شرکت فرهنگی ورزشی سایپا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10100451920


شماره ثبت:
452513
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1378/7/3
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله ارج-خيابان مصطفي خميني-بلوار ولي عصر-پلاك 20-طبقه همكف- 1398834711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا صدر 1182494
محمدرضا دانش کوش 1182494
محمد آخوندی 1182494
آقای رضا درویش 12839914
ولی رعیت 12839914
سیدحمید سجادی هزاوه 12839914
آقای ابوالفضل کزازی 12839914
محمد معینیان 12839914
محمدهادی ایازی 13187451
مهرداد اسلامی 13187451
آقای محمد مصطفی دعا گویی 13187451

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1182494
آگهی تصمیمات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام به شماره ثبت۱۱۴۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: آرش کوشا به ک. م ۲۲۷۹۸۰۸۰۹۹ به نمایندگی شرکت ایرانی اتومبیل سایپا به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا صدر به ک. م ۰۹۳۷۶۰۴۵۰۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل سپهر سبحانی به به ک. م ۱۸۱۷۴۴۵۶۵۰ به نمایندگی شرکت تولید رینگ سایپا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد آخوندی به ک. م ۲۱۶۰۰۸۸۳۲۳ به نمایندگی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و سیدحمید سجادی هزاوه به ک. م ۰۰۵۲۰۸۴۲۴۸ به نمایندگی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۵۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338770
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۷۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708121
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ و شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۶۹۸۶ پ۹۳۰۹۰۳۹۹۶۷۱۱۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9617874
آگهی تصمیمات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۴۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راده به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۳۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10214617
آگهی تغییرات شرکت ورزشی سایپا سهامی عام بشماره ثبت ۱۱۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۸۸ و ۹/۸/۸۸ هادی ساعی بنه کهل به جای حسین شهریار به نمایندگی از شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) و حسین گروسی به جای جواد آشتیانی عراقی به نمایندگی از شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به عنوان اعضای هیئت مدیره و محمدعلی زهره‌ای به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حمید سجادی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آرش کوشا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714453
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۸۳۱۴۸۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۸۳۱۴۸۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۲۵۲۷۹۳۰۳۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839914
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا درویش بشماره ملی ۰۰۴۴۴۶۷۰۰۱ به عنوان نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ابوالقضل کزازی بشماره ملی ۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹ به عنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۶۹۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. لذا اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل می‌باشند. رضا درویش بشماره ملی ۰۰۴۴۴۶۷۰۰۱ به عنوان نماینده شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. ابوالقضل کزازی بشماره ملی ۰۵۳۰۷۴۳۱۵۹ به عنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۶۹۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ولی رعیت بشماره ملی ۲۱۶۰۰۵۳۰۸۲ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت عضوء هیئت مدیره. محمد معینیان بشماره ملی ۴۶۰۹۷۷۶۹۷۹ بعنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضوء هیئت مدیره. حمید سجادی هزاوه بشماره ملی ۰۰۵۲۰۸۴۲۴۸ بعنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ بسمت عضوء هیئت مدیره. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۱۹۲۹۰۹۸۳۶۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034788
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت اتخاب گردید. شرکت ایرانی تولید اتومبیل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ پ۹۵۰۷۰۳۲۹۴۱۷۱۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187451
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد اسلامی به شماره ملی ۳۱۳۰۸۵۰۱۳۹ به عنوان نماینده شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمحمد هادی ایازی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۳۴۱۲۸ به عنوان نماینده شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره رضا درویش به شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۷۰۰۱ بعنوان نماینده مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۱۰ به سمت مدیرعامل و عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ولی رعیت به شماره ملی ۲۱۶۰۰۵۳۰۸۲ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره محمد مصطفی دعاگوئی به شماره ملی ۳۰۷۱۲۱۶۶۸۸ بعنوان نماینده شرکت تولید رینگ سایپا به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۹۳۶۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دوعضوهیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اسناد عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۲۸۸۱۵۰۶۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705937
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی ۳۱/۴/۱۳۹۶ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۲۰۶۶۱۲۱۶۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14068412
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی ورزشی سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۱۹۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله ارج خیابان مصطفی خمینی بلوار ولی عصر پلاک ۲۰ طبقه همکف کدپستی ۱۳۹۸۸۳۴۷۱۱ تغییر یافت. پ۹۷۰۳۲۰۲۷۵۱۳۱۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه