فرآورده های غذایی دشت مرغاب

شرکت فرآورده های غذایی دشت مرغاب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100456257
تهران كيلومتر 10 جاده قديم كرج بزرگراه آزادگان تقاطع فتح و شهريار شركت مائده 1389819979
7
افراد
10
آگهی‌ها
11586
شماره ثبت
1346/5/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734952
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغابسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۵۵۷۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1215733
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اروین ارقام پارس به ش. م ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی آرمان راهبر به ش. م ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۴۵۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10345324
آگهی تصمیمات شرکت دشت مرغاب سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947487
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم هاشمی شیری به شماره ملی ۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حمید سعدی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۰۱۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید فهندژسعدی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۲۳۰۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدمهدی مقدم به شماره ملی ۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی داود رادمهر به شماره ملی ۱۲۸۴۸۹۸۲۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آوراق بهادار و تعهدآور ارزی و ریالی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب نامبردگان دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری و سایر موارد تعهدآور با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۵۰۵۱۳۳۹۳۵۳۳۷۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947498
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل می‌باشند: آقای کاظم هاشمی شیری به شماره ملی ۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱ آقای حمید سعدی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۲۰۱۵۹ آقای مجید فهندژسعدی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۲۳۰۳۳ آقای محمدمهدی مقدم به شماره ملی ۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ پ۹۵۰۵۱۳۸۷۳۹۱۶۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13276948
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و موسسه حسابرسی خرمات مدیریت نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۰۶۲۳۶۳۸۱۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13399001
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۴۳۶۴ , ۱۲۲ مورخ ۲/۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز اول تیر ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز ۳۱ خرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۶۰۲۰۴۹۴۹۸۸۷۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582220
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ و به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نو اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ابراهیم مقرون مفرد به شماره ملی ۱۷۵۰۴۳۵۵۸۶ - محمدرضا محمدی ورسن به شماره ملی ۰۰۶۶۵۷۳۹۹۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ - کاظم هاشمی شیری به شماره ملی ۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱ - حشمت اله منزوی به شماره ملی ۲۵۷۱۶۳۲۰۶۶ - محمدمهدی مقدم به شماره ملی ۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۰۶۵۲۴۶۳۸۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582236
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاظم هاشمی شیری به شماره ملی ۲۴۳۲۶۸۸۴۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ابراهیم مقرون مفرد به شماره ملی ۱۷۵۰۴۳۵۵۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا محمدی ورسن به شماره ملی ۰۰۶۶۵۷۳۹۹۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حشمت اله منزوی به شماره ملی ۲۵۷۱۶۳۲۰۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی مقدم به شماره ملی ۲۵۷۱۶۵۵۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و در غیاب آنها امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۰۶۲۰۴۵۳۷۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678806
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی دشت مرغاب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب رسید: ۱ - تعیین و انتخاب و عزل نماینده و وکیل با حق وکالت در توکیل با تفویض کلیه اختیارات از جمله اعتراض، واخواهی، فرجام، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف استرداد سند، استرداد دعوا یا دادخواست، تعیین مصدق و کارشناس، تعیین جاعل ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث، دعوی تقابل و دفاع در قبال همه آنها، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام شرکت؛ ۲ - استخدام متخصصین و بکارگماردن کارکنان و تعیین وظایف و حق الزحمه ایشان با پیشنهاد اولیه و مجوز هیات مدیره برای هر شخص؛ ۳ - نمایندگی شرکت نزد کلیه اشخاص و ادارات و مقامات و دادگاههای حقوقی و جزایی در کلیه مراحل قانونی با مجوز هیات مدیره و معاونت حقوقی شرکت؛ ۴ - دریافت مطالبات و اسناد و مدارک و اخذ هر گونه اموال منقول و غیرمنقول، خرید و فروش و اجاره و بطور کلی هر گونه معامله در مورد اموال منقول شرکت طبق آیین نامه معاملات و مصوبه‌ها. توضیحا فروش اموال غیرمنقول با مصوبه هیئت مدیره خواهد بود؛ ۵ - انعقاد قراردادهای مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تصویب هیئت مدیره و تأیید مکتوب معاونت حقوقی؛ ۶ - در سایر موارد مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت می‌باشد. پ۹۶۰۸۰۳۵۶۱۹۶۷۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک