد کاویانی 11016923
محمدحسین رمضانی فوکلائی 11016923
حمید ترنجیان 13072912
عباس شورانی 13072912
آقای مرتضی علی اکبری 13072912
آقای علی اسمعیل زاده مقری 13587150
امیرحسین کاوه 14235618
احمد عطار ایزی 14235618
آقای حسین فیروزی 14235618
آقای بهمن صالحی جاوید 14235618

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 687535
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۸/۱۱/۹۰ سید حمید عطائی کچوئی به کدملی۱۱۷۱۱۱۵۲۰۲ به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ بسمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملی۰۰۳۰۷۱۴۸۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۹۶ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا توسلی به کدملی۰۸۵۹۲۳۴۲۵ به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ بسمت رئیس هیات مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملی۰۰۳۰۷۱۴۸۸۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۹۶ بسمت عضو هیات مدیره و محمدرضا توسلی به کدملی۰۸۵۹۲۳۴۲۵ به جای احمد کاویانی به نمایندگی سدید تدبیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۶۷۲ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و ابراهیم صادقی به کدملی۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی تجارت فولاد پرشین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۰۱۵۲ و حسن پلارک به کدملی۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳۳ به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۶۴۷۱۹ بسمت عضو هیات مدیره و غلامرضا منوچهری به کدملی۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب هر دو با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۹۶۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305576
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب نمود: شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان ش م ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ و شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر ش م ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ و شرکت تجارت فولاد کویر پرشین ش م ۱۰۱۰۳۶۵۰۱۵۳ و شرکت پارس کژال کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ و شرکت لوله و تجهیزات سدید ش م ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰ موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. سیدحمید عطائی کچوئی به شماره ملی ۱۱۷۱۱۱۵۲۰۲ به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا منوچهری به شماره ملی ۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰ به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۱۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی ۱۷۱۷۷۶۴۹۰۸ به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای موسی رفان به شماره ملی ۲۳۷۱۸۰۵۵۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره پ۱۷۶۴۱۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305598
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۸ ماده و یازده تبصره تهیه شده مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۶۴۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305609
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره و سمت آنان و نیز مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردیدند: آقای سیدحمید عطائی کچوئی به شماره ملی ۱۱۷۱۱۱۵۲۰۲به نمایندگی شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا منوچهری به شماره ملی ۱۱۸۹۲۹۶۸۱۰ به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۱۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود سلطانپور به شماره ملی ۱۷۱۷۷۶۴۹۰۸ به نمایندگی از شرکت لوله و تجهیزات سدید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای موسی رفان به شماره ملی ۲۳۷۱۸۰۵۵۵۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حمداله محمدنژادقره لر بشماره ملی ۱۴۵۲۶۸۱۰۳۱ بسمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۶۴۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305610
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رایان به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۴۱۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305620
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۰ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ترازنامه سود و زیان حساب برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارایان ش م ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار ش ش ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۴۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698260
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره۲۷۶۴۹۰ , ۱۲۱ مورخ۲۵/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایارایان به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۴۹۸۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۸۲۵۵۰۷۴۴۹۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10210581
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۶۰۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۲/۵/۸۹ واصل گردید: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی بهمن شرکت یزدباف شرکت سردخانه‌های دنا شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و پدم. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546216
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۳ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۹۶ شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۱۵۳ شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10582833
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

بموجب صورتجلسه هیئت مورخ ۱۷/۷/۹۰ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11001498
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۲/۹۰ حسن پلارک به نمایندگی شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید حمید عطایی کچوئی به کدملی ۱۱۷۱۱۱۵۲۰۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا محمدباقر به کدملی ۰۰۳۰۷۱۴۸۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابراهیم صادقی به کدملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد کاویانی به کدملی ۰۳۲۱۱۵۳۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و مالی و تعهدآور به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل دارای اعتبار است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016923
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی سدید سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: سید حمید عطائی کچوئی به کدملی ۱۱۷۱۱۱۵۲۰۲ به نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، ابراهیم صادقی به کدملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت تجارت فولاد کویر پرشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۰۱۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا محمدباقر به کدملی ۰۰۳۰۷۱۴۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۹۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین رمضانی فوکلائی به کدملی ۲۰۶۰۳۱۰۳۱۸ بنمایندگی از شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد کاویانی به کدملی ۰۳۲۳۱۱۵۳۲۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء قراردادها و اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت با امضا متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مکاتبات اداری و سایر موارد با امضا مدیرعامل معتبر میباشد حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991235
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۰۴۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۵/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان و برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۷۱۵۵۷۸۸۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072912
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمداله محمدنژاد قره لر به شماره ملی ۱۴۵۲۶۸۱۰۳۱ به نمایندگی از شرکت سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حمید ترنجیان به شماره ملی ۱۸۱۶۹۹۶۷۳۴ به نمایندگی از شرکت صبا نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، آقای علی اسمعیل زاده مقری به شماره ملی ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲ به نمایندگی از شرکت ذوب ونورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای مرتضی علی اکبری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۲۷۴۳ به نمایندگی از شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای عباس شورانی به شماره ملی ۲۰۳۰۹۴۲۶۴۲ به نمایندگی از شرکت سدید تامین مهندسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای حمید ترنجیان به شماره ۱۸۱۶۹۹۶۷۳۴ را برای مدت دو سال به سمت مدیر عامل برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین و اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به استثنای بندهای ۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ به ایشان تفویض گردید و اعضاء هیأت مدیره اختیار خود درخصوص بند ۱۵ ماده ۴۱ دائر بر اقامه و دفاع در کلیه دعاوی را به آقای حمید ترنجیان به شماره ملی ۱۸۱۶۹۹۶۷۳۴ واگذار نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانت نامه‌ها با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضای هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۷۲۴۴۱۷۱۳۱۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587150
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فیروزی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۷۶۳۴۹ بجای علی اسمعیل زاده مقری به شماره ملی ۲۰۶۰۳۳۳۴۸۲ به نمایندگی از شرکت ذوب ونورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوران تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانتنامه‌ها با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۶۰۸۹۲۰۷۲۷۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019455
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ شرکت پارس کژال کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ شرکت صبانیرو (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ شرکت سدید تامین مهندسی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲ روزنامه‌های اطلاعات و همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید پ۹۷۰۲۱۹۴۱۰۳۶۴۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235618
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۹۳۲۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمداله محمدنژاد قره لر به شماره ملی ۱۴۵۲۶۸۱۰۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۶۷۹۳ به سمت رییس هیات مدیره و آقای حسین فیروزی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۷۶۳۴۹ به نمایندگی از شرکت ذوب و نورد چهل ستون سپاهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۶۳۳۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای امیر حسین کاوه به شماره ملی ۰۰۵۶۱۸۴۸۶۷ به عنوان نماینده شرکت صبانیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۷۳۶۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای بهمن صالحی جاوید به شماره ملی ۰۰۴۲۹۱۰۰۷۲ به عنوان نماینده شرکت پارس کژال کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۴۷۳۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای احمد عطار ایزی به شماره ملی ۰۰۵۳۹۳۹۵۳۰ به عنوان نماینده شرکت سدید تامین مهندسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۷۶۲ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و ضمانت نامه‌ها با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره با امضاء یکی از آنان و یکی از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب هر دو با امضاء دو عضو هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت نافذ می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه شرکت، به استثنای بندهای ۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۷۰۷۰۷۵۳۷۳۰۱۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274788
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سدید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۸۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ و تنفسهای مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۳۰۵۲۷۹۲۷۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه