شرکت پتروشیمی خارک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100455748


شماره ثبت:
11569
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1346/4/8
آدرس:
خ ديباجي شمالي خ دژم جو پ 40 1951994511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علیرضا علی احمدی 975043
مرتضی زرین گل 975043
آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی 975043
آقای فرشاد حیدری 975043
آقای محمدحسن پیوندی ثانی 975043
آقای محسن شاهین 975043
آقای ناصر مالکی 1076068
علی محمد یزدان جو 1076068
آقای سیدنورالدین شهنازی زاده 1076068
آقای جلیل ابراهیم پور 1360591
احمد فیاض بخش 1360591
آقای محمدمهدی نیازمند 1360591
آقای مرتضی داداش 9736741
محمودرضا خاوری 9736741
محمدحسن رازقیان جهرمی 10453167
آقای نصرت رحیمی 12714737
آقای عبدالناصر همتی 12714737
آقای حسین آفریده 13265829
احمد ابراهیمی 13265829
سید محمدرضا آیت اللهی 13265829
آقای سید نورالدین طاهری 13265829
غلامرضا امیرشقاقی 14353017
آقای حسین قضاوی 14353017

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 627976
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارکسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۶۵۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975043
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام شماره ثبت۱۱۵۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۶/۳/۹۱ واصل گردید: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی علیرضا علی احمدی به ک م ۵۶۵۹۰۸۹۷۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به ش م ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی فرشاد حیدری به ک م ۴۱۹۸۴۸۶۲۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی مرتضی زرین گل به ک م ۳۷۸۱۸۴۶۴۶۶ و شرکت صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به ش م ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی محمدحسن پیوندی به ک م ۰۸۳۹۴۲۵۳۳۳ و صندوق بازنشستگی کشوری به ش م ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به نمایندگی سیدعبدالحمید ثمره هاشمی به ک م ۲۹۹۲۰۲۸۹۹۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ضمنا محسن شاهین به ک م ۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و محمدمهدی نیازمند به ک م ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت دبیر هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء مشترک همراه با مهر شرکت به شرح ذیل معتبر میباشد. تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال با امضاء مدیرعامل باتفاق یک نفر از اعضاء گروه زیر (رئیس امور مالی و رئیس حسابداری عمومی) و باتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با یک نفر از اعضاء گروه زیر (رئیس امور مالی و رئیس حسابداری عمومی) ضمنا حواله‌های مربوط به پرداخت سود سهام با دو امضا از چهار امضای زیر با مهر شرکت معتبر میباشد (مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس امور مالی یا رئیس حسابداری عمومی) سایر اسناد و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۷۲۵۳۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1076068
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ ۹/۵/۹۱ ۲۲/۸/۹۱ ۱۴/۱۲/۹۱ علی محمد یزدان جو به ش ملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به جای مرتضی زرین گل و ناصر مالکی به ش ملی ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به جای علیرضا علی احمدی و سیدنورالدین شهنازی زاده به ش ملی ۴۴۵۹۶۵۶۶۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به جای علی محمد یزدان جو برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره شامل بندهای ۱ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و بند ۹ (بجز اموال غیرمنقول) بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. صدور چک تا مبلغ هفت میلیارد ریال طبق مصوبه۴۴۳ جلسه هیئت مدیره اقدام و از مبلغ هفت میلیارد ریال به بالا فقط توسط امضای مدیرعامل با یک نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره صادر گردید. پ۱۶۵۶۴۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078305
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۵۶۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127391
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۰۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269921
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بسمت اعضا جدید هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۸۵۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1360591
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی نصرت رحیمی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی عبدالناصر همتی به شماره ملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ به نمایندگی حسین آفریده به شماره ملی ۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به نمایندگی جلیل ابراهیم پور به شماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره. محمدمهدی نیازمند به شماره ملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴ به سمت دبیر هیئت مدیره. محسن شاهین به شماره ملی ۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ به مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید. تا مبلغ بیست میلیارد ریال با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره با یک نفر از اعضای گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. پ۱۷۸۱۷۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380315
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۷۹۱۵۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700371
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهای‌های شرکت انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۶۸۴۲۹۲۳۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625155
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۵/۸۹ محمدحسن پیوندی بنمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیات مدیره جدید بجای مهدی کرباسیان برای بقیه دوره معرفی گردیدند. علیرضا علی احمدی بسمت رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736741
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۱۰/۸۹ مرتضی داداش به کدملی۰۰۴۲۵۶۰۸۵۳ به جای محمودرضا خاوری به کدملی۶۱۲۹۹۳۱۱۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10224589
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۹۰ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10453167
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارگ سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۱/۸۹ محسن شاهین به کدملی۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ به جای محمدحسن رازقیان جهرمی به کدملی۲۴۷۰۶۷۷۴۵۹ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10655643
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11141852
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی خارک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۹/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۸ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بنمایندگی مهدی کرباسیان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بنمایندگی فضل اله ریاحی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بنمایندگی محمد علی یزدان جو شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین بنمایندگی محمدرضا خاوری شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری نمایندگی سید عبدالحمید ثمره هاشمی. مهدی کرباسیان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا خاوری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن رازقیان جهرمی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) و محمدمهدی نیازمنددبیر هیئت مدیره (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با دو امضاء مشترک به شرح ذیل با مهر شرکت ۱ مدیرعامل و یکی از اعضاء گروه زیر (رئیس امور مالی رئیس حسابداری عمومی) ۲ مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ۳ در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیئت مدیره با یکی از گروه ذیل (رئیس امورمالی رئس حسابداری عمومی) و حواله‌های مربوط به پرداخت سود سهام با دو امضاء از چهار امضاء (مدیرعامل یکی از اعضاء هیئت مدیره رئیس امور مالی رئیس حسابداری عمومی) با مهر شرکت و سایر اسناد و مکاتبات عادی و جاری شرکت با امضاء مدیرعامل معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714735
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیار بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه، شامل بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۱ ۴ و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۲۵۱۵۲۲۸۴۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714737
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به ترتیب زیر برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ با نمایندگی آقای نصرت رحیمی باکدملی ۰۴۹۱۱۰۴۱۸۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹بانمایندگی آقای عبدالناصرهمتی باکدملی ۴۰۳۰۰۷۱۱۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه توسعه مالی مهر ایندگان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ آقای جلیل ابراهیم پورباکدملی۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ با نمایندگی آقای سیدمحمدرضا ایت الهی باکدملی۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ با نمایندگی آقای احمد ابراهیمی باکدملی ۱۲۸۲۹۶۴۱۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محسن شاهین با کدملی ۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ به عنوان مدیرعامل به مدت سه ماه ابقا گردید. آقای محمدمهدی نیازمند باکدملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴ به عنوان دبیر هیئت مدیره ابقا گردید. دراجرای ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت سهام وثیقه مدیران تودیع گردید. اختیارات مدیرعامل برحسب مصوبه هیئت مدیره خواهد بودو مدیرعامل مجری مصوبه هیئت مدیره خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. ۱ مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره. ۲ ضمنا" تامبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) ۳ درغیات مدیرعامل یکنفر از اعضاء هیئت مدیره با یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۴۱۲۲۵۴۳۶۳۶۹۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854218
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن شاهین با کد ملی ۰۰۴۷۴۴۲۹۶۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت یک سال از تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ ابقاء گردید. بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای ۱ ۶ ۷ ۸ ۱۴ و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۳۲۵۳۱۵۷۱۴۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987686
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۶۰۶۱۷۱۳۵۲۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001161
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا امیر شقاقی با کدملی ۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰ به عنوان مدیرعامل تعیین گردید. اختیار بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه، شامل بندهای یک شش هفت هشت و چهارده و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۶۱۳۲۳۶۲۲۶۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13265829
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ با نمایندگی آقای حسین آفریده با کد ملی ۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷به عنوان رئیس هیات مدیره. شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ با نمایندگی آقای سیدمحمدرضا آیت الهی با کد ملی۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره. شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم پور با کد ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ با نمایندگی آقای احمد ابراهیمی با کد ملی ۱۲۸۲۹۶۴۱۷۸ به عنوان عضو هیأت مدیره. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ با نمایندگی آقای سید نورالدین طاهری با کد ملی ۴۸۵۹۲۰۳۲۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای غلامرضا امیر شقاقی با کد ملی ۰ - ۰۶۵۹۱۰ - ۱۵۴ به عنوان مدیرعامل ابقاء گردید. آقای محمد مهدی نیازمند باکد ملی ۲۲۹۶۴۵۸۸۷۴ به عنوان دبیر هیأت مدیره ابقاء گردید. اختیار بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، چهارده و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل موافقت گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیأت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:۱ - مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیأت مدیره.۲ - در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیات مدیره. ۳ - ضمنا" تامبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) ۴ - درغیاب مدیرعامل یکنفر از اعضاء هیأت مدیره با یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۱۰۲۲۹۲۵۶۵۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583127
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۶۰۶۶۸۵۴۷۴۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13609833
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا امیرشقاقی ک. م ۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بسمت عضو هیات مدیره به جای آقای جلیل ابراهیم پور برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. بنابراین آقای غلامرضا امیرشقاقی ک. م ۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۵۷۶۴۲۴۲۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13770725
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین شماره شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ شرکت سرمایه گذاری اهداف شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۹۲۹۶۲۶۸۳۰۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200574
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶، مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۶۱۳۲۱۶۹۳۸۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353017
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی خارک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۵۷۴۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین آفریده با کد ملی ۰۸۲۹۲۸۷۴۷۷ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا امیر شقاقی با کد ملی ۱۵۴۰۶۵۹۱۰۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شماره شناسه ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسین قضاوی با کد ملی ۱۲۹۱۳۵۸۶۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. بندهای مربوط به ماده ۳۷ اساسنامه شامل بندهای یک، شش، هفت، هشت، چهارده و همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات با دو امضا مشترک و مهر شرکت براساس مصوبه هیئت مدیره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: ۱ مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء هیئت مدیره. ۲ در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره. ۳ ضمنا" تامبلغ بیست میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) ۴ درغیاب مدیرعامل یکنفر از اعضاء هیئت مدیره با یکنفر از اعضاء گروه زیر: (مدیر امور مالی رئیس حسابداری عمومی) همچنین کلیه عقود، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت (بجز چک، سفته و برات)، همچنین انعقاد عقد وکالت و تنظیم وکالت نامه با وکلای رسمی دادگستری، اسناد و مکاتبات عادی و جاری تنها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۹۱۹۱۸۹۱۲۹۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه