شرکت آلومتک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100453064


شماره ثبت:
11477
تعداد بازدید:
23
تأسیس:
1346/2/26
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، شهرك قدس(غرب) - ايوانك ، كوچه قاصدك ، خيابان شهيد دكتر رحمان دادمان ، پلاك 78 ، طبقه پنجم 1467887646

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا بختیاری کشکجانی 1100800
سید مرتضی حسینی 1100800
محمد تعلق 1100800
پرویز معتمد 1100800
محمود جنتیان 1100800
علی نحوی 1100800
محمدرضا علامی 9924905
علی اکبر سهیلی 9924905
آقای علی شمس اردکانی 10821563
یعقوب کارگرزاده 10889440
محمدجعفر صفویان 10889440
آقای علیرضا افتخارعمرانی 10889440
عباس عطائی‎شریف 11039859
آقای فرشاد صبری 13852161
آقای داریوش روحی 13852161
جواد علیمحمدی 13852161
امین رضوان پور 13852161
آقای حبیب اله محمدی 14015982

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 670034
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۵۵۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1086659
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ و شرکت آلومراد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۱۶۶۱۴۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100800
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۰۶۴ به نمایندگی پرویز معتمد به کدملی ۳۸۷۴۱۵۹۹۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کدملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی ۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کدملی ۶۵۹۹۸۲۸۵۹۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی ۰۰۵۰۵۸۲۹۹۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و محمد تعلق به کدملی ۲۲۹۷۳۱۸۳۸۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۶۸۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140568
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۶۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580729
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر با شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۵۲۹۶۳۴۳۴۱۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9635577
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9815171
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۵/۸۹ نوبت دوم شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبوررسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9924905
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۹/۹۱ محمدرضا علامی به ک م ۳۲۵۶۰۶۱۹۱۵ به نمایندگی شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به ش م ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ جایگزین علی اکبر سهیلی به ک م ۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب گردید. بقیه اعضا هیئت مدیره در سمت‌های خود ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10721960
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۹۰ هیئت‎مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821563
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ علی شمس اردکانی به کدملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ و علی اکبر سهیلی به کدملی ۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و ضمنا نحوه امضای اسناد تعهدآور و سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قوت خود باقی است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10865870
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ پرویز معتمد به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به سمت عضو هیئت مدیره به جای غلامحسن پرکان برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید که پرویز معتمد به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید عسگری بشکانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889440
آگهی تغییرات در شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز معتمد به ش ملی ۳۸۷۴۱۵۹۹۰۶ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و رضا بختیاری کشکجانی به ش ملی۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و یعقوب کارگرزاده به ش ملی۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ و علیرضا افتخارعمرانی به ش ملی۰۰۵۵۳۴۲۸۳۳ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۴۲۲۰ و عباس عطائی شریف به ش ملی۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت اعضای هیئت مدیره و محمدجعفر صفویان به ش ملی۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039859
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی ۰۰۵۰۵۸۲۹۹۲ به جای عباس عطائی‎شریف به کدملی ۰۰۶۲۴۹۷۳۲۴ برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیات‎مدیره تعیین شدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077009
آگهی تصمیمات شرکت آلومتک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117123
آگهی تغییرات شرکت آلومتک (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۵/۸۹ سیاوش بهارلو به جای شاهرخ پرویزی به نمایندگی ازشرکت تولیدی بازرگانی بین الملل پویا غرب به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11140886
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام بشماره ثبت۱۱۴۷۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12958748
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد با شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۲۰۶۶۰۵۵۷۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983274
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، بین فلامک شمالی ویادگار امام، پلاک ۷۸ کد پستی ۱۴۶۷۸۸۷۶۳۹ تغییر یافت. پ۹۵۰۶۰۳۹۶۸۸۹۱۸۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12983289
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امین رضوان پور بشماره ملی ۰۷۹۴۸۹۲۰۷۸ بجای رضا بختیاری کشکجانی بشماره ملی ۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۰۳۱۷۵۸۳۸۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626957
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۰۳۸۰۹۹۱۵۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852161
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرشاد صبری به کدملی۰۹۴۱۸۲۲۳۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد علی محمدی به کدملی۰۰۳۹۹۱۴۴۲۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای داریوش روحی به کدملی۰۰۴۶۶۸۳۸۷۹ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی نحوی به کدملی۰۰۵۰۵۸۲۹۹۲ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین رضوان پور به کدملی ۰۷۹۴۸۹۲۰۷۸ به نمایندگی از شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضا مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر. اقامة هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت‌های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس. پ۹۶۱۱۱۴۷۲۴۲۲۴۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14015982
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب اله محمدی به شماره ملی ۴۳۹۱۴۷۵۱۶۲ بعنوان نماینده جدید شرکت تولید فیبر ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیر عامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. پ۹۷۰۲۱۷۴۳۹۶۹۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220628
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۲۶۶۳۴۵۹۴۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14304617
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهرک قدس (غرب) ایوانک، کوچه قاصدک، خیابان شهید دکتر رحمان دادمان، پلاک ۷۸، طبقه پنجم کدپستی ۱۴۶۷۸۸۷۶۴۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۷۰۸۱۹۴۲۷۵۲۹۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه